Sa ikalawang taon ng pagkamartir ni Ka Oris

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishChinese

Nang may higit na determinasyong isulong ang digmang bayan, inaalala natin ngayong araw ang minamahal nating si Ka Oris (Jorge Madlos), dating kumander at tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan, sa ikalawang taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay.

Ang kanyang mga alaala ay habampanahong nabubuhay at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng Pulang mandirigma ng BHB gayundin sa lahat ng rebolusyonaryong kadre na walang pag-iimbot na magsilbi sa mamamayan at maglunsad ng todong armadong pakikibaka at lahat ng porma ng paglaban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Si Ka Oris at ang lahat ng mga bayani at martir ng mamamayang Pilipino ay hindi mapapatay na apoy na tuluy-tuloy na magbibigay-liwanag sa landas ng pambansa-demokratikong rebolusyong tungong tagumpay.

Sa ikalawang taon ng pagkamartir ni Ka Oris