Ka Jethro, li­der sang Par­ti­do sa Sout­hern Ta­ga­log

,

Isa ka lo­kal sang Ba­ta­ngas nga na­ngin li­der sang ar­ma­do nga ka­hub­la­gan sa Sout­hern Ta­ga­log ang gin­pa­tay sang Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes sang Agos­to 8. Tu­log ang pi­la­son kag wa­la sa ka­him­ta­ngan nga mag­ba­to nga si Ma­rio Ca­ra­ig (Ka Jethro) sang ti­ru­hon si­ya sang mga sul­da­do sang 1st IB sa gi­na­da­yu­nan ni­ya nga ba­lay sa Ba­ra­ngay San Anto­nio, Ka­la­ya­an, La­gu­na.

Gra­be si­ya nga na­pi­la­san sa engkwentro sang iya yu­nit kag sang mi­li­tar sa pa­re­ho nga lu­gar sang Agos­to 4 kon sa diin na­pa­tay ang tat­lo pa ka Pu­lang ha­nga­way. La­pas sa mga in­ter­na­syu­nal nga pag­su­lun­dan sang ge­ra nga pat­yon ang isa ka ha­nga­way nga pi­la­son kag wa­la sang ika­sa­rang mag­ba­to.

Si Ka Jethro isa sa mga upi­syal sang Pang­re­hi­yon nga Ko­mi­te sang Par­ti­do sa Sout­hern Ta­ga­log kag sang Ko­mi­te nga Ta­ga­pa­tu­man si­ni. Na­ngin li­der si­ya sang re­bo­lu­syo­nar­yo nga ka­hub­la­gan sa Ba­ta­ngas, kon sa diin si­ya naor­ga­ni­sa ba­tuk sa dik­ta­dur­yang Marcos. Sa pru­bin­sya ni­ya gin­hi­ngu­yang ang in­di mag­nu­bo sa 27 tuig sang iya 36-tu­ig nga pag­hu­lag sa pag­pun­dar sang re­bo­lu­syo­nar­yo nga ka­hub­la­gan sa pru­bin­sya. Ha­lin sa pag­ka-sek­re­tar­yo kag upi­syal pang­pu­li­ti­ka sang isa ka yu­nit sa hi­li­ku­ton ma­sa sa Ba­ta­ngas, na­ngin sek­re­tar­yo si­ya sang ko­mi­te sang Par­ti­do sa pru­bin­sya sang 2017.

Sa iya ma­la­wig nga pag­ser­bi­syo, na­lun­sar kag na­pa­da­ug sa Ba­ta­ngas ang mga pag­hi­ma­kas pa­ra sa du­ta kag pa­nga­bu­hi­an sang ma­sang anak­bal­has. Ang mga pag­hi­ma­kas nga ini na­ga­tu­mod ba­tuk sa mga bur­ge­sya­-kumpra­dor kag aga­lon nga may­du­ta pa­re­ho sang pa­mil­ya Sy, Aya­la, Roxas, Ang kag Cam­pos. La­kip di­ri ang reyd sa mga ar­ma­do nga ti­na­wo kag prop­ye­dad ni Henry Sy sa Na­sug­bu sang Ene­ro 2017.

Gin­pa­bud­la­yan man sang mga sul­da­do ang mga hi­ma­ta nan­day Ka Jethro, amo man sang mga Pu­lang ha­nga­way nga na­pa­tay nga san­day Rey Maci­nas kag Alex Per­de­gue­ra nga ba­wi­on ang ila bang­kay. Nag­lab-ot pa sang pi­la ka ad­law an­tes iha­tag ang mga la­was ni­la. Tub­tob su­bong gi­na­li­kom gi­ha­pon sang mga sul­da­do kon sa diin ni­la gin­lu­bong si Diosco­ro Cel­lo. Ha­ya­gan nga pag­la­pas ang mga ka­so nga ini sa mga pag­su­lun­dan sang ge­ra.

Wa­la gi­ha­pon gi­na­tu­haw sang mi­li­tar ang pa­mil­ya nga nag-i­na­kop kay Ka Jethro. Su­no sa mga sak­si, uli­hi nga na­ki­ta nga gin­da­la sa pre­sin­to sang pu­lis sa La­gu­na san­day Vir­gi­lio Ase­dil­lo, ang iya anak nga si Chloe, 19, kag iya ba­na nga si Marknel.

Sa Ilocos Sur, isa pa ka ha­nga­way ang wa­la na sa ka­him­ta­ngan nga mag­ba­to ang gin­pa­tay sang AFP. Gin­lut­hang sang mga sul­da­do sang 7th IB si Pa­me­la Oclia­so Pe­ral­ta (Ka May-may) sa Ba­ra­ngay Sua­ga­yan, San­ta Lucia sang Ago­so­to 8.

Ka Jethro, li­der sang Par­ti­do sa Sout­hern Ta­ga­log