Itatag ang malapad na pagkakaisa, wakasan ang tiraniya

,

Bagong antas ng internasyunal na kabantugan sa sama ang inabot ng rehimeng Duterte. Binatikos nitong nagdaang linggo ng European Parliament ang libu-libong ekstrahudisyal na pagpatay at iba pang seryosong paglabag sa karapatang-tao sa tinaguriang gera sa droga at laban sa mga nagtataguyod sa karapatang-tao, mga maka-kalikasan, unyonista at mamamahayag. Sa walang-habas at brutal na terorismo ng estado, pandarambong at pambansang pagtatraydor, isa na si Duterte sa pinakakinamumuhiang diktador sa kasaysayan.

Natulak magsalita ang internasyunal na komunidad dahil sa tahasang pasistang paninibasib ng rehimen laban sa bayan. Dagdag na hakbangin ng European Parliament na nanawagan ito sa European Commission na suspendihin ang pabor sa kalakalan na nakukuha ng Pilipinas sa European Union (EU). Idinidiin ng boto ng European Parliament ang pagkahiwalay ng rehimeng Duterte hindi lamang sa mamamayang Pilipino, kundi pati sa internasyunal na komunidad.

Mainit na binabati ng sambayanang Pilipino ang resolusyon ng European Parliament, gayundin ang mga pahayag ng mga myembro ng parlamento ng Australia, Basque at mga personahe sa iba’t ibang bansa. Malaking pampasigla ito sa kanilang paglaban sa paghahari ng terorismo ng estado ng rehimeng Duterte. Mainam ang tiyempo ng resolusyon dahil hangad ng sambayanan na kagyat nang wakasan ang palyadong tugon ng rehimen sa pandemya, ang walang-kabusugang korapsyon, ang mabilis na lumalaking utang, pag-igting ng terorismo ng estado at panunupil.

Ipinipilit pa rin ng rehimen ang militaristang pagharap sa pandemya na may pakitang-taong hakbanging pangkalusugan at kulang na ayuda. Wala pa ring mass testing at mabagal ang contact tracing at bigong sabayan ang bagong mga impeksyon. Kaya, patuloy na lumalaki ang impeksyon at huling-huli ang gubyerno. Sa nagdaang mga linggo, libu-libo ang mga bagong impeksyon sa araw-araw na nagtulak sa kabuuang nahawa ng Covid-19 sa halos 300,000. Nangangambang mahawa ang milyun-milyong Pilipino, laluna ang mga naghihirap at nagsisiksikan sa mga komunidad. Sinasagad ng di makontrol na pandemya ang mga pasilidad medikal laluna sa mga prubinsya.

Sumirit ang bilang ng nahahawa sa mga manggagawa at karaniwang kawani na kailangang bumyahe at magtrabaho sa mga pabrika at upisina na walang sapat na proteksyon. Ipinag-utos ni Duterte ang pagluluwag para magbukas ang negosyo pero hindi inobliga ang mga kapitalista na magsagawa ng mass testing at sumunod sa mga pamantayan sa pampublikong kalusugan. Sa tabing ng pandemya, ipinipilit ang anti-mahirap na programang jeepney phaseout, kahit pa ang mga ito’y ligtas sa Covid-19 at kahit kulang na kulang ang pampublikong transportasyon.

Mistulang tinalikuran ng rehimen ang milyun-milyong mga estudyanteng Pilipino at mga guro sa bigong paghahanda at pag-aayos ng mga paaralan at pasilidad para ligtas na makapagturo ang mga titser sa harap ng kanilang mga estudyante ngayon at sa susunod ng taon. Tumatanggi itong makinig sa puna sa tinaguriang “blended learning” na bumabalewala sa kongkretong kundisyon ng milyong mga pamilyang walang pera para sa mga gadyet o internet.

Walang-habas ang kampanya ng mga pagpatay at pag-abuso sa karapatang-tao kahit sa gitna ng pandemya. Tumindi ang maruming gera ni Duterte sa sunud-sunod na mga pagpatay, pagdukot, tortyur, pag-aresto at matagalang pagkukulong sa mga aktibista at kritiko ng rehimen. Araw-araw ang malalalang paglabag sa karapatang-tao sa gitna ng kontra-insurhensya at mga taktika nito ng saywar, okupasyong militar at paghahamlet ng mga komunidad sa kanayunan.

