Uring magsasaka, pangunahing pwersa! Patuloy na isulong ang rebolusyon sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II

,

Dinadakila ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog ang uring magsasaka bilang pangunahing pwersa ng rebolusyon. Sila yaong bumubuo ng pinakamalaking bilang ng populasyon at nagtitiyak na may maihahain ang bawat pamilya sa kanilang hapag kainan.

Ang Oktubre ay idineklara bilang Buwan ng mga Magsasaka. Ngunit sa kaibuturan nito, walang dapat na ipagdiwang ang mga magsasaka sapagkat sa araw na ito ng Oktubre 21 taong 1972, idineklara ni Marcos Sr. ang Presidential Decree No 27 (PD 27) na isang huwad na reporma sa lupa. Ayon dito, palalayain diumano ang lahat ng mga kasamá sa mga palayan at maisan. Ang kabalintunaan, nananatiling pito sa bawat sampung magsasaka ang walang sariling lupang nabubungkal at nananatiling gumagapang sa kahirapan. Hindi nakabayad ng amortisasyon ang may 75% ng mga “benepisyaryo” habang ang ibang nakapagbayad ay sumailalim sa samu’t saring mga liko at ikot na itinakda ng mga PML. Isang malaking kabiguan ang PD27 at ang mga sumunod pang mga programa para sa reporma sa lupa ng iba’t ibang rehimen sapagkat nagbigay daan lamang ito sa rekonsentasyon ng mga lupang agrikultural sa mga panginoong maylupa at korporasyong agrikultural. Kaya ang Buwan ng mga Magsasaka ng Oktubre ay isang kilusang protesta ng uring magsasakang Pilipino sa ibayong pagbabaon sa kanila sa kahirapan at pagkaalipin.

Pinagpupugayan ng MGC-NPA ST ang mga martir at bayani ng sambayanang nagmula sa uring magsasaka. Muling iginagawad ng MGC-NPA ST ang pinakamataas na Pulang saludo kina Noel “Ka Elmer” Madregalejos at Roger “Ka JR” Villaflores, mga kumander ng NPA sa Timog Katagalugan na nasawi sa labanan sa Sityo Kimaluab, Brgy. Pagsangahan, Gen. Nakar, Quezon nitong Setyembre 20; Kay Lowel “Ka Bernie” Riza Mendoza, kagawad ng Panrehiyong Kumand sa Operasyon sa Timog Katagalugan (ROC-TK) na namartir noong Mayo 21, 2021 sa Brgy. Macabling, Sta. Rosa, Laguna; kina Bonifacio “Ka Nato” Magramo at Noli “Ka Selnon” Siasico, mga magsasakang Mindoreño na nasawi sa isang depensibang labanan sa Brgy. Mainit, Brooke’s Point, Palawan noong Setyembre 3, 2020; sina Dioscoro “Ka Termo” Cello, Alex “Ka Omar” Perdeguerra at Rey “Ka Danny” Masinas na namartir noong Agosto 4, 2020 sa Brgy. San Antonio, Kalayaan, Laguna; mga kabataang magsasaka na sina Elmar “Ka Jorel” Morillo, Ryan “Ka Reymart” Noriesta, Ronel “Ka Marwin” Batarlo, Fernando “Ka Eleven” Anda Jr., Christopher “Ka Omar” Buton, Jay-ar “Ka Sander” Mercado at marami pang iba.

Tinanggap nila ang hamon ng kasalukuyang panahon at tinahak ang ang landas ng armadong rebolusyon. Gawing inspirasyon ng bawat magsasaka at ng sambayanan ang mga bayani at martir na tulad nila. Silang tulad ng bawat isang magsasakang Pilipino ay dumanas ng matinding kahirapan sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Biktima sila ng pangangamkam ng mga lupa, barat na pagpapasahod, murang produktong bukid ngunit napakamahal na gastos sa produksyon. Sila rin ang mga pangunahing nakadaranas ng karahasang militar sa kanayunan. Sa kanilang pagkamulat, niyakap nila ang rebolusyon at sumapi sa Hukbong Bayan upang baguhin ang sistemang mapang-api at mapagsamantala.

