Pagpapanday ng Par­ti­do sa Re­ga­ta

,

Ang artikulong ito ay ambag ng mga myembro ng Partido sa sektor ng kabataan sa serye ng Ang Bayan (AB) tungkol sa mga tampok na karanasan sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa iba’t ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain. Nananawagan ang patnugutan ng AB sa iba pang komite ng Partido na mag-ambag sa seryeng ito sa pamamagitan ng pagsumite ng inyong tampok na mga kwento.

Isang uni­ber­si­dad sa pambansang kabisera ang Re­ga­ta. May ma­la­ki itong po­pu­la­syon at ma­la­wak na implu­wen­sya. Isa rin ito sa mga uni­ber­si­dad kung saan malalim na na­kau­gat ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas bunga ng pagkakaisang naabot sa kampanya laban sa tiraniya at ambisyong maging diktador ni Rodrigo Duterte.

Kakambal ng ma­hal na mat­ri­ku­la na ha­los taun-ta­ong tuma­taas at nag­pa­pa­hi­rap sa mga es­tud­yan­te ang ma­pa­ni­il na mga pa­ta­ka­rang an­ti-de­mok­ra­ti­ko ng ad­mi­nistra­syo­n.

Hindi madaling kumilos sa loob ng unibersidad dahil mahigpit ang mga alintuntunin nito kaugnay ng pagbubuo ng mga organisasyon. Dati nang may grupo ng Partido sa loob ng unibersidad pero sa loob ng mahabang panahon, dumanas ito ng mga problema sa pagpapalawak at konsolidasyon.

Nagkaroon ng pagbabago sa loob ng eskwelahan matapos ma­luk­lok sa poder si Duterte at sinimulan niya ang kanyang mga kampanya ng panunupil na pumatay ng libu-libo at puminsala sa napakaraming mamamayan. Sa loob ng unibersidad, nabuo ang malawak na pagkakaisa ng mga estudyante laban sa kanyang mga “gera” ni Duterte, una laban sa “gera kontra-droga,” at sa kalaunan laban sa “gera kontra-tero­­rismo” na isinangkalan para ipataw ang batas militar sa Mindanao at “todong gera” laban sa lumalabang mamamayan.

Naging tuntungan ng pagpa­palawak at pagpapatatag ng Partido sa Regata ang pagka­kaisang ito. Mula sa malawak na sentimyentong anti-pasista sa loob ng unibersidad, nagpunyagi ang Partido na mulatin ang mga estudyante sa mas ma­lawak na mga usapin at problema ng mamamayang Pilipino upang himukin silang bagtasin ang landas ng pambansa-demokratikong paki­kibaka.

Malalim na pag-ugat
Sa ka­bi­la ng relatibong ma­li­it na ma­ki­nar­yang pi­nag­si­mu­lan ng Re­ga­ta, mabilis itong nakalatag sa mga estra­te­hi­kong kolehiyo at napamu­nuan ang paglaban sa buong uni­ber­sid­ad. Salik dito ang ka­gus­tu­han ng mga es­tud­yan­te na tu­min­dig pa­ra sa ka­ni­lang mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan at ma­kia­lam sa mga pambansang is­yu na umaa­pek­to sa kanila at sa mamamayan. Lumitaw sa kanilang hanay ang abanteng mga elemento na naging binhi sa ibayong pagpapatatag at pagpa­palawak ng sangay ng Partido sa loob ng eskwelahan.

Hin­di nag­da­la­wang-isip ang mga or­ga­ni­sa­dor ng Par­ti­do sa loob ng Re­ga­ta na sag­pa­ngin ang maii­nit na is­yu at pa­ki­ki­ba­kang ma­sa pa­ra pu­ka­win, or­ga­ni­sa­hin at pa­ki­lu­sin ang ma­sang es­tud­yan­te sa iba’t ibang pa­ma­ma­ra­an. Ti­nutuntu­ngan nila ang mga pag­ka­ka­ta­on pa­ra ipa­la­ga­nap ang re­bo­lu­syu­nar­yong pag­su­su­ri sa kalagayan ng lipunan at kongkre­tong al­ter­na­ti­bo rito, at mag­rek­lu­ta sa la­hat ng pag­ka­ka­ta­on at pa­ma­ma­ra­an. Hang­gang sa an­tas kla­se ay isi­na­sa­ga­wa ang pag­pa­pa­sa­pi sa re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san.

Kabilang sa mga narekrut sa panahon ng isang pambansang kam­­­panya si Ka Mi­na. Du­ma­lo si­ya sa isang pagpapalabas ng isang pelikula at doon na­mu­lat sa ma­ra­has na ka­la­ga­yan ng iba’t ibang sektor. Agad siyang inimbita sa dagdag na mga pag-aaral. Naging aktibo siya sa pagpa­liwanag ng maiinit na isyu sa loob at labas ng eskwelahan.

Kasabay nito, binigyan siya ng ma­li­naw na ga­wa­in at tung­ku­lin sa or­ga­ni­sa­syon at pu­li­ti­ka. Hindi nag­tagal, narekrut siya sa Partido at naging katuwang sa pagpapanday ng sangay ng Partido sa Re­ga­ta.

