Mga ar­ma­dong ak­syon la­ban sa kal­sa­dang pang­kontra-in­sur­hen­sya sa India

,

Hindi bababa sa 13 ar­ma­dong ak­syon ang ini­lun­sad ng People’s Liberation Army ng Com­mu­nist Party of India (CPI)-Maoist mu­la Ene­ro hang­gang Marso ngayong taon.

Anim di­to ay mga ope­ra­syong demolisyon la­ban sa mga nag-oo­pe­ra­syong pa­ra­mi­li­tar at mga ma­ki­nar­yang gi­na­ga­mit sa konstruk­syo­n. Pi­na­ka­hu­li ang pag­pa­pa­sa­bog sa isang bus kung saan lima ang napatay na ele­men­to ng District Re­serve Guard (DRG) sa Na­ya­ran­pur District noong Mar­so 23. Ang DRG ay pwer­sang pa­ra­mi­li­tar na iti­na­tag ng es­ta­dong Indi­an noong 2017 pa­ra tu­tu­kan ang ar­ma­dong pag­la­ban ng CPI-Maoist. Mai­ha­ha­lin­tu­lad ang pwer­sang ito sa CAFGU sa Pi­li­pi­nas.

Ilan pang ak­syon ng CPI-Maoist la­ban sa mga pro­yek­tong kal­sa­da ang pag­pa­ra­li­sa sa mga ma­ki­nar­ya sa konstruk­syon sa Lo­gar­da District noong Mar­so 16, Ba­hag­lat District noong Ene­ro 31 at Gadchi­ro­li District noong Ene­ro 27.

Ang na­tu­rang mga kal­sa­da ay ba­ha­gi ng pro­yek­tong imprastruk­tu­ra na ti­na­gu­ri­ang Road Con­nectivity Project for Left Wing Extre­mism Affected Are­as.  (Mai­ha­ha­lin­tu­lad ito sa mga “farm-to-mar­ket road” ng NTF-ELCAC sa Pi­li­pi­nas sa ila­lim ng Ba­ra­ngay Deve­lop­ment Prog­ram.) Ba­ha­gi ito ng prog­ra­mang kontra-in­sur­hen­sya na si­ni­mu­lan noong 2016 ng gubyerno ni Na­rendra Mo­di.

Ang bul­to ng pon­do pa­ra sa mga kal­sa­dang ito ay mang­ga­ga­ling sa sentral na gub­yer­no. Ka­pa­lit ng pon­do, ino­ob­li­ga ng gub­yer­no ni Mo­di na ipa­tu­pad ng mga lo­kal na es­ta­do ang tat­long re­por­ma sa ag­ri­kul­tu­ra kaug­nay sa pag­be­ben­ta ng mga pro­duk­tong ag­ri­kul­tu­ral, pag­pa­pa-u­pa ng lu­pa at contract gro­wing na ini­rat­sa­da noong Oktub­re 2020. Ang mga re­por­mang ito ang na­sa sentro ng pro­tes­ta na ni­la­hu­kan ng di ba­ba­ba sa 250 mil­yong mag­sa­sa­ka na nag­si­mu­la noong Nob­yembre 2020 at nag­pa­pa­tu­loy hang­gang nga­yon.

Mga ar­ma­dong ak­syon la­ban sa kal­sa­dang pang­kontra-in­sur­hen­sya sa India