Punitibong aksyon ng LDGC-NPA-Mindoro laban sa quarry operation ni Bongabong Mayor Elgin Malaluan, tagumpay!

,

Matagumpay na isinagawa ng isang yunit ng Lucio De Guzman Command-NPA-Mindoro (LDGC) ang punitibong aksyon laban sa quarry operation na pagmamay-ari ni Mayor Elgin Malaluan ng Bongabong, Oriental Mindoro. Naganap ang aksyong militar sa gitna ng Ilog Bongabong, Barangay Hagupit noong Setyembre 20, ganap na 03:30 ng hapon.

Nagsisilbing mahigpit na babala ang aksyong militar na ito para kay Mayor Elgin Malaluan at sa mga nagnanais mag-abante ng mapangwasak na operasyong sisira sa kalikasan ng isla. Ang hakbang pamamarusa na ito ay bahagi ng pagtupad ng LDGC sa patakaran ng Demokratikong Gubyernong Bayan na pagtatanggol sa Ilog Bongabong mula sa mga ganid at mapagsamantalang opereytor ng quarry sa pangunguna ng mismong alkaldeng si Elgin Malaluan. Hindi dapat hayaan ang pamamayagpag ng mga operasyong ito na lubos na pumipinsala sa Ilog Bongabong at sa buhay at kabuhayan ng libu-libong mamamayang Mindoreño. Nagdudulot ang mapaminsalang quarrying ng matitinding pagbaha at pagguho ng lupa.

Gayundin, nagsisilbing mensahe ang hakbang pamamarusang ito sa Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro na laway na laway na buksan ang isla para sa dayuhan at mapangwasak na mina. Hindi palalampasin ng LDGC at ng rebolusyonaryong kilusan sa isla ang imbing pakanang ilusot ang mas malalaking minahang pagmamay-ari ng mga dayuhan at malalaking kumprador-panginoong maylupa matapos pataksil na aprubahan ang Provincial Ordinance 145-2022, o ang ordinansang nagpapahintulot sa operasyong quarry ng armour rocks sa saklaw ng probinsya.

Ang matagumpay na hakbang pamamarusang ito ay mensahe din kay Mayor Elgin Malaluan na tupdin ang desisyon ng Hukumang Bayan kaugnay sa mga pananagutan niya sa libu-libong biktima ng kampanyang supresyon at panunupil na hatid ng Focused Military Operations (FMO) at Retooled Community Support Program Operations (RCSPO) sa bayan ng Bongabong. Bilang tumatayong pinuno ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict (MTF-ELCAC), ang lokal na sangay ng kinamumuhiang NTF-ELCAC sa Bongabong, tigmak sa dugo ang kamay ni Malaluan sa kanyang garapalang pagpapakasangkapan sa terorismong inihahasik ng reaksyunaryong estado at berdugong 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA. Marapat lang na panagutan ni Malaluan ang kanyang krimen sa kanyang mga nasasakupan at magbigay ng kaukulang danyos perwisyo para sa libu-libong Mindoreñong biktima ng tortyur, sapilitan at pekeng pagpapasuko, pag-aresto, panggigipit, at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Labis na pininsala ng mga operasyong ito ang buhay at kabuhayan ng mga taga-Bongabong, lalo na ang libu-libong residente ng Barangay Lisap at Hagan na mula pa 2019 ay biktima ng iba’t-ibang klase at paulit-ulit na paglabag sa karapatang pantao at internasyunal na makataong batas ng utusang asong AFP-PNP-MIMAROPA sa ngalan ng kampanyang supresyon at panunupil.

Makakaasa ang mamamayang Mindoreño na hindi kailanman masasaid ang determinasyon, lakas at talino ng LDGC upang tupdin ang mga tungkulin nitong ipagtanggol ang masang api at pinagsasamantalahan at ang kalikasan mula sa atake ng papet, pasista at reaksyunaryong estado. Magpapatuloy ang mga Pulang mandirigma sa ilalim ng LDGC na isulong ang armadong pakikibaka at lubusin ang sagrado nitong tungkuling wasakin ang nagnanaknak na bulok na naghaharing estado upang itayo ang Demokratikong Gubyernong Bayan, ang tunay na gubyernong kumakatawan at nagdadala sa pambansa-demokratikong interes ng masang anakpawis at sambayanang Pilipino. Ubos-kayang tutupdin ng LDGC ang panata nitong paglingkuran ang masang Mindoreño, buhay man ang ialay kung kinakailangan, at hanggang makamit ang ganap na tagumpay!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang mamamayang Mindoreño!
Mamamayang Mindoreño, sumapi sa BHB!

Punitibong aksyon ng LDGC-NPA-Mindoro laban sa quarry operation ni Bongabong Mayor Elgin Malaluan, tagumpay!