22 ka­ta­pu sang Par­ti­do sa Sa­mar, na­ka­ta­pos sang BKP

,

Sa pihak sang na­ga­pa­da­yon nga ope­ra­syon mi­li­tar sa is­la sang Sa­mar, 22 ka­ta­pu sang ba­se­han nga or­ga­ni­sa­syon sang Par­ti­do sa bar­yo kag ko­mi­te sang Par­ti­do sa sek­syon ang ma­di­na­lag-on nga na­ka­ta­pos sang Ba­ta­yang Kur­so ng Par­ti­do (BKP) sang Hun­yo.

Gin­pa­ngu­na­han sang ko­mi­te sa pren­te ang pag­han­da pa­ra sa pag­tu­on. Ba­ngud in­di ma­sa­ra­ngan ang kon­sentra­do nga ak­ti­bi­dad tu­ga sang sit­wa­syon mi­li­tar, na­de­si­syu­nan nga hi­mu­on nga stag­ge­red o pa­hat-pa­hat ang ta­la­ka­yan. Ang mga se­syon gi­na­lun­sar du­ha tub­tob tat­lo ka be­ses ka­da se­ma­na. Du­ha ang prin­si­pal nga instruk­tor sam­tang apat na­man ang nag­tu­lu­nga sa pi­la ka ba­hin sang BKP.

Ang mga pag­tu­on ka­da ala-6 tub­tob alas-9 sang gab-i, agud in­di ma­bud­la­yan nga mag­tam­bong ang mga tu­mu­lu­on. Su­no kay Ka Gary, isa sa mga instruk­tor kag ka­ta­pu sang ko­mi­te sa pren­te, ka­ba­hin ang pag­tu­on sa hi­li­ku­ton kon­so­li­da­syon sa sek­syon agud ma­ka­bu­lig sa mga es­tud­yan­te sa pag­pa­mu­no ni­la sa bar­yo. Sa paa­gi man nga ini, ma­re­sol­bar ang mga pang­su­lod nga prob­le­ma nga gi­naa­tu­bang sang pa­mu­nu­an kag amo man sa tu­nga sang mga ta­ga­bar­yo.

22 ka­ta­pu sang Par­ti­do sa Sa­mar, na­ka­ta­pos sang BKP