Sa unang 100 araw, inutil at pahirap sa bayan ang ilehitimong rehimeng Marcos II!

,

Labis na pasakit na agad ang ipinalasap ng rehimeng Marcos II sa mamamayang Pilipino sa unang 100 araw pa lamang nito sa estado poder.

Nagbunyi ang mga naghaharing uri, lalo ang pangkating Marcos-Duterte. Higit pang iniratsada ang mga pahirap na neoliberal na patakaran sa tulak ng imperyalismo at lalong pinasidhi ang pasismo ng estado. Resulta nito, higit pang isinadlak ang bayan sa malubhang kahirapan na lalong nagbibigay-katwiran sa paghihimagsik ng sambayanang Pilipino.

Tampok sa 100 araw ni Marcos Jr. ang pagsirit ng implasyon tungong 6.9% nitong Setyembre na pinakamataas mula Oktubre 2018. Umabot sa 2.68 milyon ang walang trabaho ayon sa mga burgis na istadistika ngunit ang katotohanan ay higit pang marami ang wala o kulang ang trabaho at hanapbuhay. Bumagsak sa pinakamababang halaga sa loob ng walong dekada ang halaga ng piso tungong P60 kontra dolyar. Ang mga datos na ito ay patunay sa kainutilan ng rehimeng Marcos II at tumataliwas sa ipinangangalandakan nitong “sound” o malusog ang ekonomya ng bansa at “functional” o gumagana ang kanyang gubyerno. Ang napakataas na implasyon ay tanda ng labis na kahirapan na dinaranas ng mamamayan.

Lugi at lubog sa utang ang mga magsasaka dahil bagsak ang presyo ng kanilang mga produkto. Walang napala ang mga magsasaka sa pagiging kalihim ni Marcos Jr. ng Department of Agriculture dahil lalo lamang nitong pinalala ang importasyon ng mga produktong agrikultuta at nagpakana pa ng huwad na programang modernisasyon. Suntok sa buwan ang pangarap niyang gawing agricultural hub ang bansa sa gitna ng kawalan ng kumprehensibong programa sa sa tunay na reporma sa lupa. Isang malaking insulto rin na habang kalakhan ng mga maralitang magsasaka ay walang sariling lupang nasasaka, nagawa pa ni Marcos Jr ang pamamahagi ng lupa sa mga kaalyado at mga retirado at kasalukuyang opisyal ng AFP-PNP.

Samantala, puro pangako ang administrasyong Marcos II sa paglikha diumano ng maraming trabaho. Nakatuntong ang kanyang gubyerno sa todong liberalisasyon at pagpapapasok ng dayuhang pamumuhunan habang ipinapako sa napakababang sahod ang mga manggagawa. Ito ang mga insentibong ibibigay sa mga dayuhang kumpanya at burgesya kumprador ng CREATE Law at programang Build Better More (Public-Private Partnership).

Pinakikinabangan nang husto ni Marcos II ang mga ipinatupad na batas ni Duterte tulad ng Retail Trade Liberalization Act, Foreign Investments Act at Public Service Act para higit na ibukas ang ekonomya ng bansa sa dayuhang pandarambong. Bagay na bagay ang paglalarawan sa kanya bilang “best salesman” sa paglalako sa buong Pilipinas sa iba’t ibang bansa laluna sa US. Maging ang lakas paggawa ng bansa ay ibinukas na rin sa dayuhang mercado. Sa halip na pagsilbihin sa bayan ang mga propesyunal at may kasanayang manggagawang Pilipino, ipinatutupad ni Marcos II ang malawakang pag-eeksport ng mga ito sa ibang bansa.

Nairaratsada ang mga neoliberal na patakarang ito sa tulong ng mga tapat na alagad ng pamilyang Marcos. Pinuno ni Marcos Jr. ang gabinete ng mga loyalista ng kanyang amang diktador gayundin ng mga bagong kaalyadong pamilya tulad nina Enrile, Romualdez, Ople, Lagdameo, Manalo, Remulla, Calida at iba pa. Ang mga kroni niyang sina Aboitiz, Estrella, Razon, Villar, Sy, Tan, Ayala-Zobel at Floirendo. Sila ang nakikinabang sa mga kontrata sa imprastraktura, enerhiya at iba pang proyekto na papasukin ng reaksyunaryong gubyerno.

Habang nagdudusta sa kahirapan ang bayan, kasuklam-suklam ang isinagawang mga piging ng pamilya Marcos sa Malakanyang at apat na internasyunal na byahe. Nagawa pang magliwaliw sa ibang bansa ang pamilya nito habang sinasalanta ang bansa ng superbagyong Karding. Walang kahihiyan at malasakit sa kapwa Pilipino, nanood pa ang pamilya Marcos Jr. ng karera ng mga kotse na F1 Grand Prix sa Singapore noong Oktubre 1. Pondo ng bayan ang ginamit sa magagarbong byahe at aktibidad na ito.

Nakapaghihimagsik ang pagmamaniobra ng rehimeng Marcos II sa kasalukuyang deliberasyon ng pambansang badyet 2023 para ilusot ang kanilang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Tinatayang P2.8 trilyon (54%) ng ipinapanukalang P5.26 trilyon na badyet ay nakalaan bilang pork barrel ni Marcos Jr. Mayroon pang inilaan na P500 milyon para sa confidential and intelligence fund ng bise presidente niyang si Sara Duterte-Carpio. Iniraratsada ito ng ilehitimong rehimen kasabwat ang mga pulitikong tapat sa mga Marcos at mga nagsilipat-bakod sa ilalim ng islogang “unity” na ang ubod ng pagkakaisa ay nakabatay sa pang-aapi at pagsasamantala sa mamamayan.

