Pulang saludo ug pinakataas nga pasidungog kang Kaubang Dionisio Micabalo

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Sa ngalan sa tibuok Partido Komunista ng Pilipinas ug sa tanang kadre ug myembro niini, ug sa ngalan sa tanang Pulang kumander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan, among giila ang kamabayanihon ni Kaubang Dionisio Micabalo, nga mas naila sa masa ug mga kauban isip Ka Toto, Ka Jeff o Ka Delong.

Mibarog ang Komite Sentral ng Partido aron ihatag ang Pulang saludo ug pinakataas nga pasidungog kang Ka Toto, sa iyang walay pagduhaduha nga pag-alagad sa katawhang Pilipino ug paghalad sa tibuok kinabuhi alang sa pagpaasdang sa nasudnon-demokratikong rebolusyon.

Namatay si Ka Toto sa usa ka armadong panagsangka sa utlanan sa Barangay Lawit ug Barangay Libertad, sa Gingoog City, Misamis Oriental niadtong Hulyo 26, 2023, tali sa Bagong Hukbong Bayan ug 58th IB sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Gikan sa kahiladman sa among kasingkasing, among gidalit ang among pahisubo sa asawa, mga anak, mga apo ni Ka Toto, ingonman sa mga kauban, ug sa masang mag-uuma ug Lumad nga nakauban niya sa iyang kinabuhi sa pag-alagad sa katawhan ug rebolusyonaryong kalihukan.

Gipanganak si Ka Toto niadtong Disyembre 26, 1962, gikan sa pamilyang gagmayng agalong yutaan. Nagtungha siya sa kolehiyo sa Liceo de Cagayan sa Cagayan de Oro City sa kursong BS Accounting.

Sa edad nga 18, nahigmata si Ka Toto sa pagpangdaugdaug ug pagpaantus sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo, nga mga ugat sa problema sa katawhang Pilipino, ug sa pag-antus nila ilalum sa diktaduryang US-Marcos. Nag-organisa siya niadtong 1981 sa mga rebolusyonaryong pwersa sa iyang eskwelahan sa kolehiyo. Sa panahon sa balaod militar, misalmot siya sa mga anti-pasista, anti-imperyalista ug antipyudal nga pakigbisog sa masa.

Niadtong 1982, misalmot si Ka Toto sa Bagong Hukbong Bayan ug nahimong kabahin sa pag-abli og mga bag-ong natarang gerilya ug yunit gerilya. Niadtong 1985, naila siya isip Ka Yani dihang nadestino siya sa Front 6 sa Bukidnon. Niadto usang tuiga, nadeploy siya sa Front 4-A sa Misamis Oriental ug didto naila isip Ka Abbu ug Ka Cardo.

Niadtong 1988, nadestino si Ka Toto sa lugar sa mga Lumad. Hupot ang taas nga rebolusyonaryong diwa, paspas siyang nakapahiuyon sa kinabuhi sa mga Lumad. Samtang iyang ginapakita ang respeto sa mga tradisyunal nga kinaiya, istruktura ug pamaagi sa mga Lumad, hinayhinay usab niyang ginapataas ang ilang pulitikanhong kaamguhan ug demokratikong kusog. Daku ang nahimong tampo ni Ka Toto sa pagpakusog sa rebolusyonaryong kalihukan sa ilang han-ay.

Samtang kusganong ginaasdang ang gubat sa katawhan, gipundar ni Ka Toto ug sa sama niyang rebolusyonaryong asawa ang usa ka lig-on nga rebolusyonaryong pamilya. Gipadaku nila ang ilang mga anak nga adunay kahimatngon sa mga pangandoy sa katawhang Pilipino alang sa tinuod nga nasudnong kagawasan ug demokrasya.

Sa mga mosunod nga mga tuig, nahimong kabahin si Ka Toto sa linakang-lakang nga pagpataas sa ang-ang sa organisasyon sa Partido gikan sa mga komite sa seksyon, ngadto sa mga komiteng distrito ug mga nataran.

