Sa ika-52 anibersaryo sa PKP | #DiliPabuntog: Labaw pang pakusgon ang Partido!

,

Simple apan masadyaong panagtapok ang gipahigayon sa lain-laing natarang gerilya ug komunidad sa masa aron saulugon ang ika-52 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) niadtong Disyembre 26, 2020. Atubangan sa grabeng operasyon ug pagpangutingkay sa militar, nagpursige ang masa aron makatambong ug makigduyog sa aktibidad ug isaulog ang mga kadaugan nga nakab-ot sa Partido ug sa rebolusyonaryong kalihukan ug aseson ang mga pagtulun-an niining milabayng tuig.

Sa pasiunang mga taho, adunay mga panagtapok ug selebrasyon sa mga natarang gerilya sa Ilocos-Cordillera Region, Southern Tagalog, Southern Mindanao Region (SMR) ug North Eastern Mindanao Region. Sa SMR, giatol sa selebrasyon ang gradwasyon sa Batakang Kurso ng Partido sa usa ka kampuhan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

North Central Mindanao. Giatubang ug napatigbabawan sa rebolusyonaryong pwersa ang kabangis sa kaaway sa rehiyon. Epektibong napreserba sa Partido ang kusog niini sa erya ug anaa kini karon sa pusisyon nga magkab-ot pa og dugang nga mga kadaugan sa mosunod nga tuig. Niadtong 2020, nakalunsad ang BHB og 92 aksyong militar sa rehiyon batok sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug mga paramilitar nga nagsilbing pwersang pangseguridad sa higanteng mga minahan ug plantasyon. Dili moubos sa 154 ang kaswalti sa han-ay sa reaksyunaryong militar kung asa 88 ang namatay sa panagsangka.

Nagmalampuson usab ang lain-laing kampanyang masang gilunsad sa rehiyon sama sa pagkumpronta sa mga agalong yutaan, pagpadangat og reklamo sa mga ahensya sa gubyerno ug kampanyang pagpahunong sa operasyon sa mga kumpanya. Pinaagi niini, napataas ang suhulan sa mga mamumuong panguma ug nahatag ang ilang mga benepisyo. Napataas usab ang presyo sa mga produkto sa mga mag-uuma. Maisugon usab nga giatubang sa masa ang pasismo sa AFP sa ilang komunidad. Gisaludohan sa komite sa Partido sa rehiyon ang 18 ka manggugubat nga nakalas tungod sa pagpamomba sa AFP ug siyam pang namatay sa armadong engkwentro.

Northeastern Mindanao. Dakung mga hagit sa pag-asdang sa gubat sa katawhan ang napatigbabawan sa rehiyon sa 2020. Atubangan sa todong atake sa rehimen, nahuptan sa BHB ang inisyatibang militar. Nakakumpiska ang mga Pulang manggugubat og mga armas nga kayang armasan ang usa pa ka platun. Nakataho usab sa 98 ka armadong aksyon batok sa nag-operasyong tropang militar samtang katugbang sa gamay nga kumpanya ang ihap sa ilang kaswalti.

Panay. Signipikanteng pagdaku usab sa masang myembro sa rebolusyonaryong mga organisasyon ang lutaw sa pamahayag sa rehiyunal nga komite sa Partido sa isla. Sila ang nanguna sa paglunsad og mga repormang agraryo sama sa pagduso sa katungod nga bungkalon ang abandunadong mga parsela sa yuta, pagpabilin sa kahimtang ug kalinaw ug pagpaasdang sa uban pang kalihukan alang sa ilang maihut-ong nga mga interes.

Sa ika-52 anibersaryo sa PKP | #DiliPabuntog: Labaw pang pakusgon ang Partido!