Tulad ng kanyang amang diktador, sumasalig si Marcos Jr. sa AFP-PNP upang patuloy makapangunyapit at makapagpatatag sa poder. Pinapakanang ilusot ng rubberstamp na Kongreso ang natitirang P5 bilyong pondo para sa pasistang NTF-ELCAC na tiyak na mapupunta sa bulsa ng matataas na opisyal ng AFP-PNP. Paniniguro ito ni Marcos Jr. na magiging tapat sa kanya ang mga heneral ng AFP-PNP at magsisilbing utusang aso na aatake sa kanyang mga kalaban lalung-lalo na sa rebolusyonaryong kilusan at nakikibakang mamamayan.

Patuloy ang paghahasik ng karahasan ng gubyernong Marcos II sa nakikibakang mamamayan sa ilalim ng de facto Martial Law na nailatag ng naunang administrasyong Duterte. Talamak ang pasistang panunupil at red-tagging sa mamamayan sa bisa ng Anti-Terror Law. Dagdag pa rito, nais pang ipataw ni Marcos Jr. ang mandatory ROTC at SIM card registration Law para pahigpitin ang paniniktik at kontrolin ang pag-iisip ng mamamayan laluna ang mga kabataan.

Dumaraming mamamayan ang biktima ng kontra-rebolusyonaryong gera ng reaksyunaryong gubyerno sa hibang na pangarap nitong malipol ang CPP-NPA-NDFP sa pagtatapos ng 2022. Sa Timog Katagalugan, apat na sibilyan ang pinaslang ng AFP-PNP, kabilang ang dalawang bata at isang matandang may kapansanan sa pag-iisip. Tatlong magsasaka sa Mindoro at Batangas ang dinukot na hanggang ngayon ay hindi pa inililitaw. Sa Timog Quezon at Bondoc Peninsula naman, nagkalat ang 51 kampo militar at mga detatsment na naghahasik ng teroristang lagim. Hinahalihaw ng mga mga pasistang berdugong militar at pulis ang kanayunan sa kanilang mga focused military operations at retooled community support program. Walang pakundangan isinasailalim ang mga taumbaryo sa marahas na interogasyon, tortyur, iligal na panghahalughog, pagsamantala sa mga kababaihan, pananakot, pagbabanta at intimidasyon, pagnanakaw sa mga alagang hayop at paghimpil sa mga pampublikong pasilidad.

Sa harap ng lahat ng ito, nagpupugay ang NDFP-ST sa mamamayang Pilipino na hindi naglulubay na makibaka para sa kanilang mga demokratikong karapatan at pambansang kalayaan. Itinatakwil ng bayan ang ilehitimong pagkapangulo ni Marcos Jr. sapagkat iniluwal lamang ito ng malawak na maniobra at manipulasyon sa resulta ng eleksyon.

Samantala, naging matunog ang pagkilos ng iba’t ibang uri at sektor sa paggunita ng ika-50 taon ng deklarasyon ng Martial Law. Marami sa mga ito ay nilahukan ng iba’t ibang sektor tulad ng mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan at iba pa. Dumagundong ang mga panawagang “Never Again! Never Forget!” na tumuligsa sa pasismo at pagyurak ng estado sa karapatan ng mamamayan at laban sa mga kasinungalingang ikinakalat ng mga Marcos na “ginintuang panahon” ang Martial Law. Sa katunayan, patuloy na sinisingil ng sambayanan ang mga Marcos sa ninakaw-na-yaman at mga krimen nito sa panahon ng Martial Law.

Inilulunsad ng mga magsasaka ang mga protesta upang tutulan ang maramihan at malawakang importasyon at kawalan ng reporma sa lupa. Nagwelga ang mga manggagawa para sa sahod, kaligtasan sa paggawa at seguridad sa trabaho. Pumutok ang mga demonstrasyon laban sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pangunahing bilihin at patuloy na paniningil ng mataas na buwis na lalong nagpapahirap sa masa. Tinutulan din ang pagpasok ng mga dayuhang kumpanyang mina at iba pang proyektong dumarambong sa likas na yaman ng bansa. Sa rehiyon, mariing tinutulan ng mamamayan ng Romblon ang planong pagmimina sa Sibuyan Island, kinondena ng mga taga-Palawan ang ipinapanukalang joint oil exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea at patuloy na nilalabanan ng mga katutubong Dumagat ang mapaminsalang Kaliwa dam.

Puspusang labanan ang pasismo ng estado at red-tagging. Punitin ang kasinungalingan ng ilehitimong rehimeng Marcos II at tuligsain ang ipinapalaganap na mga pekeng balita at disimpormasyon.

Patuloy na singilin si Duterte na ipinagtatanggol ng kasalukuyang ilehitimong rehimen. Igiit at suportahan ang imbestigasyon hanggang sa pagsasakdal ng ICC sa mga krimen ni Duterte sa sangkatauhan. Labanan ang impyunidad ng estado.###

Sa unang 100 araw, inutil at pahirap sa bayan ang ilehitimong rehimeng Marcos II!