Pa­la­ka­sin, pa­la­wa­kin at pa­ki­lu­sin ang ba­seng ma­sa pa­ra sa dig­mang ba­yan

,

Ang ma­la­wak at ma­la­lim na su­por­ta ng ma­sa ang pi­na­ka­su­sing sa­lik kung ba­kit hin­di kai­lan­man ma­ga­ga­pi ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) at ang isi­nu­su­long ni­tong ar­ma­dong re­bo­lu­syo­n. Ka­hit na­pa­ka­la­king ha­li­maw ng kaa­way at ka­hit pa ga­mi­tin ang la­hat ng bu­hong na pa­ra­an ng pan­lu­lu­pig, hin­di ni­to ga­nap na ma­pag­hi­hi­wa­lay ang ma­sa at ang BHB at di ma­gu­gu­po ang ka­ni­lang pa­syang su­mu­long sa lan­das ng dig­mang ba­yan.

Buo ang pa­sya ng BHB na tu­pa­rin ang tung­ku­lin ni­tong pu­ka­win, buk­lu­rin at ma­la­wa­kang pa­ki­lu­sin ang ma­sang mag­sa­sa­ka, at ga­yo’y pa­ta­ta­gin at pa­la­wa­kin ang ba­seng ma­sa ng huk­bo. Su­si ri­to ang pag­su­su­long ng ma­la­wa­kang ki­lu­sang an­tip­yu­dal sa ka­na­yu­nan pa­ra la­ba­nan ang la­long tu­mi­tin­ding mga an­yo ng pang-aa­pi at pag­sa­sa­man­ta­la sa mga mag­sa­sa­ka.

Pa­la­gi­ang nag­ma­ma­la­sa­kit ang BHB sa ma­sa, inaa­lam ang ka­ni­lang mga ka­la­ga­yan at mga hi­na­ing at ku­mi­ki­los pa­ra tu­lu­ngan si­lang ko­lek­ti­bong lu­ta­sin ang mga ito. Ma­ta­mang pi­nag-uu­ku­lan ng pan­sin ng BHB ang mga prob­le­ma sa eko­nom­ya, ka­bu­ha­yan, pro­duk­syo­n, ka­lu­su­gan, ka­li­ni­san, edu­ka­syo­n, kul­tu­ra, kaa­yu­san at se­gu­ri­dad, dro­ga at iba pa.

Su­si sa la­hat ng ito ang eko­nom­ya o ang usa­pin ng pro­duk­syon at paa­no pi­na­ki­ki­na­ba­ngan o ipi­nag­ka­ka­it sa ma­sa ang ya­mang ka­ni­lang ni­lik­ha. Ma­ti­ya­ga si­lang mi­nu­mu­lat na hin­di ma­ka­ta­ru­ngan at wa­lang bi­gay-ng-di­yos na ka­ra­pa­tan ang mga pa­ngi­no­ong maylu­pa, o ang mga usu­re­ro at ko­mer­sya­nte na angki­nin ang ya­mang bu­nga ng ka­ni­lang pa­wis at pa­god. Da­pat dal­hin ng BHB sa ba­gong an­tas ng la­wak at sig­la ang pag-a­bot, pag­bu­buk­lod at pag­pa­pa­ki­los sa ma­sang mag­sa­sa­ka. Alin­su­nod sa Re­bo­lu­syo­nar­yong Ga­bay sa Re­por­ma sa Lu­pa, ubos-ka­yang isu­long ang mga pa­ki­ki­ba­ka pa­ra iba­ba ang upa sa lu­pa, ita­as ang sa­hod ng mga mang­ga­ga­wang bu­kid, iba­ba ang in­te­res sa pau­tang at ita­as ang pre­syo ng ka­ni­lang mga pro­duk­to. Da­pat ilu­wal ang ma­la­la­wak na pa­ki­ki­ba­ka la­ban sa Rice Ta­riffica­ti­on Law, Coco­nut Far­mers and Industry Trust Fund Act, li­be­ra­li­sa­syon sa pag-aang­kat ng kar­neng ba­boy, ma­nok at mga pro­duk­tong pang-ag­ri­kul­tu­ra at iba pang ba­tas at pa­ta­ka­rang pa­hi­rap sa ma­sang mag­sa­sa­ka. La­lo itong na­gi­ging kag­yat sa ha­rap ng ma­tin­ding kri­sis sa eko­nom­ya at ka­bu­ha­yan.

