Taas-kamaong Pagpupugay para kay Kasamang Jorge "Ka Oris" Madlos: Ang boses ng Bagong Hukbong Bayan at Bayani ng Sambayanan!

Pinakamataas na pagsaludo ang iniaalay ng buong Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) para kay kasamang Jorge “Ka Oris” Madlos. Hindi kailanman malilimutan ang makabuluhang bahagi ni Ka Oris sa pagsusulong ng digmang bayan na may hangaring sosyalistang kinabukasan para sa sambayanang Pilipino. Simula’t-sapul bago pa man ang panahon ng diktadurang Marcos, inalay niya ang kanyang lakas, talino, tapang at maging mismong buhay para sa pagsisilbi sa bayan at rebolusyon. Ang kanyang deka-dekadang pagkilos at pagpunpunyagi ay hindi kailanman mabubura ng kanyang pagpanaw. Hindi kailanman kukupas tulad ng ginto at kayamanang maituturing ang kanyang mga karanasan at pangaral na mamanahin ng susunod pang salinlahi ng mga rebolusyonaryong Pilipino.

Tulad ng inaasahan, magbubunyi ang pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP) at reaksunaryong estado sa itinuturing nilang “tagumpay”. Ngunit hungkag at walang saysay ang kanilang pagdiriwang, ang pangyayaring ito ay magsisilbing diklap ng mas maigting at mas naglalagablab na apoy ng digmang bayan.

Ang pagkawala ni Ka Oris, na singbigat ang kabuluhan kahalintulad ng kabundukang Pantaron, ay inspirasyon at huwaran para sa bawat masang-api, pulang kumander at mandirigma na lumaban at isulong ang digmang bayan upang kamtin ang makatarungan, tunay na malaya at masaganang hinaharap.

Ang kadakilaan at alala ni Ka Oris ay mananatiling buhay sa puso’t isipan ng sambayanang api at pinagsasamantalahan. Ang Pulang araw ay sisikat at maghihimagsik, rebolusyonaryong hustisya ang mananaig.

Para kay Ka Oris at iba pang bayani at martir ng rebolusyon,
FETAD INGGANAS BALLIGI!

Padayon Ang Katawhan, Dugang Kadasig!

Taas-kamaong Pagpupugay para kay Kasamang Jorge "Ka Oris" Madlos: Ang boses ng Bagong Hukbong Bayan at Bayani ng Sambayanan!