Suportahan ang armadong paglaban ng mga Palestinian

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng rebolusyonaryo at demokratikong mga organisasyon sa Pilipinas at sa buong mundo na suportahan ang mamamayang Palestinian sa kanilang inululunsad na armadong paglaban para palayasin ang pasistang pwersang mananakop ng Israel mula sa kanilang lupain.

Kasama ang rebolusyonaryong mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ikinalulugod ng PKP ang balita ng armadong opensibang inilunsad ng Hamas at ng Izz ad-Din al-Qassam Brigades mula sa kinubkob na syudad ng Gaza. Ang armadong mga opensibang ito ay kinatatampukan ng pagpapalipad ng limanlibong misayl laban sa mga target na militar ng Israel, ang paggamit ng mga drone para maghulog ng bomba sa mga tangke ng Israel, ang pag-agaw sa mga tangke at iba pang kagamitang militar at iba pang mahahalagang mga tagumpay.

Ang mga opensibang ito ng Hamas ay pawang pagpapamalas ng marubdob na pagnanais ng mamamayang Palestinian na wakasan ang 75 taong gerang agresyon ng Israel na suportado ng US, laban sa mga Palestinian, pananakop sa mga teritoryong Palestinian, kabilang ang nagpapatuloy na pagkubkob sa Gaza, at mga pag-atake sa mga komunidad sa West Bank kabilang na ang East Jerusalem (mga teritoryong kinikilalang bahagi ng estadong Palestinian.)

Determinado at napukaw na lumaban ang mamamayang Palestinian na inudyukan ng tumidinding mga krimen ng Israel kabilang ang pagpatay sa mga Palestinian at kanilang mga bata sa lansangan, pagtoryur sa mga bilanggong Palestinian, ang papahigpit na pagkubkob sa Gaza, reyd sa mga bahay, pagpigil sa mga refugee na bumalik, pag-atake sa mga moske at iba pa.

Ang armadong tunggalian ay lubhang tagibang pabor sa Israel. Ang mga gerang agresyong inilunsad ng Israel laban sa Gaza sa nagdaang 15 taon ay nagresulta sa higit 6,400 patay sa panig ng mga Palestinian, habang higit 300 ang naitala sa Israel.

Idineklara ang armadong mga opensiba na “Operation Al-Aqsa Flood” para patampukin ang kanilang panawagan na pakilusin ang buong mamamayang Palestinian para palayain ang kanilang bansa.

Ang Hamas ay isa sa mga nangungunang pampulitikang organisasyon na nagsusulong ng pakikibaka ng mamamayang Palestinian. Ang Izz al-Din al-Qassam Brigades ang organisaysong militar nito. Ang sinumang nang-aalimura sa armadong paglaban ng mamamayang Palestinian bilang “terorismo” ay nakikihanay sa imperyalismong US at lahat ng mga kasapakat nito. Para itatag ang hegemonya at kontrol nito sa langis sa Middle East, nakikipagsabwatan ang imperyalistang US sa mga Zionista sa Israel para labusawin at maliitin ang makatarungang hangarin ng mamamayang Palestinian para sa kalayaan at pagpapasya-sa-sarili.

Nabasa namin ang impormasyon kung paanong ang iba’t ibang mga organisasyong kumakatawan sa malapad na seksyon ng mamamayang Palestinian ngayon ay kumikilos kaugnay ng panawagan para sa paglulunsad ng komprehensibong gera at ginagamit ang lahat ng maaaring armas para labanan ang pananakop ng Israel. Humahalaw ng inspirasyon ang mamamayang Palestinian sa dugo ng kanilang mga martir na nakipaglaban sa maraming taon ng pakikibaka.

Nakikiisa ang mamamayang Pilipino at rebolusyonarong kilusan sa Piliinas sa armadong paglaban ng mamamayan ng Palestine. Tulad ng mamamayang Pilipino na nakikipaglaban para sa ganap na pambansang kalayaan mula sa halimaw na imperyalistang US, ang mamamayang Palestinian ay tumitindig laban sa higanteng Israel na inaarmasan at nakikipagsabwatan sa US.

Nakikiisa ang PKP sa mga mamamayan sa buong daigdig na nagpahayag na at nagpamalas ng kanilang pakikiisa sa mamamayang Palestinian. Nananawagan ang PKP sa mamamayang Pilipino na ipamalas ang kanilang suporta sa paglaban ng Palestine sa mga lansangan at sa lahat ng posibleng paraan.

Sa pagsuporta sa mamamayang Palestinian, dapat ding kundenahin ng malapad na masang Pilipino ang Israel at industriyang militar na suportado ng US sa pagbebenta ng mga drone, bomba at kanyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) na ginagamit sa kampanyang pambobomba at panganganyon sa Pilipinas, laluna sa kanayunan.

Kumpara sa malalakas na armas ng Israel, mistulang tirador ang mga sandata ng mamamayang Palestinian. Ngayon pa lamang, sa pag-eengganyo ng US, naglunsad ang Israel, ng mabibigat na kontra-atakeng nagdudulot ng brutal na pagkawasak sa lupaing Palestinian, at tumatarget sa mga bahay at sibilyang imprastruktura. Subalit sa ganito, lalong inihihiwalay ng Israel ang kanyang sarili sa internasyunal na komunidad at ibayong pinupukaw ang masang Palestinian na lumaban nang higit na mas matatag.

Sa puspusang pagkakaisa at matikas na determinasyong lumaban, makakaya nilang palayasin ang mga sumalakay, wakasan ang pananakop at tuluyang palayain ang kanilang lupain.

Suportahan ang armadong paglaban ng mga Palestinian