Kumprehensibong pagsulong sa Negros

,

KUMPREHENSIBONG PAG-ABANTE SA natad sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon ang gitaho sa komite sa Partido sa Negros atubangan sa kadaot sa rehimeng Duterte ug sa pandemyang Covid-19.
Sa natad sa ideolohiya, adunay gipahigayon nga pormal nga diskusyon ang mga sangay sa 25 ka tuig nga pagsumada sa rehiyon. Malampuson usab nga nalunsad ang tulo ka ang-ang sa pormal nga edukasyon. Sa Central Negros, nakalampos ang 200 ka myembro sa Partido sa Batakan ug Intermedyang Kurso sa Partido niadtong 2020. Nakalampos usab sa Abanteng Kurso ang mga kadre sa rehiyon. Bunga kini sa gilunsad nga kinaunhang kumperensya sa edukasyon sa rehiyon niadtong unang bahin sa 2020.

Sa organisasyon, nakalunsad og mga asembliya ug tigum ang mga kahugpungan sa masa ug nakapili og mga bag-ong upisyal. Nakatukod usab og mga balangay para sa mag-uuma, kababayen-an ug kabatan-onan. Midaku og 10%-15% ang ihap sa organisadong masa ug nadugangan og 5%-10% ang gatusan ka libong baseng masa.

Sa pulitika, napalihok ang mga mag-uuma sa paglunsad sa rebolusyong agraryo ug antipyudal ug antipasistang pagsukol. Malukpanong nag-apud-apud ang mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon og mga polyeto mahitungod sa pandemyang Covid-19 ug naglunsad og mga klinikang bayan. Pinakadaku dinhi ang 2,000 ka masang naserbisyuhan sa Central Negros. Sa tibuok 2020, 75 ka elemento sa AFP ang natahong kaswalti gikan sa 30 ka taktikal nga opensiba ug punitibong aksyon sa BHB sa isla.

Kumprehensibong pagsulong sa Negros