#NPA52, ipinagdiwang

,

Isinagawa ang mga selebrasyon pa­ra sa ika-52 ani­ber­sar­yo ng pag­ka­ka­ta­tag ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) noong Mar­so 29 sa git­na ng wa­lang lu­bay na ope­ra­syon ng Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes.

Ipi­nag­di­wang ang ani­ber­sar­yo sa ka­na­yu­nan at ka­lun­su­ran ng Sout­hern Ta­ga­log sa git­na ng pa­pa­tin­ding pa­sis­tang ata­ke ng re­hi­meng Du­ter­te sa re­hi­yon. Si­nu­ong ng mga ka­la­hok sa se­leb­ra­syon ang ma­sin­sing pa­kat ng kaa­way pa­ra ma­ka­ra­ting sa him­pi­lan ng BHB sa rehiyon. Sa ka­lun­su­ran, malakas ang panawagan sa BHB na igawad ang re­bo­lu­syo­nar­yong hus­ti­sya para sa mga bik­ti­ma ng te­ro­ris­mo ng re­hi­men.

Pi­nag­pu­ga­yan ng BHB-Neg­ros ang la­hat ng Pu­lang ku­man­der at man­di­rig­ma sa ka­ni­lang mga ta­gum­pay at pag­pa­pa­tu­loy ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka. Mu­la sa 60 pwer­sang na­ti­ra mu­la nang mag­lun­sad ng Ika­la­wang Da­ki­lang Ki­lu­sang Pag­wa­was­to, nga­yon ay may­ro­on na itong li­mang la­ra­ngang ge­ril­ya na na­ka­la­tag mula sa hi­la­ga hanggang timog ng Neg­ros.

“Pak­yas ang US-Du­ter­te!” (Bi­go ang re­hi­meng US-Du­ter­te!) ang pam­bu­ngad na men­sa­he ng NDF-Northe­astern Min­da­nao Re­gi­on. Na­na­wa­gan ang Re­gio­nal Ope­ra­tio­nal Com­mand ng re­hi­yon na pa­ngi­ba­ba­wan ang mga ka­hi­na­an tu­lad ng kon­ser­ba­tis­mong mi­li­tar. Inu­lat ni­to ang apat na ma­la­la­king tak­ti­kal na open­si­ba kung saan na­kum­pis­ka ang ma­ta­ta­as na ka­lib­re ng ar­mas sa Su­ri­gao del Nor­te at Su­ri­gao del Sur.

Nag­ka­ro­on din ng prog­ra­ma ang mga Pu­lang man­di­rig­ma sa Sou­thern Min­da­nao Re­gi­on.

#NPA52, ipinagdiwang