Ang ga­ni­tong ugnayan ng pag­pa­pa­la­wak at maagap na konsolidasyon ang na­ging su­si pa­ra sa ma­bi­lis na pag­pa­pa­un­lad ng mga kad­re sa loob ng unibersidad. Para abutin ang pinakamalawak na bilang ng mga estudyante, lumangoy ang mga myem­bro ng Partido sa malawak na hanay ng mga estudyante. Sa pama­magitan ng wastong kum­binasyon ng pag­pa­pagana ng inisyatiba at mahigpit na gabay sa pulitika, napamunuan nila ang paki­kibaka ng sektor.

Ka­hit sa pa­na­hon ng ba­ka­­­syon, tu­luy-tu­loy ang pag-oor­ga­ni­sa ng mga myembro ng Partido. Gi­naga­mit nila ang pa­na­hong wa­lang pa­sok pa­ra lu­mu­bog sa mga komunidad ng ma­ra­li­tang lun­sod, mag­rek­rut mula sa kanilang ha­nay, at mag­bi­gay ng mga pag-aa­ral. Sa karanasan, nabubuo sa mga gawaing ito ang kapas­yahan ng mga myembro ng Partido na kumilos sa labas ng sektor.

Ang mga ba­gong kasapi ay agad na bi­ni­big­yan ng ti­yak at kongkre­tong ga­wa­in sa or­ga­ni­sa­syo­n. Dahil dito, ma­bi­lis na nakapagpapa­litaw ng mga kad­re para mamuno sa bi­nu­bu­ong ba­seng masa sa an­tas-pa­man­ta­san.

Sa loob ng maik­sing panahon, nai­ta­yo ang mga bag-as ng Partido sa iba’t ibang ko­le­hi­yo. Kasabay ng paglawak ng Partido, dumami rin ang mga myembro na buong panahon nang kumikilos para balikatin ang lumalaking mga res­pon­sibilidad sa pamu­muno at pagpa­pagana ng organisasyon sa an­tas-unibersidad.

Kilusang pag-aaral
Kasabay ng pa­mu­mu­no sa pu­li­ti­ka at pag­pa­pa­la­wak ng or­ga­ni­sas­yo­n, hi­na­rap ng mga re­bo­lu­syu­nar­yong pwer­sa sa loob ng Re­ga­ta ang re­bo­lu­syo­nar­yong tung­ku­ling pa­la­li­min ang pag-aa­ral sa ha­nay ng mga ka­ba­ta­an. Ti­nun­tu­ngan nila ang maii­nit na is­yu sa loob at la­bas ng pa­man­ta­san pa­ra ma­la­wa­kang mag­bi­gay ng mga pag-aa­ral sa anyo ng mga discus­si­on gro­up at study circle. Para palalimin ang kanilang paggagap sa teorya at praktika ng rebolusyon, partikular sa teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, ma­a­gap silang naglun­sad ng pormal na mga pag-aaral. Tinitiyak nilang nakapagtatapos ang mga myembro ng Partido sa bat­a­yang kur­so at re­gu­lar na natatalakay ang mga do­ku­men­to ng Par­ti­do. Sinisikap nilang agad na nasusundan ito ng pag-aaral ng intermedyang kurso.

Ang pag­pa­pa­sig­la ng ki­lu­sang pag-aa­ral sa loob ng Re­ga­ta ang na­ging pi­na­kae­pek­ti­bong pa­ma­ma­ra­an ng kon­so­li­da­syon ng mga ka­sa­pi at nag­pa­ta­as ng ko­mit­ment ng mga kad­re ng Par­ti­do. Marami sa myrmbro nito ang naku­kumbinsing buong-panahong ku­milos mata­pos ang ganitong mga pag­papalalim sa teorya at praktika.

Partikular kay Ka Mina, sa mga pag-aaral na ito nabuod ang kanyang kapasyahang bumisita sa isang larangang gerilya at kalaunan ay su­ma­pi sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan. Ma­li­naw pa­ra sa kanya at sa la­hat ng ka­ba­ta­ang re­bo­lu­syo­nar­yo na ang pa­pel ng ka­ba­ta­an ay pag­pa­pa­la­kas ng ki­lu­sang re­bo­lu­syo­nar­yo sa lun­sod pa­ra sa la­long pag­pa­pa­la­kas ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka sa ka­na­yu­nan.

Bunga ng was­tong sa­lim­ba­yan ng pa­mu­mu­no sa pu­li­ti­ka upang la­long mag­pa­la­wak at ang pag­ha­rap sa tung­ku­lin ng pag­pa­pa­ta­as ng kamulatang pampulitika ng ka­sa­pi­an at ng mga estudyante sa pangkalahatan, naigpawan ng Partido sa Regata ang mga natasang ka­hi­na­ang sumagka sa tuluy-tuloy na pagsulong nito sa nakaraan. Isinantabi nito ang mga hin­di ki­na­kai­la­ngang reki­si­to sa rekrutment at bi­nuo sa la­hat ng mga kon­sentra­syon ng ka­ba­ta­an ang mga balangay ng Kabataang Maka­bayan.

Ang mga aral mula sa karanasan ng pagpapanday ng Partido sa Regata ay ta­ngan-ta­ngan ng buong sektor ng ka­ba­ta­an sa pag­di­ri­wang ng ika-50 taong ani­ber­sar­yo ng PKP. Batid ng sektor ang hamon sa kanilang mga kabataan na tu­mungo sa kanayunan at mag-am­bag sa pagsulong ng armadong rebolusyon.

Pagpapanday ng Par­ti­do sa Re­ga­ta