Treyning-militar, gilunsad sa BHB-Eastern Samar

,

NAKAHUMAN SA BATAKANG Kursong Pulitiko-Militar (BKPM) ang usa ka platun sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Samar taliwala sa subsub nga operasyong militar niadtong Oktubre 2020. Sulod sa 12 ka adlaw, nahimong magtreyning sa mga Pulang manggugubat sa eryang okupado sa Retooled Community Support Program (RCSP) sa militar.

Tumong sa pagbansay nga pataason ang kapasidad militar sa yunit isip kabahin sa pagpangandam sa mas subsub nga pag-atake sa mga armadong pwersa sa rehimeng Duterte. Nahimong kaabag sa aktibidad ang lokal nga organisasyong masa sa pagsigurp sa seguridad ug lohistika.
Sa usa ka simpleng seremonya human sa treyning, gipadayag sa mga estudyante nga mitaas ang ilang kumpyansa nga makiggubat ug iasdang ang armadong pakigbisog batok sa pasismo sa estado. Human sa treyning, dihadiha nga gideploy ang maong yunit aron atubangon ang mga pasistang tropang naglunsad og operasyong RCSP sa lugar.

Mga pusil, gisurender sa CAFGUngadto sa BHB

PATAY ANG USA ka upisyal sa 46th IB human siya gipusil sa usa ka elemento sa CAFGU nga wala na nakaagwanta sa pagpamig-ot sa upisyal niadtong Setyembre sa Barangay Bugho, Pinabacdao, Samar. Mibalibad sa pagpanguna sa pagpatrulya ang maong elemento tungod sa kahadlok nga mabusikaran og bomba sa BHB. Tungod niini gikulata siya sa iyang kumander, nga siyang maong nagtukmod kaniya aron pusilon ang upisyal. Gisurender niya ang giisyu sa iyang ripleng R4 ug pistola sa BHB, ug nangayo og tabang batok sa AFP. Human ang duha ka semana, hingpit na nga gibiyaan sa 46th IB ang gisakop nilang mga baryo sa Pelaon, Magdawat ug Manaing sa nahisgutang lungsod.

Sa Negros Oriental, usa ka tinyente ug usa pa ka sundalo sa 11th IB ang napatay, samtang duha pa ka sundalo ang nasamdan dihang makaengkwentro niini ang usa ka yunit sa BHB sa lungsod sa Siaton niadtong Disyembre 24, 2020. Duha ka Pulang manggugubat sa BHB ang namartir.

Treyning-militar, gilunsad sa BHB-Eastern Samar