Tuluyang ipatigil ang iligal at mapaminsalang operasyon sa mina ng INC sa Brooke’s Point!

,

Naninindigan ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan na dapat nang tuluyang ipatigil ang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation (INC) sa Barangay Maasin, Brooke’s Point. Labis na ang kasakiman at kawalang-hiyaan ng INC! Nagtataingang-kawali ito sa malalakas na pagkundena ng mamamayan ng Brooke’s Point sa inilunsad na serye ng mga pagkilos at barikada mula pa Pebrero.

Hindi rin nito kinilala at tigas-ulong nilabag ang dalawang buwan nang umiiral na kautusan ng pagpapatigil ng operasyon nito mula sa inilabas na writ of kalikasan ng Korte Suprema at cease-and-desist order (CDO) ng lokal na gubyerno ng Brooke’s Point at National Commission on Indigenous Peoples (NCIP).

Ang patuloy na kawalang-respeto at paglabag ng INC sa mga kautusang nagpapahinto sa kanilang operasyon ang nagtulak sa lokal na gubyerno ng Brooke’s Point upang maglabas ng panibagong CDO. Sa halip na tumalima sa kautusan, nagbanta pa ang INC laban sa lokal na gubyerno ng Brooke’s Point. Palatandaan lamang ito ng garapalang pambubulas at panunupil ng mga mapaminsalang dayuhang kumpanya ng mina at kasabwat nitong mga lokal na naghaharing-uring malalaking burgesya kumprador laban sa mga progresibong maka-kalikasang grupo at demokratikong pwersa sa Palawan.

Nakikiisa at sinusuportahan ng NDFP-Palawan ang matapang at determinadong pagsisikap at hakbangin ng mamamayan ng Brooke’s Point, mga tagapagtanggol sa kalikasan, ganundin ng lokal na gubyerno at iba pang institusyong pamprobinsya hanggang pambansa sa layuning mapahinto ang iligal na operasyon ng mina ng INC. Ipinapakita ng mga hakbanging tulad nito ang masidhing kagustuhan ng mamamayan na ipagtanggol ang kalikasan at kanilang kabuhayan laban sa dayuhang mina na nagdadambong at nangwawasak rito. Ngunit masusubok pa ang pagiging sinsero ng reaksyunaryong gubyerno sa pagpapatigil sa INC. Dapat hindi maglubay ang mamamayan sa paggigiit ng paghinto ng operasyon nito sa probinsya hanggang sa tuluyan itong mapatigil. Kasabay nito, dapat paalingawngawin sa buong probinsya ang malakas na panawagan ng pagtutol sa dambuhalang operasyon ng mina at iba pang proyektong nangwawasak sa kalikasan at pumapatay sa buhay at kabuhayan ng mamamayan.

Dapat higit pang palawakin ang hanay ng mamamayan na kikilos at makikibaka para sa pagtatanggol sa kanilang karapatan sa lupa, kabuhayan at karapatang pantao laban sa pagwasak sa kapaligiran. Dapat ikawing ang paglaban sa iba pang anyo ng pang-aapi at pangsasamantala ng imperyalismo at mga lokal na kasabwat nitong malaking-burgesyang kumprador at uring panginoong maylupa. Dapat palakasin ng mamamayang Palaweño ang pambansa-demokratikong kilusang lihim sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas. Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan at palakasin ang Bagong Hukbong Bayan na tiyak na maniningil, magpapanagot at magpaparusa sa mga mapaminsalang dayuhang kumpanya ng mina sa kanilang pandarambong sa likas na yaman ng bansa, pangwawasak sa kalikasan, malubhang epekto sa buhay at kabuhayan ng mamamayan ng Palawan at buong bansa.

Ang pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba ang magtitiyak na maipagtatatanggol ng bayan ang sariling likas na yaman at pakikibanabangan ito ng kanyang mamamayan sa pamamagitan ng pagsusulong ng pambansang industriyalisasyon at sustenableng pag-unlad na kaakiba’t ng pagsusulong ng tunay na reporma sa lupa. Sa ganitong konteksto nagiging mahalaga at makabuluhan ang puspusang pakikibaka ng bayan laban sa mga mapandambong at mapangwasak na dambuhala at dayuhang pagmimina.

Tuluyang ipatigil ang iligal at mapaminsalang operasyon sa mina ng INC sa Brooke’s Point!