Li­der-un­yon, mag-a­mang mag­sa­sa­ka, pi­na­tay

,

Binaril at napatay sa ta­rang­ka­han ng engkla­bo sa Ba­ra­ngay Can­lu­bang, Ca­lam­ba si Dandy Mi­gu­el noong Mar­so 28. Si Mi­gu­el, mang­ga­ga­wa ng Fuji Electric Phi­lip­pi­nes, ay pre­si­den­te ng un­yon di­to na La­kas ng Nag­ka­kai­sang Mang­ga­ga­wa sa Fuji Electric Phi­lip­pi­nes. Si­ya rin ang bi­se pre­si­den­te ng Pag­ka­kai­sa ng Mang­ga­ga­wa sa Ti­mog Ka­ta­ga­lu­gan.

Pi­na­mu­nu­an ni Mi­gu­el ang la­ban ng un­yon pa­ra sa tau­nang dag­dag sa­hod na i­pa­pa­tu­pad sa su­su­nod na tat­long taon at mag­pa­tu­pad ng mga hak­bang pang­ka­lu­su­gan la­ban sa Covid-19. Ika-10 si­ya sa mga ak­ti­bis­tang pi­nas­lang sa rehiyon noong Mar­so.

Sa Ca­ma­ri­nes Nor­te, pi­na­tay ng 96th IB noong Mar­so 19 ang mag-a­mang mag­sa­sa­ka na si­na Louis Bue­naven­te at Jetly Bue­naven­te. Ti­nu­tu­gis noon ng mga sun­da­lo ang yu­nit ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) na nangreyd sa mga pu­lis sa Pu­rok 6, Ba­ra­ngay Du­mag­mang, La­bo, Ca­ma­ri­nes Nor­te. Pi­na­la­bas na mga Pu­lang man­di­rig­ma ang mag-a­ma. Ba­sag ang mga muk­ha ng mag-a­ma at may mga ta­ma si­la ng ba­la sa dib­dib.

Pam­bo­bom­ba. Ma­hi­git 15,000 re­si­den­te sa 15 ko­mu­ni­dad ng mga Mang­yan ang napalikas du­lot ng pa­nga­ngan­yon ng 203rd IBde sa mga ba­ra­ngay sa hang­ga­nan ng Man­sa­lay at Roxas sa Ori­en­tal Min­do­ro noong Mar­so 25-26. Pi­na­kaa­pek­ta­do ang mga ta­ga-Pa­nay­ta­yan sa Man­sa­lay at San Vicen­te sa Roxas.

Pag­du­kot. Di­na­kip ng mga sun­da­lo ng 203rd IBde ang mag­ka­pa­tid na Kad­los at Je­remy Luk­may, mga re­si­den­te ng Sit­yo Ki­lap­nit, Ba­ra­ngay Pa­nay­ta­yan, noong uma­ga ng Mar­so 25. Si Kad­los ay bun­tis at isang gu­ro ha­bang es­tud­yan­te ang kan­yang ka­pa­tid. Hin­di pa sila ini­li­li­taw ng mga sun­da­lo.

Li­der-un­yon, mag-a­mang mag­sa­sa­ka, pi­na­tay