Ba­seng ma­sa, lu­ma­la­wak sa Ca­ga­yan Val­ley

,

Pa­tu­loy na lu­ma­la­wak at lu­ma­la­lim ang su­por­tang ma­sa sa ma­ka­ta­ru­ngang dig­mang ba­yan. Ito ang ini­ha­yag ni Eli­as Almazan, ang pam­pu­li­ti­kang upi­syal ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Ca­ga­yan Val­ley (For­tu­na­to Ca­mus Com­mand). Sa pa­na­yam ng Ba­ring­ku­as (rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyon), idi­ni­in ni­ya na hin­di na­had­la­ngan ng maiig­ting at ma­sin­sing mga ope­ra­syon ng Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes (AFP) at Phi­lip­pi­ne Na­tio­nal Po­lice (PNP) ang pag­la­wak at pag­­kon­so­li­da ng re­bo­lu­syo­nar­yong ba­seng ma­sa sa re­hi­yon.

Ani Ka Eli­as, ha­bang aba­la ang AFP at PNP sa pag­lu­lun­sad ng mga la­king-ba­tal­yon o bri­ga­dang ope­ra­syong mi­li­tar at matagalang mga operasyong Re­too­led Com­mu­nity Sup­port Pro­gram (RSCP) sa mga bar­yo, na­ka­pag­pa­ra­mi at na­ka­re­ko­ber ang mga yu­nit ng BHB ng du­ma­ra­ming bi­lang ng mga bar­yo at ba­yan na hin­di sak­law ng mga na­ka­po­kus na ope­ra­syong mi­li­tar. Na­dag­da­gan ng ilang li­bong ba­gong ka­sa­pi ang ba­seng ma­sa ng mga la­ra­ngang ge­ril­ya mu­la 2020.

Hin­di la­mang naaa­bot ng mga pla­tun ng BHB ang mag­ka­ka­rug­tong na mga bar­yo at ko­mu­ni­dad sa mga in­tery­or at gi­lid ng mga ka­bun­du­kan, kun­di pa­ti ang ka­pa­ta­gan at ta­bing mga hay­wey at da­gat.

Aniya, sa la­hat ng mga lu­gar na nirekober ng hukbo, mai­nit pa rin ang pag­sa­lu­bong sa ka­ni­la ng ma­sa, la­lo iyong mga nag­du­ru­sa sa ka­hi­ra­pan at pag­sa­sa­man­ta­la.

Wa­lang kwen­ta at lan­tay na pro­pa­gan­da la­mang ang gi­na­ga­wa ng mi­li­tar na pa­mi­mi­lit sa mga lokal na gubyerno na ideklara ang BHB bilang “per­so­na non gra­ta.” Ito ay da­hil ang taum­bar­yo mis­mo ang hu­mi­hi­ling na sak­la­win ng BHB ang ka­ni­lang lu­gar pa­ra idu­log ang ka­ni­lang mga su­li­ra­nin.

Ka­bi­lang sa mga tam­pok na su­li­ra­nin ang la­ga­nap at iba’t ibang an­yo ng pa­nga­ngam­kam ng lu­pa. Pa­ngu­na­hing isi­na­sa­ga­wa ang mga ito ng ma­la­la­king pa­ngi­no­ong may­lu­pa, pri­ba­dong kum­pan­ya, ahen­­sya ng gub­yer­no at kasapakat nitong mga kontraktor.

Dagdag dito ang sa­ri-sa­ring an­yo ng ma­lapyu­dal na pag­sa­sa­man­ta­la ka­ga­ya ng na­pa­ka­ta­as na in­te­res sa pau­tang at iba pang porma ng pang-uusura, ma­ba­bang pre­syo ng pro­duk­to ng mag­sa­sa­ka, at mga an­yo ng ko­mer­sya­nteng pan­da­ra­ya sa pag­bi­li sa kanilang mga pro­duk­to. Ani Ka Elias, “pa­ra sa ma­sa, ang BHB la­mang ang na­ki­ki­ta ni­lang ta­pat at ma­sig­lang nag­ha­ha­pag ng was­tong so­lu­syon sa mga usaping kinakaharap ni­la.”

Pa­tu­loy na na­ki­ki­lu­san at hin­di naii­wa­nan ng BHB ang mga bar­yo at ba­yan na sak­law ng ma­ta­ga­lang ope­ra­syon ng RCSP. Upang li­him na maa­bot ang mga ito, nag­pa­pa­da­la ang mga pla­tun ng mas ma­li­li­it na yu­­nit pa­ra umug­nay sa ma­sa at mag­­lun­sad ng mga ka­ka­ya­ning ga­wa­in.

“Inu­til ang mga ope­ra­syon at saywar ng kaa­way da­hil ma­da­ling mau­na­wa­an ng ma­ma­ma­yan na ang AFP ay nag­pa­pang­gap la­mang na nag­ba­go na mu­la sa ka­ta­ngi­an nitong kontra-ma­ma­ma­yan.”

Puhunan ng hukbong bayan ang rebolusyonaryong ka­mu­la­tan na ilang de­ka­da nang nai­ta­nim at su­mi­bol sa ha­nay ng ma­ma­ma­yan. Lu­ma­la­wak ang sak­law na te­ri­tor­yo at du­ma­ra­mi ang mga bar­yo at klas­ter ng mga bar­yo na na­ta­ta­yu­an ng mas ma­ta­ta­as na an­tas ng mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong ma­sa at kani-kanilang mga or­ga­no ng Pu­lang ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka.

“Ka­hit pa iniuuna sa ka­sa­lu­ku­yan ang pag­pa­pa­la­wak, kai­la­ngan ding ikumbina ito sa pag­pa­pa­ta­tag ng ba­seng ma­sa,” pagwawakas niya.

Ba­seng ma­sa, lu­ma­la­wak sa Ca­ga­yan Val­ley