Pakusgon, pahiluagon ngan pagiuson an base panmasa para ha gerra han katawhan

,

An hiluag ngan hilarum nga suporta han masa an pinakayawe nga aspeto kun kay ano diri bisan san-o mapeperdi an Bagong Hukbong Bayan (BHB) ngan an ginpapasulong hini nga armado nga rebolusyon. Bisan kun ura-ura kadako nga halimaw an kaaway ngan bisan pa gamiton an ngatanan nga linurong nga pamaagi han panmuypoy, diri hini hul-os nga mapaghihimulag an masa ngan an BHB ngan diri mapeperdi an ira desisyon nga hasugon an dalan han gerra han katawhan.

Bug-os an desisyon han BHB nga tumanon an responsabilidad hini nga pukawon, pag-usahon ngan hiluagan nga pagiuson an masa nga parag-uma, ngan ha sugad pakusgon ngan pahiluagon an base panmasa han hukbo. Yawe hini an pagpasulong han hiluagan nga kagiusan nga kontra-pyudal ha kabaryuhan agud atuhan an masnatikagrabe nga mga porma han pananalumpigos ngan paniniyupi ha mga parag-uma.

Permanente nga gintatagad han BHB an masa, gin-aadman an ira kamutangan ngan mga demanda ngan nagios agud buligan hira nga kolektibo nga solbaron ini. Ginhahatagan hin tuang nga panahon han BHB an mga problema ha ekonomiya, pakabuhi, produksyon, kalibsugan, kalimpyuhan, edukasyon, kultura, kaayusan ngan seguridad, druga ngan iba pa.

Yawe hini ngatanan an ekonomiya o an karukayaknon han produksyon ngan tiunan-o ginpupulsan o ginhihikaw ha masa an karikuhan nga ira ginhihimo. Maduroto hira nga ginpupukaw ha diri makatadungan ngan waray hatag-han-diyos nga katungod an mga agaron maytuna, o an mga usurero ngan komersyante nga amkunon an karikuhan bunga han ira balhas ngan kapagalan. Kinahanglan dad-on han BHB ha bag-o nga balitang an kahiluagon ngan karayhak an pag-abot, pag-urusa ngan pagpapagios ha masa nga parag-uma. Subay ha Rebolusyonarya nga Giya ha Reporma ha Tuna, bug-os kusog nga ipasulong an mga pakigbisog agud pamenuson an plete ha tuna, umentuhan an suhol han mga trabahador ha uma, pamenuson an interes ha pautang ngan umentuhan an presyo han ira mga produkto. Kinahanglan bumutho an hiluagan nga pakigbisog kontra ha Rice Tariffication Law, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, liberalisasyon ha pag-import han karne nga baboy, manok ngan mga agrikultural nga produkto ngan iba pa nga balaud ngan palisiya nga pakuri ha masa nga parag-uma. Dugang nga nagigin kadagmitan ini atubangan han grabe nga krisis ha ekonomiya ngan pakabuhi.

Atubangan han paghitaas han presyo han pagkaon ngan kakablasan, kinahanglan padayon nga magbuligay an masa ngan mga Pula nga mangaraway ha paglansar han mga kampanya ha produksyon han mga duma ngan utanon. Kinahanglan liwat pakusgon an kagiusan masa agud atubangon an pandemya nga Covid-19 pinaagi han pag-isa han ira kahibaruan ngan paghimo han mga pitad para ha paglikay, pag-ataman ha kalibsugan, pag-andam han mga pasilidad ngan paghatag hin tuang nga pag-ataman ha kalagsan ngan pagsukot ha kapakyasan han reaksyunaryo nga rehimen.

Kinahanglan liwat nga dugang nga pakusgon an pakigbisog han masa nga parag-uma ngan mga minoriya nga katawhan kontra ha dirudilain nga porma han panlupot han tuna han dagko nga agaron maytuna ngan dagko nga kapitalista para ha pagtukod o pagpahiluag han mga plantasyon, operasyon ha pagmimina, proyekto nga pan-enerhiya, ekoturismo ngan iba pa.

