Pagpursige sa BHB atubangan sa paghari sa teror sa AFP sa Southern Tagalog

,

Padayon ang terorismo sa 2nd ID sa Southern Tagalog (ST) sa pagsugod sa 2021. Dili moubos sa 25 ka lungsod sa lima ka prubinsya ang langkob karon sa mga nakapokus nga operasyong militar ug mga operasyong Retooled Community Support Program (RCSP). Usa ang ST sa walo ka rehiyong prayoridad sa rehimen sa kontra-insurhensiyang gyera niini.

Gilunsad ang mga kampanyang militar sa pagpangulo ni Gen. Antonio Parlade, Jr., nag-unang anti-komunistang troll ug hepe sa Southern Luzon Command sa Armed Forces of the Philippines. Nahitabo kini taliwala sa kadaut sa pandemya ug mga bagyo nga mihapak sa rehiyon niadtong ulahing kwarto sa tuig.

Sa Mindoro, lima ka lungsod sa sidlakang bahin sa Occidental ug lima sa Oriental ang giutingkay sa 203rd IBde sukad pa niadtong 2019. Sa maong mga lugar hugot nga ginabatukan sa mga mag-uuma ug nasudnong minorya ang magun-ubong mga proyektong mina, dam ug pekeng programang pangkinaiyahan nga moguba sa kinaiyahan ug magpalayas kanila.

Gigamit sa 203rd IBde ang pagpanghadlok sa sulayng pahuyangon ang pagsukol sa katawhan sa lugar. Niadtong Enero, nagmontar ang brigada og duha ka kanyon nga 105mm sa Bansud, Oriental Mindoro. Nagbunga usab og kahadlok sa mga residente ang paglupadlupad sa helikopter sa mga lungsod sa Rizal, San Jose, Bongabong ug Mansalay niadtong bisperas sa pasko. Mitugpa kini sa Mantay, Barangay Monte Claro, San Jose kung asa nakakampo ang pwersa sa RCSP.

Unum ka lungsod usab sa Quezon ang gioperasyon sa 1,900 ka tropa sa 201st IBde, lakip ang mga tropa sa 1st IB, 59th IB, 80th IB, 85th IB, 22nd DRC ug mga pulis. Dakung kalapasan sa maong mga tropa ang pagpanghasi sa mga komunidad bisan bag-ohay pa lang mihapak ang sunud-sunod nga bagyo. Gipugngan niini nga makaabot ngadto sa katawhan ang ayuda gikan sa BHB.

Nagtukod usab og bag-ong mga kampo ang 80th IB sa Barangay Puray, Rodriguez, Rizal samtang nagpadayon ang mga operasyong kombat ug RCSP sa Antipolo, Rodriguez ug Tanay. Sa suuk nga mga baryong okupado sa mga RCSP, ginaharang sa mga sundalo ang pagsulod sa pagkaon ug uban pang panginahanglan sa mga residente.

Sa Palawan, walay hunong ang FMO ug kampanyang pagpasurender sa 3rd Marine Brigade. Ginaatake sa dili kulangon sa 600 ka elemento sa Marines ang Roxas, Taytay, Brooke’s Point, Rizal, Bataraza ug Puerto Princesa City. Gilaylo nila sa mga tanyag ang kinsamang naglaraw nga “mosurender ug makigtinabangay” sa AFP batok sa BHB ug kaugalingon nilang mga katawhan.

Lakip sa ngilngig nga mga krimen sa 2nd ID nga lapas sa mga balaod sa gubat mao ang pagpatay nilang Eugenia Magpantay ug Agaton Topacio, ang masaker sa Baras 5, pagpatay sa lider mag-uuma si Armando Buisan, ug sa wala nay katakus nga mosukol nga si Mario Caraig.

Luyo sa todong atake sa rehiyon, nakatukod ang hukbong bayan dinhi og mga bag-ong natarang gerilya ug nabawi ang pipila ka karaang mga erya. Gilpatuman ang gikinahanglang mga reorganisasyon sa natarang gerilya aron adunay mas lapad nga maniobrahan samtang ginaatubang ug ginapatigbabawan ang malukpanong mga operasyong kombat ug pagpamomba sa AFP.

Matud kang Armando Cienfuego, tigpangulo sa BHB sa rehiyon, tungod kini kay “tin-aw alang sa katawhang Pilipino kung kinsa ang tinuod nga terorista sa nasud—ang rehimeng US-Duterte ug ang AFP-PNP nga walay ginapiling okasyon aron magsabwag og kadaut ug teror sa katawhan.”

Pagpursige sa BHB atubangan sa paghari sa teror sa AFP sa Southern Tagalog