Pulang saludo: Noli “Ka Selnon” Siasico

,

Magiting na Pulang kumander. Kadre ng Partido. Mabuti at palabirong kasama. Ganito mailalarawan ng karamihan si Noli Siasico na mas kilala bilang Ka Homer, Lines, Celnon at iba pa. Kabilang siya sa mga bayaning nabuwal sa mapait na depensibang labanan noong Setyembre 3, 2020 sa Sityo Kibuyon, Brgy. Mainit, Brooke’s Point kasama ang apat pang mga kasama. Siya ang noo’y kumander ng BHB sa Palawan at bahagi ng namumunong komite ng PKP sa probinsya.

Tubong Ilvita, Sablayan, Occidental Mindoro si Ka Lines. Namulat at naorganisa ang kanyang pamilya kasabay ng paglakas ng kilusang magsasaka sa probinsya noong dekada 1980. Nakalahok siya sa mga pakikibakang magsasaka kabilang ang laban sa panginoong maylupang Campano-Guevarra, Mendiola, Almeda, Ramirez at Cojuangco.

Pinanday ng pakikibakang magsasaka, naging kasapi siya ng Milisyang Bayan sa kanilang baryo hanggang sa sumampa sa Hukbo noong 1985. Sa Hukbo, nagpatuloy siyang mag-aral at magpanday ng sarili bilang lingkod ng uring api. Umunlad siya mula sa pagiging opisyal medikal ng iskwad at kumpanya, opisyal sa lohistika, hanggang sa maging iskwad lider at platun lider ng mga yunit ng Hukbong Bayan sa Mindoro. Malaki ang papel na ginampanan niya sa pagharap at pagbigo sa mga kampanyang militar sa loob ng halos apat na dekadang paglilingkod. Umangat siya sa katungkulan mula sa pagiging mandirigma tungong kumander ng teritoryal na kumand sa operasyon sa isla ng Mindoro at Palawan dahil sa mahabang rekord ng mabuti at matapat na paglilingkod sa rebolusyon at kahusayan bilang kadreng militar.

Hindi niya inalintana ang kanyang mga karamdaman. Nagkasakit siya noong 2007 na halos ikamatay niya (fatty liver, bato sa apdo at problema sa pancreas). Walang sinusukuang gawain si Ka Lines. Para sa kanya, basta kaya, larga. Wala pang kupas ang kanyang katapangan at kapangahasan. Inspirasyon si Ka Lines ng bawat kasama dahil sa kanyang katatagan at dedikasyon sa rebolusyon. Matiyaga niyang tinanganan at tinupad ang kanyang mga tungkulin, kapiling ng mga kasama, sa pinakamahihirap na kalagayan at sitwasyon, sa gitna man ng gutom, sakripisyo o panganib. Hindi siya kailanman nag-alinlangan sa pagtupad sa kanyang tungkulin, kahit kaakibat nito ang mas malalaking hamon at sakripisyo na kanyang kinaharap hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay.

Tapat sa Partido at rebolusyon, sa gitna ng maraming kakapusan at kakulangan, matapang na hinarap ni Ka Lines ang mga usapin sa pagkilos, sa diwa ng pagpupuspos ng pagwawasto sa mga estilo ng pamumuno at paggawa. Mapagpakumbabang tinanggap niya ang hamon na maipakat sa Palawan upang magdagdag ng lakas sa tangkas ng mga kadre sa pagpapalakas ng Hukbong Bayan sa probinsya. Bagaman ang kapalit nito ay ang pagkalayo sa nag-iisang anak at sa pamilya, bukas ang loob niyang tinanggap ang bagong disposisyong ito, tinupad nang walang pasubali ang atas ng Partido at inialay ang kaisa-isa niyang buhay.#

Pulang saludo: Noli "Ka Selnon" Siasico