Kinahanglan pakusgon ngan padig-unon an mga lokal nga rebolusyunaryo nga organisasyon masa nga mga sanga han Partido. Kinahanglan seguruhon an dirudiretso nga pagdalagan hini. Diri angay pabay-an nga mautod an sumpay hini ha mga teritoryal nga komite han Partido ngan mga kumand han BHB ha prente ngan mga distrito. Pakusgon an pagpahiara ngan pagpauswag han mga lokal nga kadre ngan lider masa, isahon an ira kapas ha pamumuno ngan pagpagios ha masa.

Kinahanglan diskubrehon han mga kadre, mga lider, aktibista ngan masa an mga pamaagi han mahugot nga pagsisikreto agud igpabilin nga buta ngan bungol an mga pasista bisan pa kun aada hira ha ilarum irong han kaaway. Kinahanglan magpakaupay ha mga taktika han pag-ato ha militarisasyon ha ira lugar, ha dirudilain nga pamaagi han butaray o diri butad nga pagsupak ha mga kasuguanan han mga pasista nga sundalo, pagtipa ha mga paghugot, pag-ato ha pwersahay nga pagrekrut ha paramilitar, iligal nga pangaresto ngan panmatay, pagbuksas ngan pagsukna ha midya ngan social media ha ginpapasamwak nga mga disimpormasyon ngan mga buwa, ngan pagsalikway ha ira presenya. Kinahanglan magpakaupay an mga yunit han BHB ha sikreto nga dirudiretso nga sumpay ha masa ngan paglalansar han mga armado nga aksyon kontra ha mga pasista nga naghahadi-hadian ha mga baryo.

Kinahanglan planuhan han natutungdan nga kumand han hukbo ngan pamunuan han Partido an pagpahilapad han ira teritoryo ngan pagbubug-os han mga bag-o nga prente gerilya, samtang ginpapakusog ngan pukpukay nga nakikig-away ha mga nagpapabilin nga prente ngan mga base nga gerilya. Samtang mas nahilapad an katunaan nga lupgop han gerra han katawhan, dugang nga maduduso an kaaway nga unaton an iya pwersa ngan ibuksas an magluya nga parte hini agud targeton han mga taktikal nga opensiba han BHB.

Ha dirudiretso nga pagpahiluag han nagigiusan nga teritoryo han mga yunit han BHB, mas mahihimo hini nga katinan an inisyatiba ha gerra. Kinahanglan dirudiretso nga ilansar han BHB an mga anhilatibo nga taktikal nga opensiba nga mayda sigurado nga kadaugan kontra ha magluya nga nahihimulag nga yunit han kaaway ha tuyo nga makuha an mga armas han kaaway. Kasugbong hini an mga atritibo nga taktikal nga opensiba agud bulusan, samukon o diri pakaturugon an kaaway ha ira mga detatsment o kampo. Kinahanglan ipakat han BHB an mga yunit partisano ha mga syudad o sentro nga bungto agud targeton an mga pasista nga aada ha luyo han mga krimen kontra ha masa, ngan agud rub-on an mga linya han komunikasyon, transportasyon ngan suplay han kaaway.

Labaw pa nga nagigin paborable an pagpasulong han gerra han katawhan ha Pilipinas atubangan han natikagrabe nga krisis han naghahadi nga sistema nga sobra nga pasista nga kamadarahug ilarum han tiraniko nga rehimen. An diri maantos nga pagkukuri ngan natikagrabe nga paniniyupi ngan pananalumpigos an nagduduso ha katawhan Pilipino nga hasugon an dalan han armado nga rebolusyon. Kinahanglan dirudiretso nga magpakaupay an Partido ngan BHB ha pagbalanse ngan pagkumbinar han armado nga pakigaway ngan pampulitika nga pakigbisog, han buruhaton masa ngan buruhaton militar, agud hiluagan nga pagiuson an masa ha dalan han demokratiko nga rebolusyon han katawhan.

Pakusgon, pahiluagon ngan pagiuson an base panmasa para ha gerra han katawhan