Sinamantala ni Duterte at kanyang mga kroni ang pandemya upang patindihin ang burukrata-kapitalistang pagpapayaman sa mga binili ng gubyerno na sobra ang patong, kikbak at suhol. Bilyun-bilyong pisong pondong pampubliko ang ibinulsa ng malalaking burukrata sa pagbili ng kagamitang medikal at korapsyon sa Philhealth. Nag-papakana si Duterte na bumili ng bakuna mula China at Russia na posibleng maging pinakamalaking korapsyon sa krisis sa Covid-19.

Kung palatandaan ang panukalang badyet sa 2021 ng rehimen, malinaw na walang katapusan ang pagdurusa ng bayan sa ilalim ng rehimeng Duterte. Sagadsaring anti-mamamayan ang badyet nito sa 2021 na inuuna ang kontrainsurhensya at pork barrel kaysa kalusugan. Kung may ₱3.16/araw ang bawat Pilipino para sa kalusugan, may ₱12.3 milyon naman na pondong paniktik na pwedeng gastusin si Duterte sa bawat araw. Walang dagdag na pondo para sa edukasyon kahit kailangang-kailangan ang pag-aayos ng mga pampublikong paaralan. Sa kabilang banda, dinagdagan naman ng 2,969% ang badyet ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) tungong ₱19.1 bilyon.

Walang katapusan ang paglura ng rehimen ng kasinungalingan at kalahating-totoo para pagtakpan ang tunay na lagay ng bansa. Wala mang basehan, sinabi nitong nakalagpas na ang bansa sa pinakamalalang yugto ng pandemyang Covid-19, habang walang kapantay ang pagdurusa ng bayan sa laki ng disempleyo at tindi ng pagdarahop. Sa kabilang panig, pinalawig ni Duterte ang “state of calamity” ng isa pang taon upang patuloy na dambungin ang pondong pampubliko at isulong ang iba’t ibang iskema para makapanatili sila sa poder.

Dapat kagyat na tipunin ng sambayanang Pilipino ang pinakamalaking bilang ng mga demokratikong organisasyon, kilusan, institusyon, ahensya, mga sektor at uri sa isang malapad na nagkakaisang prente para patalsikin ang rehimeng Duterte. Sa gayon lamang lalaki ang tsansa ng mga Pilipino na labanan ang pandemya, igpawan ang krisis sa ekonomya, wakasan ang terorismo ng estado at hawanin ang daan para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Maaaring buuin ang lahat ng klaseng alyansang sektoral, multi-sektoral, pang-kampus o panteritoryo, pormal at di pormal, upang maging sentro ng tulungan at koordinasyon ng lahat ng pwersang anti-Duterte. Maaaring isagawa ang iba’t ibang aktibidad para sa pampulitika at pangkulturang pagpapahayag ng mga taong may iba’t ibang antas ng kamulatan. Dapat kumilos din ang mga Pilipino sa ibayong dagat upang tipunin ang suportang pandaigdig at internasyunal na aksyong diplomatiko, pampulitika at pang-ekonomya laban sa rehimen.

Dapat magsilbing gulugod ang pambansa-demokratikong mga pwersa sa malapad na nagkakaisang prenteng anti-Duterte. Dapat silang pleksible, mapanlikha at matiyaga sa pagtipon ng mga tao at pagtataas ng kanilang kamulatan at militansya. Kaalinsabay, dapat di sila matinag sa harap ng intimidasyon at pagbabanta ng rehimen.

Ang sigaw para sa pagbibitiw o pagpapatalsik kay Duterte ang pinakakagyat na hangarin ng sambayanang Pilipinong naghahangad ng katarungan, pagbabalik ng kanilang mga karapatan at kalayaan, at pagkakaroon ng gubyernong tutugon sa kanilang kagalingan at iuuna ang pagtamo ng kapayapaan kaysa walang katapusang panggegera laban sa bayan.

Itatag ang malapad na pagkakaisa, wakasan ang tiraniya