Base panmasa, natikahiluag ha Cagayan Valley

,

Padayon nga nahiluag ngan nahilarum an suporta han masa ha makatadungan nga gerra han katawhan. Amo ini an ginpahayag ni Elias Almazan, an pampulitika nga upisyal han Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Cagayan Valley (Fortunato Camus Command). Ha interbyu han Baringkuas (rebolusyunaryo nga mantalaan ha rehiyon), gindun-an niya nga waray makaulang han mapintas ngan suso nga mga operasyon han Armed Forces of the Philippines ngan Philippine National Police (PNP) an paghiluag ngan pagkonsolida han rebolusyunaryo nga base panmasa han rehiyon

Sering ni Ka Alias, samtang nalilibang an AFP ngan PNP ha paglansar han mga batalyon o brigada nga kadakuon nga mga operasyon militar ngan maihaan nga Retooled Community Support Program (RCSP) ha mga baryo, nakagpadamo ngan nakarekober an mga yunit han BHB hin natikadamo nga ihap han mga baryo ngan bungto nga diri lupgop han mga nakapokus nga operasyon militar. Nadugngan hin pira kayukot nga bag-o nga kaapi an base panmasa han mga prente gerilya tikang 2020.

Diri la naabot han mga platun han BHB an magkakaraknit nga mga baryo ngan komunidad ha mga interyor ngan ligid han mga kabubkiran, kundi bisan an mga kapatagan ngan ligid han haywey ngan dagat.

Sering niya, ngatanan nga mga lugar nga ginrekober han hukbo, mapaso pa gihapon an pagtapo ha ira han masa, labina adton mga nag-aantos ha kakurian ngan paniniyupi. Waray pulos ngan lus-ay nga propaganda la an ginhihimo han militar nga nanmimirit ha mga lokal nga gubyerno nga igdeklara an BHB komo “persona non grata.” Tungod ini kay an taghimaryo mismo an naghahangyo nga lupgupon han BHB an ira lugar agud ipaabot an ira mga problema.

Kaupod han mga landaw nga problema an hiluagan ngan magkalain-lain nga porma han panlupot han tuna. Prinsipal nga naghihimo hini an dagko nga agaron maytuna, pribado nga kompaniya, ahensya han gubyerno ngan mga kakunsabo hini nga mga kontraktor.

Dugang pa dinhi an damo nga porma han bagapyudal nga paniniyupi sugad han ura-ura kahitaas nga interes ha pautang ngan iba pa nga porma han usura, himubo nga presyo han produkto han parag-uma, ngan mga porma han komersyante nga panlimbong ha pagpalit han ira mga produkto. Sering ni Ka Elias, “para ha masa, an BHB la an nakikita nira nga tangkod ngan marayhak nga nagsasalawad hin tukma nga solusyon ha mga yawe nga karukayaknon nga ira gin-aatubang.”

Padayon nga nagigiusan ngan diri nababayaan han BHB an mga baryo ngan bungto nga lupgop han maihaan nga operasyon han RCSP. Agud sikreto nga maabot ini, nagpapadara an mga platun hin mas gudti nga yunit agud sumumpay ha masa ngan maglansar han mga kakayanon nga buruhaton.

“Waray pulos an mga operasyon ngan saywar han kaaway tungod kay dagmit masantop han katawhan nga an AFP nagpopustura la nga nagbag-o na tikang ha kinaiya hini nga kontra-katawhan.”

Puhunan han hukbo han katawhan an rebolusyunaryo nga kapukawan nga pira na kadekada nga naitanom ngan tumubo ha ranggo han katawhan. Humiluag an lupgop nga teritoryo ngan nagdadamo an mga baryo ngan klaster han mga baryo nga natutukuran han mas hitaas nga balitang han mga rebolusyunaryo nga organisasyon masa ngan ira mga organo han Pula nga poder pampulitika.

“Bisan pa gin-uuna ha presente an pagpahiluag, kinahanglan liwat ikumbinar ini ha pagpakusog han base panmasa,” pagtatapos niya.

Base panmasa, natikahiluag ha Cagayan Valley