Ma­ta­gum­pay na wel­ga sa Mon­de

,

SIYAM NA ORAS matapos ikasa ang kanilang ng welga noong Agos­to 6, ma­ta­gum­pay na na­tu­lak ng mga mang­ga­ga­­wang kon­traktwal ng Mon­de Nis­sin La­bor Associa­­ti­on (MNLA–LIGA) ang ma­neydsment ng Mon­de Nis­sin Corp. na ma­ki­pag­ne­go­sa­syon hing­gil sa ka­ni­lang pa­na­wa­gang re­gu­la­ri­sa­syo­n. Ini­lun­sad ang wel­ga bi­lang tu­gon sa ter­mi­na­syon ng kontra­ta ng si­yam na mang­ga­ga­wa ni­to noong na­ka­ra­ang ling­go. Mu­la Hul­yo 2018, 111 mang­ga­ga­wa na ang ti­nang­gal ng kum­pan­ya.

Na­pag­ka­sun­du­an sa ne­go­sa­syon na ma­ka­ka­ba­lik na ang ti­nang­gal na mga mang­ga­ga­wa sa pa­ga­wa­an at nag­tak­da na rin ng is­ked­yul pa­ra sa su­su­nod na pag-uu­sap. Iti­nu­ring itong isang ma­la­king ta­gum­pay ng mga mang­ga­ga­wa na ma­yor­ya ay 13 taon nang nag­tat­ra­ba­ho sa kum­pan­ya bi­lang mga kontraktwal.

Ang Mon­de Nis­sin ay ki­la­la sa mga pro­duk­to ni­tong mga biskwit (SkyFla­kes at Fi­ta) at nu­dels (Lucky Me!). Mu­la 2000, la­ging na­pa­pa­bi­lang ang kum­pan­ya sa 50 pi­na­ka­ma­ya­mang mga kor­po­ra­syon sa Pi­li­pi­nas. Ito ay pag­ma­may-a­ri ng bur­ges kumpra­dor na si Betty Ang na na­ka­pag­ta­la ng P14.17 bil­yong ne­tong ha­la­ga ng mga pag­ma­may-a­ri noong 2018.

Sa pa­re­hong araw, nag­wel­ga rin ang mga mang­ga­ga­wa ng Su­per 8 sa Pa­sig City ma­ta­pos tang­ga­lin sa tra­ba­ho ang ma­hi­git 200 mang­ga­ga­wang kontraktwal ni­to.

MATAGUMPAY NA NAIPABASURA ng mga es­tud­yan­te ng Polytechnic Univer­sity of the Phi­lip­pi­nes (PUP) sa Sta. Me­sa, Ma­ni­la ang Dress Co­de Po­licy (pa­ta­ka­ran sa kasuotan) ma­ta­pos ang pitong oras na pro­tes­ta. Mag­tu­tu­loy-tu­loy pa ang mga pro­tes­ta la­ban sa pag­lu­lu­sot sa ma­pa­nu­pil na mga pro­bi­syon tu­lad ng man­da­tory ran­dom drug-tes­ting at pang­gi­gi­pit sa mga or­ga­ni­sa­syo­n, kon­se­ho, at pub­li­ka­syon ng mga mag-aa­ral.

Ma­ta­gum­pay na wel­ga sa Mon­de