Articles tagged with Ang Pulang Larangan Tomo VIII Bilang 3

Isulong ang digmang bayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya, labanan ang tahasang pangyuyurak ng imperyalismong US at China!
September 30, 2023

Sa pinalawak at pinatitinding presensyang militar ng dalawang nagtutunggaliang imperyalistang kapangyarihang US at China sa West Philippine Sea (WPS) at rehiyong Indo-Pacific, tahasan nitong niyuyurakan ang pambansang soberanya ng Pilipinas. Patuloy na naiipit ang bansa sa tensyon at ribalan nila. Bahag ang buntot ng rehimeng US-Marcos II sa nagpapatuloy at tumitinding pag-aagaw at pag-aangkin ng […]

Bakit pinag-aagawan ang South China Sea
September 30, 2023

Ang South China Sea (SCS) ang isa sa pinakamalahaga at estratehikong dagat lagusan (waterway) sa buong mundo. Taun-taon ay dumadaan dito ang $5.3 trilyong halaga ng mga kalakal mula sa sangkatlo ng mga barkong pangkalakal sa buong mundo. Kabilang dito ang $1 trilyong halagang papasok at palabas na kalakal ng US, at $1 trilyong halagang […]

Ipagtanggol ang West Philippine Sea
September 30, 2023

Magkakasunod na insidente ng pambobomba ng water cannon sa isang resupply mission sa Ayungin shoal, swarming o pagdumog ng mga sasakyang pandagat ng China, paglalagay ng floating barrier at ang pinakahuli ang ulat ng mga nawasak na bahura dulot ng tumitinding presensya ng China—ang tumambad na balita sa nagdaang huling dalawang buwan ng taon sa […]

Ang kasaysayan ng pananalasa ng mga plantasyon ng oil palm sa kabuhayan at kalikasan ng Palawan
September 30, 2023

Malaking usapin ang oil palm saanman sa buong daigdig. Habang itinuturing itong mahalagang kalakal, marami ring mga grupong makakalikasan ang tutol sa pabaya at di planadong pagtatanim nito. Katunayan, mula 2009 hanggang 2011, isinuspindi ng World Bank ang lahat ng pondo para sa mga proyektong oil palm sa buong daigdig. Pero hindi nito napahinto ang […]

Pagtatanggol sa soberanya at ang pangangailangan ng armadong pakikibaka sa Palawan
September 30, 2023

Marubdob na pagbati ng pakikipagkaisa at puspusang paglaban! Ngayong sumasambulat na sa mga balita ang baho ng bulok na rehimeng US-Marcos-Duterte dulot ng pagkakalantad sa walang kahihiyaang pandaraya sa eleksyong 2022 na nagluklok sa kanila sa tuktok ng kapangyarihan ng lipunang malapyudal at malakolonyal; ang pangangayupapa sa US para sa usapin sa West Philippine Sea […]

Pulang saludo: Noli “Ka Selnon” Siasico
September 30, 2023

Magiting na Pulang kumander. Kadre ng Partido. Mabuti at palabirong kasama. Ganito mailalarawan ng karamihan si Noli Siasico na mas kilala bilang Ka Homer, Lines, Celnon at iba pa. Kabilang siya sa mga bayaning nabuwal sa mapait na depensibang labanan noong Setyembre 3, 2020 sa Sityo Kibuyon, Brgy. Mainit, Brooke’s Point kasama ang apat pang […]

Ang Pulang Larangan | 3rd Quarter 2023
September 30, 2023

Ang Ang Pulang Larangan ay ang rebolusyonaryong pahayagang masa sa Palawan.