Mga ata­ke ng AFP, bi­ni­go ng BHB-Zam­boa­nga

,

Hin­di na­ti­ti­nag, bag­kus ay ma­ta­tag na ni­la­ba­nan ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) at rebolusyonaryong mamamayan sa Zam­boa­nga Pe­nin­su­la ang tu­luy-tu­loy na pag-a­ta­ke ng mga pa­sis­tang tro­pa at mga lo­kal na es­pi­ya ng re­hi­meng US-Du­ter­te. Ang sumusunod ay ilan sa mga ta­gum­pay ni­la sa na­ka­ra­ang anim na bu­wan (Ma­yo-Setyembre 2018):

Noong Ma­yo, nag­ba­lak na mag­lun­sad ng isang ma­la­wa­kang ope­ras­yong mi­li­tar ang 42nd IB sa  Zam­boa­nga del Norte sa im­bing la­yu­ning du­ru­gin ang BHB sa er­ya. Ngu­nit ba­go pa man si­la makapag­patama sa anu­mang yu­nit ng huk­bong ba­yan, dumanas na sila ng pagkabigo no­ong Mayo 18.

Gi­na­pang ng isang yunit ng BHB ang na­ka­tigil na siksbay na trak ng 42nd IB at ni­lag­yan ng eksplo­si­bo ang ila­lim ni­to. Nagresulta ang pagsabog nito sa pi­tong sundalong pa­tay at tat­long su­ga­tan. Lu­busan ding na­wa­sak ang sasakyan. Naganap ang insidente isang ki­lo­met­ro mu­la sa hedkwar­ters ng batalyon sa bayan ng Ka­la­wit.

Noong Ma­yo 30, na­ka­sam­sam ang BHB ng tat­long M16, isang pis­to­lang 9mm at 13 ma­ga­sin, bala at iba pang gamit militar mu­la sa da­la­wang pu­lis sa itinayo nitong tsekpoynt sa Sit­yo Tang­gu­pon, Ba­ra­ngay Maus­wa­gon, ba­yan ng Go­dod.

Ma­bu­ting tin­ra­to ng BHB ang da­la­wang na­bi­hag na pu­lis na agad ding pi­na­la­ya. Bun­sod ni­to, nag­ko­men­to ang isang upi­syal ng pu­lis na ma­li ang kan­yang pag­ti­ngin na ma­sa­sa­mang tao ang mga Pu­lang man­di­rig­ma ng BHB.

Noon namang Hulyo 23, bigo ang 42nd IB at mga elemento ng CAFGU na kubkubin ang nag­pa­pa­hi­ngang mga Pu­lang man­di­rig­ma sa ma­gu­bat na ba­ha­gi ng Sit­yo Ku­la­si­an, Ba­ra­ngay Ku­la­li­an, Ka­la­wit.  Naunahan ng taliba ng BHB ang sumasalakay na kaaway. Pag­ka­ta­pos ng 30 mi­nu­tong la­ba­nan ay umatras ang mga sundalo da­la-da­la ang ka­ni­lang mga kas­wal­ti. Pi­to sa kanila ang napa­tay at isa ang nasu­ga­tan.

Noon namang Agosto 21, napinsalaan ng BHB ang nag-ooperasyong tropa ng 67th IB sa engkwentro sa Ba­ra­ngay De­lo­kot, ba­yan ng Go­dod.

Si­nu­su­yod noon ng 67th IB ang ma­gu­bat na er­ya sa hang­ga­nan ng Go­dod at Ka­ba­sa­lan. Ba­gong da­ting noon sa lugar ang yu­nit at gus­tong mag­pa­ki­tang gi­las. Noong uma­ga ng Agos­to 23, tinangka nilang salakayin ang pwes­to ng BHB sa lugar. Pero dahil a­ler­to na ang mga Pu­lang mandrig­ma, maa­gap si­lang na­ka­pag­pa­pu­tok laban sa nagmamaniobrang kaaway. Pi­na­sa­bugan din nila ang suma­salakay na tropa.

Naa­gaw ng kaa­way ang pinagkampuhan ng mga Pu­lang man­di­rig­ma. Ga­yun­man, pa­wang ha­ngin, pu­nong ka­hoy at walang taong mga bu­rol la­mang ang na­ta­ta­ma­an ng winaldas nilang li­bu-li­bong ba­la. Habang ligtas na nakaatras ang BHB, limang sundalo ang kum­pir­ma­dong na­pa­tay at tat­lo ang na­su­ga­tan, ka­bi­lang ang isang CAFGU.

Ina­min ng isang upi­syal ng Phi­lip­pi­ne Army ang ka­ni­lang ka­bi­gu­an sa pag­sa­sa­bing “Mas­wer­te nga­yon ang BHB. Na­sa su­per­yor si­lang pu­si­syo­n, una si­lang na­ka­pag­pa­pu­tok sa­man­ta­lang ta­yo’y nag­ta­tang­ka pa lang ma­ka­ku­ha ng pa­bo­rab­leng pu­si­syo­n.”

Ko­res­pon­sal mula sa West Mindanao

Mga ata­ke ng AFP, bi­ni­go ng BHB-Zam­boa­nga