Idu-bu­ang nga 12th IB

,

Daw mga idu-buang ang mga tro­pa sang 12th IB nga nag­sab­wag sang te­ror sa Ja­niuay, Iloi­lo ha­lin Agos­to 5 tub­tob ika­du­ha nga se­ma­na sang bu­lan.

Su­no kay Ju­rie Guer­re­ro, ta­ga­pa­ma­ba sang Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Central Pa­nay, pi­to ka ma­ngu­ngu­ma ang gin­ba­kol sang mga sul­da­do sa Ati­mo­nan, Ja­niuay. Du­ha ang gin­di­te­ner kag gin­pag­gi­ya sa mga ope­ra­syon kom­bat. Gin­ka­wat sang mga sul­da­do ang mga hi­mo-sa-ba­lay nga shot­gun sang mga ma­ngu­ngu­ma nga ila gi­na­ga­mit bi­lang pang­de­pen­sa. Gin­pa­an­da­man, gin-in­te­ro­gar kag gin-a­ku­sar si­la nga mga ka­ta­pu sang BHB. Gin­sa­mad man ang ila nga mga ta­nom.

Agud ha­ta­gan-ra­son ang ka­ba­ngi­san, nag-im­ben­to ang 12th IB sang pe­ke nga engkwentro sa pa­re­ho nga lu­gar sang Agos­to 8.

Idu-bu­ang nga 12th IB