Lakip si Ka Toto sa han-ay sa mga rebolusyonaryong pwersang nagpasiugda sa Ikaduhang Batugang Kalihukang Pagtul-id nga gisugdan sa Partido niadtong 1992 aron tul-iron ang mga kasaypanan ug pagtuis sa mga batakang prinsipyo. Apil usab siya sa mga nahimong kasaypanan ug gipakita ang baruganan alang sa linyang nasudnon-demokratiko pinaagi sa pagsalikway sa mga rebisyunistang nagluib sa Partido, rebolusyonaryong kalihukan ug katawhan.

Niadtong 2003, kauban ang iyang asawa, nadakop ug napriso og unum ka bulan si Ka Toto. Nakabuhi siya pinaagi sa pagpyansa.

Niadtong 2009, mipuli si Ka Toto isip kalihim sa Rehiyonal nga Komite sa Partido sa North Central Mindanao Region. Gipakusog niya ang kolektibong pagpangulo sa Partido sa rehiyon. Pinaagi sa paggunit sa mga batakang prinsipyo sa malungtarong gubat sa katawhan, gipasiugdahan nila ang paspas nga paglapad sa gerilyang pakiggubat sa tibuok rehiyon, ilabina niadtong 2012-2017, ug naabot ang pungkay sa rebolusyonaryong kusog sa rehiyon. Uban sa nangulong mga kadre, walay pagduhaduha si Ka Toto sa pagtampo og kusog-tawo (personel) ug rekurso sa ubang mga rehiyong nanginahanglan og tabang.

Lakip si Ka Toto sa mga delegado sa Ika-2 Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas niadtong 2016. Dinhi, natuboy siyang kagawad sa Komite Sentral sa Partido. Napili usab siya isip usa sa nag-unang kagawad sa Komisyon sa Mindanao niadtong 2017. Tuig 2023, gipili sa Komite Sentral si Ka Toto isip kagawad sa Kawanihan sa Pulitika.

Ayha siya namatay, aktibong gipangulohan ni Ka Toto ang subling pagpakusog sa rebolusyonaryong kalihukan sa NCMR, human kini nakahiagum og mga pag-atras tungod sa mga internal na kahuyangan ug kakulangan. Sa pagsumada sa kasinatian sa rehiyon, wala nagduhaduhang magpuna sa kaugalingon si Ka Toto sa mga nahimong kahuyangan ug gipakita ang determinasyong tul-iron kini. Nakalantaw ug ginabaktas ni Ka Toto ug sa mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon sa NCMR ang dalan padulong sa subling pagpakusog ug bag-ong pag-abante sa rebolusyonaryong pakigbisog.

Sa edad nga 61, kaakbay si Ka Toto sa kabatan-onan o mas batan-ong Pulang manggugubat sa pagtabok sa mga bukid ug suba, padulong sa mga buntod ug kapatagan, aron abton ang lapad nga masa ug padayong padilaabon ang ilang rebolusyonaryong diwa ug pakusgon ang ilang organisadong han-ay. Walay kapuul si Ka Toto tungod asaman sila moadto, ginasugat sila sa masa sa mainit nga kape ug pagmahal, ug sa mainitong paghukum nga mosukol kauban ang ilang hukbong bayan ug sa banwag sa Partido.

Kabilin ni Ka Toto ang determinasyon, kolektibong pagpangulo, ug hustong pagtuon ug pagdapat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkretong kahimtang ug praktika, pagpuna ug pagpuna-sa-kaugalingon ug hustong pagbaktas sa dalan sa malungtarong gubat sa katawhan.

Luyo sa iyang mga natampo ug nakab-ot nga kadaugan, wala nawala ang pagkamapahiubsanon ni Ka Toto. Usa man siya sa lig-ong haligi sa rebolusyonaryong kilusan sa NCMR, sa Mindanao ug tibuok nasud, kanus-aman wala siya nakitaan og kahambugan, kanunay kalma, mapahiyumon, nagpabiling daling duulan, andam maminaw ug maghatag sa iyang sugyot.

Dili kanus-aman malimtan sa katawhang Pilipino, ilabina sa masang mag-uuma ug masang Lumad sa Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Norte, Lanao del Norte hangtud sa Maguindanao, si Kaubang Dionisio Micabalo, komunistang kadre ug Pulang kumander, ug ang iyang mga natampo sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa Pilipinas.

Pulang saludo ug pinakataas nga pasidungog kang Kaubang Dionisio Micabalo