Garuk nga pagpanamad sang AFP sa BHB bahin sa kababainhan

,

Sa nagligad nga pila ka tuig, gin-umpisahan sang Armed Forces of the Philippines (AFP) ang tiko nga kabutigan nga ginapalapnag sining “pagpang-abuso” sa kababainhan sa sulod sang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ginagamit sini nga “ebidensya” ang nakumpiska nga mga birth control pill, condom kag pregnancy test halin sa mga kampo sang BHB bilang pamatuod sang “pagpang-ulipon kag pagpang-abuso sekswal” sang mga lalaki nga katapo sang hangaway sa kababainhan.

Ini bisan maathag nga ang amo nga mga suplay-medikal mga instrumento sa responsable nga pagpamilya. Liw-as sa ginapagwa sang AFP, ginapatunayan sini ang pagsakdag sang rebolusyonaryong hublag sa mga kinamatarung sang mga kababainhan sa ikaayong lawas kag reproduksyon. Indi lang malisyoso ang pagpangtiko sang AFP sa tunay nga gamit sang mga ini, ginapamatud-an man sini ang pagkangil-ad kag manubo nga pagtan-aw sang reaksyonaryong hangaway sa kababainhan.

Hugot nga nagasunod ang mga katapo sang BHB sa pagsakdag sang mga kinamatarung kag kaayuhan sang kababainhan, labina sang mga babae nga hangaway. Nakasaad ini sa Walo ka Punto nga Dapat Tandaan: “Indi paghimuslan ang kababainhan.” Ginapatuman ang prinsipyo nga ini sa tanan nga patag, kag labina sa pagpakigrelasyon kag pag-asawahay. Ginapapanaugan sang aksyon pangdisiplina ang sin-o man nga maglapas sa mga pagsulondan nga ini.

May mga pagsulondan ang rebolusyonaryong hublag sa pagpakasal, amo man ang pagbulagay kag diborsyo. Kabahin sang pagkilala sa kinamatarung sang kababainhan kag sang mga mag-asawa ang pagsulong sang reproductive health kag pagplano sang pamilya sa sulod sang hangaway. Nagatalana sang rekurso ang mga yunit sang BHB para sa kinahanglanon sa kontrasepsyon. Aktibo nga ginalunsar ang mga pagtuon sa pagtukod sang rebolusyonaryong pamilya kag kontrasepsyon sa tunga sang mga mag-asawa.

Pag-abuso sang AFP sa kababainhan

Direkta nga magkabaliskad ang polisiya sang AFP kag BHB. Mismo ang hepe sini nga si Rodrigo Duterte ang nagmandu nga “luthangon sa ila nga kinatawo” ang mga babae nga hangaway. Wala-tuo ang iya nga pagpangbastos kag pagpakanubo sa kababainhan, kag ginaengganyo niya ang mga suldado kag pulis nga maghimo sang mga krimen batuk sa ila.

Lapnagon sa mga yunit sang AFP ang pagpangbastos sa mga kababainhan kag menor-de-edad. Nagakatabo ang mga ini sa kada maglunsar sang mga Retooled Community Support Program (RCSP) ang mga suldado sa komunidad kag madugay nga nagakampo sa mga barangay.

Sang nagligad nga tuig, ginreport ang pilit nga pagpatawag sang mga suldado sa mga kababainhan sang Sityo Tapayanon, Barangay Gupitan, Davao del Norte kada Sabado para magpili kon sin-o ang ila nga luguson. Nagresulta ini sa madamuan nga pagbusong sa amo nga komunidad kag nagsamad sa mga pamilya.

Lakip man sa listahan ang paglugos sang isa ka elemento sang 54th IB sa isa ka 16 anyos nga babaye sa Tinoc, Ifugao sang 2018. Ginreport sa amo nga tuig ang pagpanghurikap sang isa ka suldado sa isa ka ginang sa Barangay Lob-ong, Asipulo.

Indi lang pila ang mga nalista nga kaso sa Ifugao sang pagpangerida sang mga suldado sa mga may bana. Nareport man ang pag-ihi sang isa ka suldado sa atubang sang mga menor-de-edad nga kababainhan. Kis-a man may nagsinggit nga isa ka suldado sa isa ka komunidad sa Asipulo: “Two hundred lang ang babaye diri, virgin pa!”

Sa isa ka interbryu nga ginpublisar sa rebolusyonaryong pahayagan sang Panay nga Daba-daba, salambiton sang mga ginikanan: “Mas maayo pa nga ibilin ang amon dalaga nga anak sa isa ka platun sang BHB sangsa ibilin upod ang isa ka armi.”

Garuk nga pagpanamad sang AFP sa BHB bahin sa kababainhan