Sa ha­rap ng pag­ta­as ng pre­syo ng pag­ka­in at ka­sa­la­tan, da­pat pa­tu­loy na mag­tu­lu­ngan ang ma­sa at mga Pu­lang man­di­rig­ma sa pag­lu­lun­sad ng mga kam­pan­ya ng pro­duk­syon ng mga ha­la­mang ugat at gu­lay. Da­pat ding pa­la­ka­sin ang ki­lu­sang ma­sa pa­ra ha­ra­pin ang pan­dem­yang Covid-19 sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­ta­ta­as ng ka­ni­lang kaa­la­man at pag­tu­pad ng mga hak­ba­nging pag-i­was, pa­nga­nga­la­ga sa ka­lu­su­gan, pag­ha­han­da ng mga pa­si­li­dad at pag­bi­bi­gay ng nauu­kol na pag-a­la­ga sa ma­ta­tan­da at pag­si­ngil sa ka­pal­pa­kan ng reak­syu­nar­yong re­hi­men.

Da­pat ding iba­yong pa­la­ka­sin ang pa­ki­ki­ba­ka ng ma­sang mag­sa­sa­ka at mga mi­nor­yang ma­ma­ma­yan la­ban sa iba’t ibang an­yo ng pa­nga­ngam­kam ng lu­pa ng ma­la­la­king pa­ngi­no­ong may­lu­pa at ma­la­la­king ka­pi­ta­lis­ta pa­ra sa pag­ta­ta­yo o pag­pa­pa­la­wak ng mga plan­ta­syo­n, ope­ra­syon sa pag­mi­mi­na, pro­yek­tong pang-e­ner­hi­ya, eko­tu­ris­mo at iba pa.

Da­pat pa­la­ka­sin at pa­ta­ta­gin ang mga lo­kal na re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong ma­sa at mga sa­ngay ng Par­ti­do. Da­pat ti­ya­kin ang tu­luy-tu­loy na pag­tak­bo ng mga ito. Hin­di da­pat ha­ya­ang ma­pu­tol ang dug­tong sa mga ito ng mga pan­te­ri­tor­yong ko­mi­te ng Par­ti­do at mga ku­mand ng BHB sa la­ra­ngan at mga distri­to. Pa­la­ka­sin ang pag­sa­sa­nay at pag­pa­pa­un­lad ng mga lo­kal na kad­re at li­der ma­sa, ita­as ang ka­ni­lang ka­ka­­ya­han sa pa­mu­mu­no at pag­pa­pa­ki­los sa ma­sa.

Da­pat tuk­la­sin ng mga kad­re, mga li­der, ak­ti­bis­ta at ma­sa ang mga pa­ra­an ng ma­hig­pit na pag­li­li­him upang pa­na­ti­li­hing bu­lag at bi­ngi ang mga pa­sis­ta ka­hit pa si­la’y na­sa mis­mong tung­ki ng ilong ng kaa­way. Da­pat mag­pa­ka­bi­ha­sa sa mga tak­ti­ka ng pag­la­ban sa mi­li­ta­ri­sa­syon sa ka­ni­lang lu­gar, sa iba’t ibang pa­ra­an ng tu­wi­ran o di tu­wi­rang pag­su­way sa mga utos ng mga pa­sis­tang sun­da­lo, pag­tu­tol sa mga pag­hi­hig­pit, pag­la­ban sa pwer­sa­hang pag­rek­rut sa pa­ra­mi­li­tar, ili­gal na pag-aa­res­to at pa­ma­mas­lang, pag­lan­tad at pag­ba­ti­kos sa mid­ya at social me­dia sa ipi­na­ka­ka­lat na di­sim­por­ma­syon at mga ka­si­nu­nga­li­ngan, at pag­tak­wil sa ka­ni­lang pre­sen­sya. Da­pat mag­pa­ka­hu­say ang mga yu­nit ng BHB sa li­him na tu­luy-tu­loy na pag-ug­nay sa ma­sa at pag­lu­lun­sad ng mga ar­ma­dong ak­syon la­ban sa mga pa­sis­tang nag­ha­ha­ri-ha­ri­an sa mga bar­yo.

