"Hu­li week" sa se­ma­na san­ta

,

Apat na lider-masa at ak­ti­bis­ta sa Central Luzon (CL), at isa pa sa Ca­ga­yan Val­ley na bik­ti­ma ng red-tag­ging ang ina­res­to at si­nam­pa­han ng ga­wa-ga­wang mga ka­so noong se­ma­na san­ta. Tat­lo ang ina­res­to sa CL noong Mar­so 30.

Ina­res­to si Jo­seph Can­las, ta­ga­­pa­­ngu­lo ng Alyan­sa ng mga Mag­bu­bu­kid sa Git­nang Luzon, sa Me­xico, Pam­pa­nga. Akti­bo si­ya sa mga kam­pan­ya la­ban sa pa­nga­ngam­kam at pag­pa­pa­lit-ga­mit ng mga sa­ka­han sa re­hi­yon.

Ina­res­to rin si Flo­ren­te Viu­ya Sr., li­der-mang­ga­ga­wa at pa­ngu­lo ng Ba­yan-CL, sa Bam­ban, Tar­lac. Ka­sa­ma ni­yang naaresto ang pa­ra­le­gal ng Ka­ra­pa­tan-CL si May Arcil­la.

Sa Bu­lacan, ina­res­to noong Mar­so 26 si Concepcion Opal­la, da­ting li­der ng Ka­da­may na na­mu­no sa oku­pasyon ng Pandi noong 2017. Da­­la­wang araw ba­go si­ya ini­li­taw ng mga pu­lis.

Sa Southern Tagalog, inaresto si Ge­nelyn Dichoso, upisyal ng Kara­patan at kanyang anak na si Jen­ni­fer sa Calauag, Quezon noong Abril 5. Noong Marso 30, nireyd ng mga pulis ang upisina ng Alyansa ng Mang­gagawa sa Engklabo sa Santa Rosa, La­guna at tinamnan ng mga baril at pa­sabog.

Sa Ma­na­lo, Amu­ling, Ca­ga­yan ina­res­to noong Mar­so 24 si Ca­lixto Ca­bil­do, pa­ngu­lo ng Anak­pa­wis-Ca­ga­yan.

Sa­man­ta­la, di ma­ka­ta­ru­ngang ini­hi­wa­lay kay Eliza­beth Esti­lon, de­te­ni­dong pu­li­ti­kal sa Sor­so­gon, ang kan­yang sang­gol na si Prince Joel noong Mar­so 27.

"Hu­li week" sa se­ma­na san­ta