Pulang saludo at pagpupugay kay Kasamang Jose Maria Sison, tunay na rebolusyonaryo at magiting na anak ng bayan!

Nagpupugay ang NDFP-Mindoro kay Kasamang Jose Maria Sison o Ka Joma, tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM) at Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Habambuhay na mananatili sa puso ng mamamayang Mindoreño ang buhay at pakikibaka ni Ka Joma at ang kanyang malaking ambag sa rebolusyong isinusulong ng aping mamamayan sa mithiing itatag ang isang lipunang makatarungan at mapayapa.

Binawian si Ka Joma ng buhay sa isang ospital sa The Netherlands, gabi ng Disyembre 16. Siya ay 83 taong gulang. Nagpapaabot ng pakikiramay ang NDFP-Mindoro sa asawa, mga anak, at kaibigan ni Ka Joma.

Umaasa ang NDFP-Mindoro na maiuuwi ang mga labi o abo ni Ka Joma sa Pilipinas at mabigyan ng pagkakataon ang mga nagmamahal at humahanga sa kanya na ipagluksa at bigyan siya ng parangal. Bilang isang tunay na Anak ng bayan at makabayang Pilipino, nararapat lang na kilalanin si Ka Joma at ang kanyang karapatan na mahimlay sa kanyang lupang sinilangan. Isa siyang bayani na inalay ang kanyang buhay sa pakikibaka para sa isang makatarungan at masaganang hinaharap. Karapat-dapat siya sa pinakamataas na pagpupugay na iginagawad sa kanya ng rebolusyonaryong kilusan sa loob at labas ng bansa.

Sa kabilang banda, mariing kinukundena ng NDFP-Mindoro ang lansakang paninirang puri at pagsasalaula ng reaksyunaryong Gobyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) sa alaala ni Ka Joma. Pinangungunahan ng utak-pulburang DND, AFP, PNP, at ng kriminal na mga Duterte ang paglapastangan sa kanyang pangalan at pagpapakalat ng delusyon na katapusan na ng rebolusyong Pilipino ang pagpanaw ni Ka Joma. Mistulan silang mga bwitre na hayok na hayok na atakehin si Ka Joma at ang kanyang pamana. Malisyosong pinalalabas na isang terorista at kontra sa kapayapaan si Ka Joma dahil sa pagsusulong ng armadong pakikibaka.

Hindi kailanman paniniwalaan ng sambayanang Pilipino ang mga desperadong buladas ng mga reaksyunaryo. Nakatala na sa kasaysayan ang papel ni Ka Joma sa paghawan ng landas ng bagong tipong rebolusyong pambansa-demokratiko sa Pilipinas. Susi siya sa pagtatatag ng Kabataang Makabayan (KM) at pagtatayo ng PKP-MLM at Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa gitna ng pasistang diktadurang US-Marcos I. Inilatag nito ang pundasyon para gapiin ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo, ang tatlong salot na ugat ng higit sa daantaong paghihirap ng mamamayang Pilipino. Wastong isinulong ang armadong pakikibaka bilang pangunahing anyo ng paglaban ng mamamayan sa malakolonyal at malapyudal na lipunan. Dahil sa pagtangan ng armas ng uring api, napatunayan na posible ang pagtatayo ng isang demokratikong gubyernong bayan na tunay na kumakatawan at naglilingkod sa mamamayan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy at matatag na sumusulong ang demokratikong rebolusyong bayan sa buong bansa.

Kasama ng mamamayan si Ka Joma sa higit limang dekadang pagpupunyagi ng rebolusyon sa Pilipinas. Inspirasyon sa mamamayang Mindoreño ang kanyang marubdob na pagmamahal sa bayan at ang determinasyong isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon. Mula sa kanyang pagkakapiit noong Batas Militar, sa paglaya matapos mapatalsik ang diktadurang US-Marcos I, sa kanyang pagiging political refugee sa bansang The Netherlands at hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, walang kapagurang itinaguyod ni Ka Joma ang pagmumulat, pag-oorganisa, at pagpapakilos para sa rebolusyon at matagalang kapayapaan. Nagsilbi siyang kinatawan ng NDFP sa pagharap sa reaksyunaryong GRP sa usapang pangkapayapaan. Pinatampok niya ang sosyo-ekonomikong krisis na pangunahing dahilan ng armadong tunggalian sa bansa. Pinukaw niya ang aping mamamayan sa buong mundo na baguhin ang kanilang abang kalagayan sa pamamagitan ng pagtangan sa rebolusyonaryong teorya at pagsalig sa kanilang kolektibong lakas at paglaban. Ibinandila niya ang kawastuhan ng rebolusyonaryong teoryang MLM bilang solusyon sa pagbabago ng lipunan at buong talas na nilabanan at inilantad ang paninira ng imperyalismo sa sosyalismo. Pinangunahan niya ang internasyunal na kilusang anti-imperyalista at pandaidigang kilusang sosyalista sa panahon ng estratehikong pag-atras ng sosyalistang bloke dahil sa pagkakanulo ng mga modernong rebisyunista sa dating Unyong Sobyet at Tsina.

Sa pagpanaw ni Ka Joma, nag-iwan siya ng mayamang karanasan at aral para sa susunod na henerasyon ng mga rebolusyonaryo. Magsisilbi itong tanglaw sa pag-igting ng pakikibaka ng mamamayan para sa paglaya. Dakilain natin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagpupunyagi sa makatarungang digma. Ubos-kayang itataguyod ng magigiting na anak ng bayan ang demokratikong rebolusyong bayan na may sosyalistang perspektiba hanggang sa mawasak ang nagnanaknak na pundasyon ng mga naghaharing-uri at maitayo ang tunay na gubyerno ng mamamayan. Hangga’t nananaig ang malakolonyal at malapyudal na lipunan sa bansa, maraming tatangan ng armas at maninindigang makatarungan ang magrebolusyon!

Tuloy ang rebolusyon!
Sagot sa kahirapan, digmang bayan!
Dakilain si Ka Joma!
Joma Lives On!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

Pulang saludo at pagpupugay kay Kasamang Jose Maria Sison, tunay na rebolusyonaryo at magiting na anak ng bayan!