Imel­da Marcos, hi­na­tu­lan pe­ro nananatiling ma­la­ya

,

Hinatulan ng Sandiganbayan si Imel­da Marcos, asa­wa ng da­ting dik­ta­dor na si Fer­di­nand Marcos, na nag­ka­sa­la sa pi­tong ka­so ng ano­mal­ya at ko­rap­syon noong Nob­yembre 9. Sa ka­bi­la ni­to, hin­di si­ya ina­res­to at sa ha­lip ay pi­na­ya­gang magpyan­sa sa ha­la­gang P150,000.

Ang desisyon ng Sandiganbayan ay hatol sa sampung isinampang kaso noon pang Di­sye­mbre 1991 la­ban sa mga Marcos. Ang mga ka­song ito ay augnay ng pagtatago ng yaman ng mag-asawang Marcos sa kanilang mga pribadong account sa mga bangko sa Switzer­land at pag­ga­mit ni Imel­da ng kan­yang pwes­to sa gubyerno pa­ra sa kan­yang sa­ri­ling ka­pa­ki­na­ba­ngan.

Alinsunod sa desisyon, maku­kulong si Marcos nang anim at isang bu­wan hang­gang la­bing-i­sang taon para sa ba­wat ka­so o 42 taon at pi­tong bu­wan hang­gang 77 taon sa ka­buuan. Pi­nag­ba­wa­lan din si­yang tu­mak­bo bi­lang pam­pub­li­kong upi­sya­l.

Ikinalugod ng Partido ang hatol laban kay Marcos pero sinabing “huling-huli” na ito. Tinutugunan nito ang matagal nang hiyaw ng mamamayang Pilipino para paru­sahan ang mga Marcos sa kanilang mga kasalanan sa bayan. Gayunpaman, 30 taong pinatulog ang kaso sa hukuman, panahong naka­iwas si Imelda Mar­­cos sa kaparusahan. Sa edad na 89, ilang taon na lamang ang natitira para pag­silbihan niya ang sentensya, sakaling iku­kul­ong nga siya.

Sa nag­da­ang mga taon, bi­go ang su­nud-su­nod na reak­syu­nar­yong re­hi­men na tu­gu­nan ang hi­ni­hi­nging ma­bi­lis na ka­ta­ru­ngan ng sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no. Pi­na­hin­tu­lu­tan ni­lang la­hat ang an­tas-an­tas na pag­ba­ba­lik ng mga Marcos.

Agad ding kinundena ng mga progresibong orga­ni­sasyon at or­ga­ni­sasyon ng mga biktima ng diktadura ang kawalang-interes ng rehimeng Duterte na ikulong si Marcos. Bitbit ang panawagang “Imel­da, Iselda” mag­ka­ka­su­nod na pro­tes­ta ang kanilang ini­lun­sad. Nag­rali ang Cam­pa­ign Aga­inst the Re­turn of the Marco­ses and Mar­ti­al Law noong Nob­yembre 12 sa ha­ra­p ng San­di­gan­ba­yan.

Nagpro­testa na­man ang mga bik­ti­ma ng ba­tas mi­li­tar mu­la sa Hi­la­gang Luzon noong Nob­yembre 14. Nag­lun­sad ng katulad na mga pag­ki­los sa UP Dilman, Univer­sity of Sto. To­mas, Far Eas­tern Univer­sity at De La Sal­le Univer­sity sa araw na iyon.

Bago nito, isang bonfire ang ginawa ng komunidad ng UP Di­li­man noong Nob­yembre 9 para ipagdiwang ang hatol.

Imel­da Marcos, hi­na­tu­lan pe­ro nananatiling ma­la­ya