Suportahan at makiisa sa makatarungang pakikibaka ng mga manggagawa ng Wyeth

,


Nakikiisa ang NDFP-ST at mamamayan ng Timog Katagalugan sa welga ng mga manggagawa ng Wyeth Nutrition Philippines laban sa biglaang pagtatanggal sa 140 manggagawa, kabilang ang 125 mababang empleyado, 14 supervisor at isang manager. Makatarungan ang pakikibaka ng mga manggagawa laban sa iligal na tanggalan, para sa kanilang karapatan at regularisasyon sa gitna ng labis na implasyon at kahirapan.

Malinaw ang paglabag ng kapitalista sa batas at sa karapatan sa paggawa. Walang opis-yal na abiso sa unyon hinggil sa pagtatanggal ng mga manggagawa liban sa “verbal advisory” mula sa manedysment. Tumanggi rin ang kapitalista na makipagharap sa unyon sa isang dayalogo. Noong Mayo 18, pinagbawalan nito ang mga manggagawa na pumasok sa pagawaan nang walang abiso ni anumang paliwanag.

Ang Wyeth ay isang multinasyunal na kumpanyang nagmamanupaktura ng produktong pangnutrisyon, kabilang ang mga kilalang brand ng gatas ng sanggol at mga bata tulad ng Promil at Bonakid. Nakabase ito sa Canlubang, Laguna.

Ang malawakang tanggalan ay bunsod ng proyektong pagtitipid, awtomasyon at konsolidasyon ng produksyon ng Wyeth. Ang iligal na tanggalan ay nagpapawalangsaysay din sa nakamit na tagumpay ng unyon sa collective bargaining agreement (CBA). Malinaw na isa itong iskema para atakehin ang unyon at buwagin ang pagkakaisa ng mga manggagawa ng Wyeth.

Kitang-kita ang magkasalungat na interes ng mga manggagawa at ng Wyeth. Habang nagpipilit ang Wyeth na panatilihin ang malaking tubo sa kapinsalaan ng mga manggagawa, nakikibaka ang manggagawa para sa sahod at karapatan sa gitna ng matinding kahirapan at implasyon. Kung tutuusin, barya lamang ang pinakikinabangan ng mga manggagawa kumpara sa limpak-limpak na halagang kinokopo ng kapitalista na nilikha ng pawis at paghihirap ng mga manggagawa. Sa ganitong kalagayan, nagsisilbi ang mga bulok na patakaran ng estado kagaya ng mga ligal na proseso na paghahain ng notice of strike para sikilin ang pakikibaka ng manggagawa. Higit na pinatutunayan nitong kasabwat ng reaksyunaryong gubyerno ang kapitalista at pinagsisilbi ang reaksyunaryong batas para ipagtanggol ang interes ng huli.

Kung gayon, hindi dapat magpakulong ang manggagawa sa mga ligal na proseso na itinakda ng estadong nang-aapi sa kanila. Kailangan nilang maging matatag at matapang na manindigan para sa kanilang karapatan sa pamamagitan ng kanilang unyon.

Nararapat suportahan ang laban ng mga manggagawa ng Wyeth, gayundin ng laksang manggagawa sa buong bansa. Patuloy na binabayo ang manggagawang Pilipino ng mababang sahod, kawalan ng seguridad sa trabaho at masahol na kalagayan sa paggawa.

Makakamit ng mga manggagawa ang karapatan sa paggawa sa pamamagitan ng pag-salig sa kanilang nagkakaisang lakas. Kailangang palakasin ang mga tunay at militanteng unyon sa pag-anib sa Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU), ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga manggagawa. Ang RCTU ang sandata ng manggagawa laban sa kapitalista at reaksyunaryong estado na nagpapasidhi sa pagsasamantala sa mga manggagawa. Isinusulong nito ang pambansa-demokratikong rebolusyon at kasunod na sosyalistang rebolusyon na ganap na magpapalaya sa uring manggagawa at iba pang inaaping uri sa lipunang Pilipino.###

Suportahan at makiisa sa makatarungang pakikibaka ng mga manggagawa ng Wyeth