Tuligsain ang mga gahamang monopolyo sa pagtataas ng presyo ng langis

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ang sunud-sunod na pagtataas ng presyo ng langis sa nagadaang mga linggo ang isa sa pinakamalalaking rason sa likod ng lumulubhang kalagayang sosyo-ekonomiko sa bansa. Sa harap ng lumulubhang krisis sa ekonomya, malawakang disempleyo at pagkawala ng kabuhayan, ang walang patumanggang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay bumibigwas sa mga manggagawa, magsasaka at iba pang masang anakpawis.

Sa nagdaang buwan pa lamang, tumaas ang presyo ng diesel nang ₱7.95 kada litro, kerosene nang ₱7.20 kada litro, at gasolina nang ₱5.70 kada litro. Ang pagsirit ng presyo ng langis ay dumadagdag sa mabigat nang pasanin ng pagtaas ng gastos sa pamumuhay dulot ng walang-awat na pagtaas ng presyo sa transportasyon, pagkain, gamot, at batayang serbisyo, at gastos sa pagmamanupaktura at agrikultura.

Ang mga monopolyong kumpanya sa langis at mga bansang nagpoprodyus ng langis na nagsasabwatan sa pagkontrol sa suplay ng langis ay nagsasamantala sa tumataas na demand sa pamamagitan ng paghihigpit sa produksyon para itulak pataas ang presyo at tumabo ng labis na kita sa kapinsalaan ng masang anakpawis. Marami sa mga ispekulador sa pinansya at kumpanya sa langis na bumili ng mga “oil future” at reserbang suplay ng langis sa mababang presyo ay tumatabo nang malaki sa mataas na pagsirit ng presyo.

Dapat tuligsain ng mamamayang Pilipino ang mga labis na gahamang monopolyong kumpanya sa langis at igiit ang kagyat na pagrolbak sa presyo ng diesel at iba pang produktrong petrolyo.

Dapat din silang magprotesta laban sa rehimeng Duterte sa kabiguan nitong umaksyon para sa interes ng mamamayan sa harap ng sumisirit na mga presyo ng lahat ng batayang pangangailangan.

Tuligsain ang mga gahamang monopolyo sa pagtataas ng presyo ng langis