Ju­lie de Li­ma, tem­po­rar­yo nga na­ga­pa­mu­no sang NDFP peace panel

,

Gintalana sang Agos­to 19 sang Na­tio­nal De­mocra­tic Front of the Phi­lip­pi­nes (NDFP) bi­lang tem­po­rar­yo nga na­ga­pa­mu­no sang ne­go­tia­ting pa­nel si­ni si Ju­lie­ta de Li­ma bi­lang tal-os sa nag­ta­li­wan si­ni nga na­ga­pa­mu­no nga si Fi­del Agcaoi­li.
Su­no kay NDFP chief po­li­tical con­sul­tant Jo­se Ma. Si­son, si De Li­ma ang pi­na­ka­sen­yor sa mga ti­na­wo si­ni sa gwa sang pung­sod pa­ra pa­da­yu­non ang pag­pa­kig-a­ngut sa mga ta­ga­pa­tu­nga sa peace pa­nel.

Wa­la na­ga­da­li ang NDFP nga pun-an ang na­ba­kan­te nga pu­si­syon ni Agcaoi­li, amo man ni Ran­dall Echa­nis nga gin­pa­tay sang nag­li­gad nga se­ma­na. Si­ling ni Si­son, “may pa­na­hon ang NDFP nga bug-u­son li­wat ang mga wor­king com­mit­tee an­tes li­wat mag-um­pi­sa ang su­gi­la­non pang­ka­li­nu­ngan, po­sib­le kon wa­la na si Du­ter­te sa po­der.”

Daan nga gin­pa­mu­nu­an ni Agcaoili ang Joint Secre­ta­ri­at kag Joint Mo­ni­to­ring Com­mit­tee sa ida­lum sang Compre­hen­sive Agree­ment on Res­pect for Hu­man Rights and Inter­na­tio­nal Hu­ma­ni­ta­ri­an Law (CARHRIHL).

Ju­lie de Li­ma, tem­po­rar­yo nga na­ga­pa­mu­no sang NDFP peace panel