Tuloy ang laban ng malawak na sambayanan para sa katarungan!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi na mapalagay ngayon ang rehimeng US-Marcos Jr. sa mga pagsulong na nagaganap sa laban ng sambayanang Pilipino para sa karapatang tao. Nagkukumahog ang rehimen na patuloy pa ring protektahan sina Duterte at kanyang mga pasistang alipures habang naghahanap ng paraan na isalba ang reputasyon sa harap ng internasyunal na komunidad. Ngayong buwan, tuluyan nang ibinasura ng International Criminal Court (ICC) ang petisyon ng gubyerno ng Pilipinas na ihinto ang imbestigasyon sa madugong drug war ni Duterte noong 2016 hanggang 2018 at sa Davao death squad killings noong 2006. Ang naturang desisyon ay isang tagumpay para sa malawak na kilusang masa na nagtatagauyod sa karapatang tao at babala para sa mga kriminal na tulad ni Duterte at sa buong pasistang estado.

Isang bagay na binibigyang-diin ng desisyong ito ng ICC ang kahalagahan ng matatag at walang maliw na kilusang masa para magkamit ng mga kongkretong tagumpay ang sambayanan. Hindi natinag ng todo-largang pang-aatake at sagad-sa-butong karahasan ng estado ang mga progresibong organisasyon at ang pambansa demokratikong kilusan. Sa halip, lalo nilang tinibayan ang hanay at patuloy na nakibaka para sa katarungan at interes ng nakararami. Bagamat hindi pa tapos ang laban para sa hustisya, ang pag-usad sa ICC ay isang positibong hakbang tungo rito.

Kasabay ng mainit na pagbati ng NDF-Bikol sa lahat ng matatapang, mapagpursigi at mahusay na tagapagtaguyod ng karapatang tao ang hamon sa kilusang masa na panghawakan ang mga inabot ng kampanya at patuloy na sumulong at makibaka. Ang mahabang karanasan ng sambayanang Pilipino ang mismong patunay na para lamang sa naghaharing-uri ang reaksyunaryong gubyerno. Hindi ito kailanman maaasahang pumanig sa katwiran, katarungan at interes ng mamamayan. Ang mga tulad nina Marcos at Duterte at ang kanilang desperadong pagtalilis mula sa kamay ng hustisya ay perpektong patunay ng imahe ng kabulukan ng estado. Ang tunay at pangmatagalang pagbabagong magsisilbi sa taumbayan ay magmumula lamang sa sarili nilang lakas, pagsisikap at pakikibaka.

Higit sa lahat, ang mga tagumpay na ito sa parlamentaryo at ligal na arena ay malulubos lamang sa panahong mawasak na ang kasalukuyang mapagsamantala at mapang-aping sistema at mapalitan ng panibago. Ang ganap na pagbabago ng sistema para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino ay makakamit lamang sa landas ng demokratikong rebolusyong bayan at sa pananagumpay nito. Hinihikayat ng NDF-Bikol ang lahat na makiisa sa armadong rebolusyon at lubusang kamtin ang hustisya at panlipunang kaunlaran para sa henerasyon ngayon at sa mga susunod pa.

Tuloy ang laban ng malawak na sambayanan para sa katarungan!