Nararapat itanghal ang magigiting na pakikibaka ng mga magsasaka para sa lupa at kabuhayan. Kapuri-puri din ang pagtatanggol sa lupaing ninuno ng mga pambansang minorya laban sa mga operasyon ng dayuhang pagmimina, proyektong pang-enerhiya at iba pa. Tampok dito ang paglaban ng mga katutubong Dumagat sa pagtatayo ng Kaliwa Dam sa Bundok Sierra Madre sa hangganang Quezon at Rizal, mga Mangyan ng Mindoro at Palaw’an ng Palawan laban sa mapandambong na mina. Magiting namang hinarap ng mga magsasaka at mangingisda ang pakanang pagpapalayas sa kanila: Lupang Kapdula at Patungan sa Cavite; Hacienda Roxas at Hacienda Looc sa Nasugbu, at Coral ni Lopez sa Calaca, Batangas. Pinasahol ng rehimeng Marcos II ang kalagayan ng mga magbubukid sa mga neoliberal na patakaran na liberalisasyon at deregulasyon sa agrikultura.

Sa gitna ng kagutuman, terorismo at pasismo ang tugon ng estado sa daing ng mga magsasaka. Target ng kampanyang panunupil ng rehimen ang mga magsasaka kung saan sila ang mayor na biktima ng mga kampanyang pagpapasuko at iba pang paglabag ng militar at pulis sa karapatang tao. Ang mga kalagayang ito ang nagtutulak sa masang magsasaka na sumalig sa rebolusyon at isulong ang digmang bayan.

Malaon nang napatunayan na ang rebolusyonaryong kilusan lamang ang tanging masasaligan ng masang magsasaka. Isinusulong nito ang isang tunay na reporma sa lupa na kahit kailan ay hindi ibibigay ng estado ng mga panginoong maylupa at burgesya komprador sa masang magsasaka. Sa pamamagitan ng rebolusyong agraryo, natututo ang mga magsasaka na pamunuan ang kanilang sarili sa pagtatayo ng mga organo ng pulang kapangyarihang pampulitika sa kanayunan bilang binhi ng demokratikong gubyernong bayan. Ipinatutupad ng gubyernong bayan ang rebolusyonaryong programa sa lupa kung saan itinataguyod ang interes ng mga magsasaka at pauunlarin ang lokal na agrikultura.

Sa pamumuno ng Partido, isinusulong ng rebolusyonaryong organisasyong masa ang rebolusyong agraryo para lutasin ang problema ng mga magsasaka sa lupa. Maksimum na programa ng rebolusyong agraryo ang kumpiskasyon ng mga malalawak na lupaing kinamkam ng mga panginong maylupa at ang pamamahagi nito nang libre sa mga magsasakang wala o kulang sa lupa. Nasa minimum na programa naman nito ang pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi sa usura, pagpapataas ng sahod ng manggagawang bukid at pagpapataas ng presyo ng mga produktong bukid. Itinataas din nito ang produktibidad ng mga magsasaka sa pamamagitan ng kolektibong pagsasaka sa anyo ng mga suyuan, tulungan, bayanihan at iba pa.

Pangunahing sasandigan ng uring magsasaka ang kanyang Hukbo, ang NPA bilang isang hukbong magsasaka. Buhat nang itatag ng Partido ang NPA noong 1969, nagkamit ang mga magsasaka ng mga tagumpay sa mga anti-pyudal na pakikibaka sa kanayunan. Sa Timog Katagalugan, puu-puong libong ektaryang lupain ang naipamahagi sa mga magsasaka sa Quezon at Mindoro. Ngunit hindi naging madali ang pagbawi ng mga magsasaka sa kanilang mga lupain sapagkat pinuhunanan ito ng dugo at pawis mula sa kanilang hanay at ng NPA na handang ipaglaban at ipagtanggol ang masang magsasaka. Itinatakda ng karanasan at ng kasaysayan na sadyang magmumula sa hanay ng mga magsasaka ang kalakhan ng mga pulang mandirigma ng NPA. Sa esensya ang isinusulong na digmang bayan ay isang digmang magsasaka na nagpapahina at nangwawasak sa kapangyarihan ng naghaharing uri sa kanayunan.

Higit kailanman, paborable ang kasalukuyang kalagayan para sa pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon. Kailangang higit na palakasin ng masang magsasaka ang paglahok sa digmang bayan para igupo ang nakakubabaw na naghaharing sistemang kinakatawan ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II. Pasiglahin ang mga pakikibakang anti-pyudal at higit na palakasin ang armadong pakikibaka sa kanayunan. Dapat tangkilikin ng magsasaka ang pamumuno ng uring proletaryado sa pamamagitan ng Partido Komunista ng Pilipinas upang durugin ang kasalukuyang bulok na estado at itayo ang isang makatarungan at masaganang lipunan para sa lahat.###

Uring magsasaka, pangunahing pwersa! Patuloy na isulong ang rebolusyon sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II