Pag­ba­lig­ya sang ar­mas sang US, in­di apek­ta­do sang pan­dem­ya

,

Wa­la sang epek­to ang pan­dem­ya sa pag­ba­lig­ya sang US sang mga ar­mas kag ga­mit mi­li­tar. Ha­lin Ene­ro tub­tob Hul­yo, gin-ap­ru­ba­han si­ni ang 43 kontra­ta nga ha­los 70% kum­pa­rar sa ba­lig­ya sa bi­log nga tuig sang 2019. Kin­se na ang gin-ap­ru­ba­han sang Hul­yo, la­kip ang kontra­ta sa Pi­li­pi­nas pa­ra sa nag­ka­la­in­la­in nga sa­lak­yan pang­da­gat, mga ma­sing­gan, bom­ba kag iban pa. Ha­lin Mar­so 30 tub­tob Ma­yo 28, gi­na­tantya nga ara sa $7.5 bil­yon ang ba­lor sang gin-ap­ru­ba­han si­ni nga mga kontra­ta sa iga­ba­lig­ya nga mga ar­mas.

Sang nag­ta­li­wan nga tuig, ha­los $70 bil­yon ang gin­ki­ta sang US sa pag­ba­lig­ya sang mga ar­mas, erop­la­no kag iban nga ka­ga­mi­tan mi­li­tar sa 28 pung­sod. La­kip sa mga nag­ba­kal ang Sau­di Ara­bia nga may gra­be nga kri­men ba­tuk sa sang­ka­taw­han an­gut sa pag­pang-a­ta­ke si­ni sa Ye­men. Sa Asia, pi­na­ka­ma­da­mo ang ba­lig­ya sang US sa India, Tai­wan kag mga pung­sod nga kaa­gaw sang Chi­na sa South Chi­na Sea.

Pa­ra pa­la­pa­ron ang pag­ma­nu­pak­tu­ra kag mer­ka­do sang mga ar­mas, su­nud-su­nod nga gin­ta­lik­dan ni Pres. Do­nald Trump ang mga ka­sug­ta­nan kag tra­ta­do nga na­ga­li­mi­tar sa pag­ga­mit sang ma­pang­wa­sak nga ar­mas kag ga­mit pang­ge­ra. Una na ni­ya nga gin­ba­su­ra ang Inter­me­dia­te-ra­nge Nucle­ar Forces Tre­aty, nga res­pon­sab­le sa pag­gu­ba sang da­ku nga nu­me­ro sang mga ar­mas nuk­le­yar sa ka­li­bu­tan. Ka­du­ngan si­ni, gin-a­nun­syo ni Trump ang pag­ti­ga­na sang $46 bil­yon pa­ra sa pag­pa­bas­kog sang ar­se­nal nuk­le­yar sang US sa 2021. Ang iban pa nga ka­sug­ta­nan nga gin­ba­su­ra kag na­ka­ta­la­na nga iba­su­ra ni Trump ang Open Ski­es Tre­aty, Ou­ter Ski­es Tre­aty, New START Tre­aty, kag Mis­si­le Techno­logy Control Re­gi­me—mga ka­sug­ta­nan nga na­ga­li­mi­tar sa pag­ma­nu­pak­tu­ra, pag­ti­pon kag pag­ti­law sang mga ar­mas nuk­le­yar kag iban pa nga mga ar­mas nga ma­da­mu­an nga pag­pa­tay.

Ka­du­ngan si­ni, gin­kan­se­la man ni Trump sang Ene­ro ang po­li­si­ya nga na­ga­du­mi­li sa pag­ma­nu­pak­tu­ra, mag­ti­pon kag mag­ga­mit sang an­ti-per­son­nel landmi­nes nga na­ga­lu­pok kon ma­hu­lag sang bik­ti­ma (victim-activa­ted) gu­wa sa pe­nin­su­la sang South Ko­rea. Laag ini sa Mi­ne Ban Tre­aty nga gin­pir­ma­han sang 164 pung­sod sa Otta­wa, Ca­na­da sang 1997.

Pag­ba­lig­ya sang ar­mas sang US, in­di apek­ta­do sang pan­dem­ya