10 sul­da­do, pa­tay sa am­bus sa Neg­ros

,

Gin-ambus sang Bagong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Central Neg­ros ang na­gao­pe­ra­syon nga tro­pa sang 62nd IB sa Sit­yo Ta­ba­go, Ba­ra­ngay San­da­yao, Gui­hul­ngan sang Agos­to 14. Wa­la na­hi­bal-an sang mga sul­da­do nga na­hi­bal-an na sang mga Pu­lang ha­nga­way ang ila pre­sen­sya. Pag­pa­la­pit ni­la sa kam­po sang BHB, gin­pa­luk­pan si­la sang bom­ba. Na­pu­lo ka sul­da­do ang na­pa­tay kag du­ha ang na­pi­la­san.

Sam­tang, gin­pa­ngin­wa­la sang BHB ang gi­na­pa­lap­nag sang mi­li­tar nga engkwentro sa Sit­yo Ma­luy-a sa amo nga bar­yo kon sa diin na­pa­tay ku­no ang isa ka ha­nga­way. Su­no sa BHB, gin­tortyur kag gin­pa­tay sang mga sul­da­do si Requem Re­ma­sog nga isa ka ma­ngu­ngu­ma. Mga si­bil­yan man ang gin­da­kup nga tat­lo pa nga lun­say mga me­nor-de-e­dad.

10 sul­da­do, pa­tay sa am­bus sa Neg­ros