Da­pat pagpla­nu­han ng ki­nauu­ku­lang ku­mand ng huk­bo at pa­mu­nu­an ng Par­ti­do ang pag­pa­pa­la­pad ng ka­ni­lang te­ri­tor­yo at pag­bu­buo ng mga ba­gong la­ra­ngang ge­ril­ya, ha­bang pi­na­ta­ta­tag at puk­pu­kang na­ki­ki­pag­la­ban sa mga umii­ral na la­ra­ngan at mga ba­seng ge­ril­ya. Ha­bang la­long lu­ma­la­pad ang ka­lu­pa­ang sak­law ng dig­mang ba­yan, la­long matutulak ang kaa­way na ba­na­tin ang kan­yang pwer­sa at ilan­tad ang ma­hi­hi­nang ba­ha­gi ni­to pa­ra tar­ge­tin ng mga tak­ti­kal na open­si­ba ng BHB.

Sa tu­luy-tu­loy na pag­pa­pa­la­pad ng na­ki­ki­lu­sang te­ri­tor­yo ng mga yu­nit ng BHB, la­lo ni­tong ma­ga­ga­wang ha­wa­kan ang ini­sya­ti­ba sa dig­ma­an. Da­pat tu­luy-tu­loy na ilun­sad ng BHB ang mga ani­hi­la­ti­bong tak­ti­kal na open­si­ba na may ti­yak na ta­gum­pay la­ban sa ma­hi­hi­nang na­ka­hi­wa­lay na yu­nit ng kaa­way pa­ra sa la­yu­ning ku­nin ang mga san­da­ta ng kaa­way. Kaa­ki­bat ng mga ito ang mga at­ri­ti­bong tak­ti­kal na open­si­ba pa­ra gan­ti­han, gu­lu­hin o di pa­tu­lu­gin ang kaa­way sa ka­ni­lang mga de­tatsment o kam­po. Da­pat ipa­kat ng BHB ang mga yu­nit par­ti­sa­no sa mga lun­sod o sentrong ba­yan pa­ra tar­ge­tin ang mga pa­sis­tang na­sa li­kod ng mga kri­men la­ban sa ma­sa, at pa­ra wa­sa­kin ang mga lin­ya ng ko­mu­ni­ka­syo­n, trans­por­­ta­syon at sup­lay ng kaa­way.

La­lo pang na­gi­ging pa­bo­rab­le ang pag­su­su­long ng dig­mang ba­yan sa Pi­li­pi­nas sa ha­rap ng su­mi­sid­hing kri­sis ng nag­ha­ha­ring sis­te­ma at la­bis na pa­sis­tang ka­lu­pi­tan sa ila­lim ng ti­ra­ni­kong re­hi­men. Ang hin­di ma­ti­is na pag­da­ra­hop at tu­mi­tin­ding pang-aa­pi at pag­sa­sa­man­ta­la ang nag­tu­tu­lak sa ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no na suu­ngin ang lan­das ng ar­ma­dong re­bo­lu­syo­n. Da­pat tu­luy-tu­loy na mag­pa­ka­hu­say ang Par­ti­do at BHB sa pag­ba­lan­se at pag­kom­bi­na ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka at pa­ki­ki­ba­kang pam­pu­li­ti­ka, ng ga­wa­ing ma­sa at ga­wa­ing mi­li­tar, pa­ra ma­la­wa­kang pa­ki­lu­sin ang ma­sa sa lan­das ng de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syong ba­yan.

Pa­la­ka­sin, pa­la­wa­kin at pa­ki­lu­sin ang ba­seng ma­sa pa­ra sa dig­mang ba­yan