Naghulgang malukpanong pagsumpo sa takuban sa “anti-terorismo”

,

Niadtong katapusan sa Disyembre 2020, pormal nga “gideklara” sa Anti-Terrorism Council (ATC) ni Rodrigo Duterte isip “teroristang organisasyon” ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ug ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Gipatuman ang maong lakang subay sa Anti-Terrorism Law (ATL) nga dalidaling giaprubahan ni Duterte niadtong Hulyo 2020.

Malisyoso ug walay basihan ang “pagdeklarang terorista” sa ATC batok sa PKP ug BHB. Usa ka rebolusyonaryong organisasyon ang PKP ug BHB nga nagaasdang sa pagkigbisog alang sa nasudnong kagawasan. Dugay nang giila sa lokal ug langyawng mga institusyon, organisasyon ug gubyerno ang armadong pagsukol sa katawhang Pilipino isip lehitimong pagsukol batok sa lokal ug langyawng pagpangdaugdaug.

Ang mga rebolusyonaryong armadong pwersa hugot nga nagapatuman pareho sa mga pangsulod nga lagda ug mga internasyunal nga makitawhanong balaod nga nanalipod sa interes ug kaayuhan sa mga sibilyan. Hugot nga mibarog ang Partido ug BHB batok sa teroristang kabangis batok sa dili armadong katawhan.

Gihimo sa ATC ang maong lakang bisan wala pa nahukman ang dili muubos sa 30 ka reklamong gisumite sa Korte Suprema nga mikwestyon sa ATL. Gikwestyon usab sa pipila ka ekspertong ligal ang pagkaso og “terorismo” batok sa Partido ug BHB nga matud nila mga “rebelde” ug dili “terorista” tungod sa laraw niining lumpagon ang nagharing gubyerno ug pulihan kini sa demokratikong gubyerno sa katawhan.

Bisan og ginapig-ot sa malisyosong pagdeklara ilalum sa ATL ang Partido ug BHB, dili kini ang pinakatarget sa maong mga lakang sa rehimeng Duterte. Walay ligal nga istatus ang PKP ug BHB nga pwedeng maapektuhan sa maong lakang tungod kay kanhi na kining iligal ug wala nalangkob sa balaod sa reaksyunaryong gubyerno.

Ang tinuod nga target sa malisyosong pagdeklara batok sa PKP ug BHB mao ang ligal ug dili armadong mga nasudnon-demokratikong pwersa ug ang lapad nga han-ay sa progresibo ug patriyotikong mga kahugpungan, party-list, unyon, tigpanalipod sa tawhanong katungod, mga NGO (non-governmental organization) ug indibidwal nga aktibong mikontra sa tiranya. Giangkon sa mga nag-unang upisyal ni Duterte nga pagadamayon niini ang mga grupong ginaakusahan nilang mga “prente” sa PKP ug BHB. Niining milabayng mga bulan, dayag nilang gina-red-tag ang maong mga organisasyon.

Sigon sa maong lakang, gimando sa gubyerno nga gunitan ang mga “bank account sa PKP ug BHB,” nga makaaapekto, dili sa PKP (nga walay kwarta sa bangko nga mamahimong pig-oton sa gubyerno), kundili sa lain-laing mga organisasyon ug indibidwal nga giakusahan sa gubyerno nga “nagapadala og pondo sa BHB.”

Dili layo nga sulod sa pipila ka semana ug bulan, gamiton sa gubyernong Duterte ang maong lakang alang sa dayag iligalisasyon ug pagpig-ot sa mga demokratikong katungod. Sa pormal nga “pagdeklara” sa PKP ug BHB nga “terorista,” ang kinsamang giakusahan nga nalambigit, misuporta, misimpatya o nagprotekta kanila mamahimong taralon ug silutan ilalum sa ATL. Pagagamiton ni Duterte ang takuban sa “anti-terorismo” aron sumpuon ang demokrasya ug pahilumon ang tanang mibabag sa iyang tiranya.

Kinahanglang subsub nga molihok ug mosukol ang tanang pwersang demokratiko batok sa paggamit ni Duterte sa ATL aron sumpuon ang mga demokratikong katungod ug ligal nga kabutang. Ginaawhag sa Partido ang lain-laing pwersa, bisan kadtong walay kalabutan sa PKP o bisan kontra sa PKP o BHB, nga mobarog batok sa paggamit sa ATL alang sa “pagdeklarang terorista” sa PKP ug BHB tungod kay sa dili madugay madamay ang mga ligal ug pulitikanhong katungod sa tanan.

Nanawagan ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa mga higala sa katawhang Pilipino nga magpadayag batok sa ATL. Matud sa NDFP, labaw nga nahimong imposibleng mahitabo ang panaghisgot kalinaw isip pamaagi sa pagsulbad sa mga ugat sa armadong panagsangka sa Pilipinas.

Nanawagan usab ang NDFP sa mga katawhan ug gubyerno sa United States, European Union, New Zealand, Australia ug United Kingdom nga moestorya batok sa sayop nga pagdeklara sa PKP. Giduso usab niini ang pagtangtang sa pangalan sa PKP ug BHB sa “listahan sa terorista” sa US ug ilang gubyerno aron makatabang sa paningkamot sa katawhang Pilipino nga batukan ang mga sulay nga pagtukod sa usa ka pasistang diktadurya sa takuban sa “anti-terorismo” ug mugnaon ang kundisyon aron subling masugdan ang napakgang nga panaghisgot kalinaw sa GRP-NDFP.

Tungod kay aduna nalay kapin 500 ka adlaw sa Malacañang, nagdalidali karon si Duterte nga ipatuman ang iyang mga pakana aron mapabilin ang dinastiyang Duterte sa poder. Lakip dinhi ang dayag nga pagtukod sa usa ka pasistang diktadurya, pagduso sa “charter change” sa ngalan sa pederalismo ug ang pagsiguro nga “mapili” ang iyang ambisyosa, simpasista ug uhaw-sa-gahum nga anak nga si Sara aron mopuli sa pagkapresidente.

Busa labaw nga nagkagrabe ang kampanyang pagsumpo sa rehimeng US-Duterte. Ayha nahuman ang 2020, siyam ka lider sa minoryang katawhang Tumandok sa Panay ang walay kalooy nga gipatay sa mga pasistang pulis niadtong Disyembre 30 sa kaadlawon. Timailhan kini sa “estilong Jakarta” nga madugong pagsumpo nga dugay na nga gustong ipatuman ni Duterte sa iyang kampanyang “anti-komunista.”

Atubangan sa dagkung pasistang hulga batok sa mga demokratikong katungod, kinahanglang subsub nga molihok ang Bagong Hukbong Bayan ug maglunsad og mga taktikal nga opensiba, ilabina batok sa mga abusadong yunit sa militar ug pulis. Kinahanglan usab nga tukuron ang mga armadong partisanong yunit sa BHB aron ideploy gawas sa mga sonang gerilya aron maglunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa mga pasilidad militar, pangkomunikasyon ug pangtransportasyon sa kaaway ug batok sa mga yaweng upisyal ug personel nga nalambigit o utok sa mga pasistang krimen batok sa masa.

Naghulgang malukpanong pagsumpo sa takuban sa “anti-terorismo”