Unsa ang lauman sa bag-ong presidente sa US?

,

Nag-ilis og bag-ong hepe ang estado sa imperyalistang US niadtong Enero 20. Nanumpa si Joseph Biden isip ika-46 nga presidente sa US ug si Kamala Harris isip iyang bise-presidente taliwala sa naghaguros nga krisis sa ekonomiya, pulitika ug panglawas sa nasud.

Sama sa mga nauna kaniya, gipasiugdahan ni Biden ang “pagpangulo sa US sa tibuok kalibutan” nga walay lain kundili mao ang imperyalistang hegemonya niini sa kalibutan. Ingonman, nag-atubang siya sa nagkadakung hagit sa multipolar nga kalibutan kung asa mikusog ang Russia ug China isip karibal nga mga imperyalistang sentro, dugang sa kanhi nang mga kapitalistang kumpetisyon sa Europe.

Nag-atubang usab si Biden sa nagkagrabeng pagsukol sa mga mamumuong Amerikano nga aktibong nanalipod sa ilang mga katungod sa ekonomiya ug pulitika. Kusog ang presyur kaniya nga tumanon ang iyang mga gisaad ug tubagon ang mulo alang sa trabaho, dugang-suhulan, mas tarong nga kundisyon sa pamuo ug katilingbanong serbisyo, ingonman ang hustisyang nakabase sa kaakuhan ug paghunong sa rasismo, kawalay pagpakabana, brutalidad sa pulis ug militarisasyon sa institusyon niini.

Kinsa si Joseph Biden?

Si Joseph Biden, 76, usa ka beterano sa pulitika nga myembro sa Democratic Party sa US. Una siyang nagsulay nga modagan sa pagka-presidente niadtong 1988 apan napugos nga moatras human nga mapamatud-ang dili tinuod ang pipila sa gipanghinambog niyang detalye sa kinabuhi. Midagan, midaug ug nagsilbi siyang bise-presidente ni Barack Obama gikan 2009 hangtud 2017. Ayha niini, senador siya sa estado (katugbang sa rehiyon) sa Delaware gikan 1973 hangtud 2009.

Naila si Biden sa iyang baruganang “paling sa Too” sulod sa iyang partido. Siya ang nag-una ug pinakalunod-patay nga Democrat nga tigpasiugda sa gyerang agresyon sa US sa Afghanistan ug Iraq niadtong lider pa siya sa komite sa relasyong panggawas sa Senado. Sa kadugayan giatras niya ang iyang suporta sa maong mga gyera, apan wala siya misuporta sa panawagang paulion ang mga tropang Amerikano. Gidumalahan niya ang “rekonstruksyon” sa Iraq ilalum sa administrasyon ni Obama. Gisuportahan niya ang gyerang agresyon niini sa Libya ug ang pag-armas sa mga rebeldeng grupong kontra-Assad sa Syria.

Aduna siyay rekord sa rasismo isip senador sa Delaware nga aktibong nagasukol sa pagbalaod sa mga palisiya alang sa integrasyon sa mga Itum ug puting estudyante niadtong dekada 1970.

Pasiunang mga lakang

Sa iyang mga unang adlaw isip presidente, gipirmahan ni Biden ang 30 ka kamandoan aron baliktaron ang pinakabangis nga pasistang palisiya, kontra-migrante ug pabor sa mga higalang kapitalista sa gipulihan niyang presidente nga si Donald Trump. Lakip dinhi ang pagpahunong sa konstruksyon sa pader sa utlanan sa US ug Mexico ug pagbasura sa palisiya nga nagabawal sa pagsulod sa katawhan gikan sa pipila ka nasud sa Muslim. Nagpahamtang usab siya og mas hugot nga palisiyang “kontra-Covid-19” ug gipadayon ang pag-ayuda sa naglisud nga Amerikano, sama sa una nang gihimo ni Trump. Aduna siyay mga mando kalabot sa pag-abag sa pag-usab sa klima ug pagprayoridad niini sa mga palisiya sa nasud.

Ingonman, makitang kulang ang pipila ka kamandoan, sama sa pagsuspinde lang ug dili hingpit nga pagpapha sa utang sa mga estudyante. Gisuspinde niya ang paghatag og bag-ong mga permit sa pagmina sa lana, apan padayon pa gihapon ang mga operasyon sa 10,000 ka kanhi nang gitugutang mga kumpanya.

Palisiyang panggawas

Pasiugdahan ni Biden ang pagdeploy sa militar sa US sa South China Sea isip direktang pangsagang sa ekspansyunistang mga laraw sa China. Ang gipili niyang mga upisyal alang sa relasyong panggawas, komersyo ug paniktik pulos mga naila sa ilang pagkaagresibo sa pakiglambigit sa China.

Sa inisyal nga mga pamahayag sa maong mga upisyal, labaw usab nga mahimong agresibo ang administrasyon ni Biden sa interbensyon niini sa Syria, Iran ug Turkey sa ngalan sa “pag-usab sa rehimen.” Wala usay mausab sa pagtagad niini sa Israel ug dili niini ibalhin ang embahada sa US nga anaa sa teritoryong iligal niining giokupa sa Jerusalem. Padayon usab kining “kontra” sa Cuba, Venezuela ug North Korea. Dili bag-o ang maong mga palisiya ug pagpadayon lang sa mga palisiyang una nang ginapatuman ni Biden isip bise-presidente sa administrasyong Obama.

Unsa ang lauman sa bag-ong presidente sa US?