2,000 Lu­mad, ma­ngu­ngu­ma, gin­pa­la­yas sang mi­li­tar

,

Ginapalayas sang 88th kag 8th IB ang may 2,000 Lu­mad kag ma­ngu­ngu­ma sa 15 ko­mu­ni­dad sang Ca­bang­la­san, Bu­kid­non sang Hun­yo 21. Gin­mar­ka­han sang mga ber­du­go bi­lang “no man’s land” ang mga ko­mu­ni­dad pag­ka­ta­pos ang kumpron­ta­syon kag da­ya­lo­go sang mga da­tu sa mga sul­da­do kag lo­kal nga gub­yer­no (Ba­sa­hon ang kaa­ngut nga ar­ti­ku­lo sa Ang Ba­yan, Hunyo 21).

Du­ha ka ad­law pag­ka­ta­pos si­ni, nag­hu­log sang 15 bom­ba ang mi­li­tar sa lu­gar ga­mit ang mga he­li­kop­ter. Na­pu­lo’g isa ka be­ses nga gin­kan­yon ang er­ya, kag gin­pau­la­nan man ini sang mga ba­la sang ka­lib­re .50 ma­sing­gan. Na­sa­mad ang mga mai­san kag na­pa­tay ang mga gi­na­sa­god nga ha­yup sang mga re­si­den­te. Gin-i­haw sang mga sul­da­do ang mga na­ba­ya­an nga mga gi­na­sa­god nga ha­yup sa ko­mu­ni­dad.

Gin­pa­su­ren­der bi­lang mga ka­ta­pu sang ha­nga­way sang ban­wa ang mga re­si­den­te. Gin­pai­da­lum si­la sa si­yam ka ad­law nga trey­ning bi­lang mga pa­ra­mi­li­tar nga pang­kontra sa mga Pu­lang ha­nga­way.

Sang Hul­yo 31, gin­pa­bak­wit man ang mga Lu­mad ha­lin sa tat­lo ka mag­ka­la­pit nga sit­yo sang Min­dao, Mia­ray kag Ka­la­ka­pan. Na­pu­lo’g li­ma ka be­ses man nga nag­pa­lu­pok sang mga kan­yon sa ma­la­pit nga ko­mu­ni­dad.

2,000 Lu­mad, ma­ngu­ngu­ma, gin­pa­la­yas sang mi­li­tar