Duruyog an masa ngan hukbo ha Ilocos-Cordillera

,

Pareho ha iba nga lugar ha nasud, nagdurot hin dako nga ayat ha mga yunit han pandemya nga Covid-19 ngan natikagrabe nga pasismo han estado ha rehiyon han Ilocos-Cordillera. Determinado ini nga gin-atubang han mga yunit han hukbo han katawhan ha rehiyon.

Kalakip dinhi hi Ka Emil, usa nga batan-on nga rebolusyunaryo nga natindog komo upisyal ha ekonomiya (lohistika ngan suplay) han ginkakaapihan hini nga platun. Tungod ha lockdown, nalimitaran an linya han medisina, pagkaon ngan panginahanglan han masa ngan hukbo. Agud ungbawan ini, naduso hira nga magin mapamaagihon, magpinsar ngan maghimo han bag-o nga moda han paggios ngan pahugton an pagkatin han disiplina militar.

“Komo upisyal ha ekonomiya, usa nga dako nga ayat ha akon an pagpinsar han mga pamaagi agud makabulig ha pagbakyang ngan pagisa han panginabuhi han masa ha panahon han pandemya,” sering ni Ka Emil. Naglansar hira hin kampanya nga pankalibsugan ngan edukasyon kabahin ha Covid-19 agud tanggalon an kahadlok han mga taghimaryo ngan ipasantop an importansya han pagsunod ha mga protokol nga pankalibsugan samtang ginduduso an pagpadayon han produksyon.

Sunod nga ginlansar han yunit an kampanya para ha pag-isa han produksyon han Hukbo ngan masa. “Mas nagin regular an partisipasyon han hukbo ha produksyon itanding hadton nakalabay,” dugang pa ni Ka Emil. “Dinhi ko gud nainternalisa ngan han akon mga kasama an importansya han kolektibo nga paggios ngan paglansar han agraryo nga rebolusyon,” sering niya.

Ha usa nga baryo, nakag-ani an hukbo ngan masa sinakosako nga karabasa, kamote, gaway, ngan sayote, nga hadto diri gud nadudun-an tungod kay mayda man mga komersyal nga pagkaon. “Gin-aghat liwat namon an pagtanom han tubo ngan kape komo pansaliwan ha komersyal nga asukar ngan kape. An mga tanom nga makakabulig ha pagpakusog han resistensya pareho han suha, ‘perres’ (dinhianon nga lemon) ngan lagundi, nga hadto napapabay-an, ginparabong ngan ginpupulsan. Kadungan han pagpahitaas han kapasidad han masa nga magprodyus han pagkaon an ira kapasidad nga suportahan an hukbo han katawhan.

Han nagin magios an yunit, ginkinahanglan nira nga magmaniobra ha kasapit nga guba. “Dako nga bentahe an kahibaruan ha mga tanom ha guba ngan kahiaraan ha panganop,” sigon ha iya. Estorya niya, ha mga panahon nga diri hira nakakahirani ha baryo, naakos nira nga mabuhi ha natural nga mga karikuhan ha guba, ha mga layaw nga prutas ngan utanon, kasili ngan baboy damo. Tungod hini mas humitaas an iya pagsantop ha importansya han pag-ataman han kalibungan.

Nagin dako nga ayat bisan ha personal nga pagremolde han kalugaringon ni Ka Emil an gin-atubang nga kahimtang. “Hadton una nga mga bulan han pandemya, ginpakina ko ha akon kalugaringon, kakayanon ko ba?” Kundi hiya gihapon an bumaton han iya pakiana. “Diri ko mahibabaruan kun diri ko maeksperyensyahan.” Katin an rebolusyunaryo nga determinasyon, dugang hiya nga nagpursige ha iya buruhaton.

“Katugbang han militarisasyon an mas higlaba ngan magkuri nga mga baktas, piraw ngan kapagalan,” sering niya. Tumubo hiya ha syudad ngan ha komportable nga kinabuhi. “Kinahanglan ko magdoble-paningkamot agud makahaum. Nakurian ako gumios han una, ngan danay nahimubo pa liwat an moral, kundi hinay-hinay na ako nga nakahaum.” Estorya niya, mas nagin abrido hiya ha mga kasama ha pagpasaro han iya mga ginpipinsar ngan naaabat. “Nahibaruan ko an hul-os nga pagsarig ha mga kasama ngan masa,” sering niya.

Napamatud-an niya ha kalugaringon nga kakayanon an mga kakurian ngan sakripisyo ha pagin Pula nga mangaraway. “Kaya ko ngay-an igsapraktika an simple nga kinabuhi ngan pursigido nga pakigbisog. Andam ako ngan an amon yunit agud sungsungon an magkuri nga kahimtang ngan mas dagko nga ayat.

“Sering pa ha mensahe han Komite Sentral ha ika-52 nga anibersaryo han Partido Komunista ng Pilipinas, ha pangunguna han Partido determinado an hiluag nga masa han katawhan nga atuhan an mga pasista nga atake, ibagsak an rehimen US-Duterte ngan ipasulong an gerra han katawhan tubtub ha kadaugan,” iya pagtatapos.

Duruyog an masa ngan hukbo ha Ilocos-Cordillera