Dumugon sa protesta ang kurakot ug pasistang si Duterte

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Daw giliyukan nga demonyo si Duterte atubangan sa malukpanong nagdilaab nga kasuko sa katawhan nga gisugnuran sa makasisilag nga dagkung kaso sa korapsyon taliwala sa pandemya, krisis sa ekonomiya ug kaylap nga pag-antus sa masa. Ginatay-og ang trono sa naghari-haring tirano sa naghulgang krisis sa pulitika nga mamahimong muulbo sa nagkaduul nga panahon. Kinahanglang sakmiton sa katawhang Pilipino ang nagatunhay nga krisis pinaagi sa pagbwelo sa ilang mga pakigbisog alang sa demokrasya batok sa korap, terorista, ug tiranikong rehimen.

Nagkagidlay na ang karatulang “anti-korapsyon” ni Duterte. Nabutyag na kung paunsa niya kini gigamit sa milabayng lima ka tuig aron tabunan ug itago ang sistematiko ug dinagkung pagpangawat, pagkawkaw ug paghakop sa rekurso ug bahandi sa katawhan. Sa gipagula nga pasiunang taho sa Commission on Audit (COA) ug imbestigasyon sa Senado, nabutyag ang direktang pagkalambigit mismo ni Duterte ug sa iyang mga alipures sa mga anomalya.

Giabuso ni Duterte ang gahum taliwala sa kaylap nga krisis panglawas. Nabutyag nga gipangwartahan niya ang pandemya sa paggamit sa kwarta sa katawhan aron ipalit sa hilabihan ka mahal nga mga face mask, face shield ug personal protective equipment (PPE) gikan sa gipaburan niyang kadudahang kumpanyang Chinese. Lagmit nga susama ka daku o mas daku pang mga anomalya ang mabisto sa mga giatangang imbestigasyon sa Senado ug COA.

Ang korapsyon ilalum sa gubyerno ni Duterte ang usa sa dakung hinungdan sa grabeng kapalpak sa pagdumala atubangan sa padayon nga pagpangdaut sa pandemyang Covid-19 sa nasud. Giuna pa ni Duterte ug sa iyang mga kakunsabo ang ilang mga bulsa kaysa hatagag prayoridad ang pagpakusog sa kapasidad sa nasud nga atubangon ang grabeng krisis panglawas. Samtang nagpakatagbaw si Duterte ug mga burukratang kapitalista sa pagkurakot ug pag-usik-usik sa kwarta sa katawhan, wala usay susama ang pag-antus sa katawhan sa pabug-at nga mga lockdown, kakulang sa mass testing, contact tracing ug mga ospital ug pasilidad medikal, langan kaayong pagbakuna, pagpasagad sa mga nars ug uban pang mamumuo sa panglawas, malukpanong disempleyo, pagkawala sa trabaho ug panginabuhian ug sa mumho lang nga ekonomikanhong ayuda.

Tungod sa pagpasagad ug kapalpak sa pagdumala, labaw pang migrabe ang pandemya sa nasud. Giangkon mismo sa mga upisyal ni Duterte nga dili epektibo ang mga lockdown, apan dili para buhaton ang angayang pagpakusog sa sistemang panglawas, kundi para molikay lang sa responsibilidad nga manghatag og ayuda sa katawhan. Seguradong mapakyas ang pagahimuong “granular lockdown” o lokalisadong lockdown atubangan sa paspas nga pagkuyanap sa sakit ug kulang kaayong mass testing ug contact tracing. Ang pagsangko sa kapinkun-kulang 20,000 ka bag-ong kaso kada adlaw posibleng mosaka pa sa umalabot nga mga semana. Puno na kaayo ang mga ospital ug daghang adunay sakit, gawas pa sa Covid-19, ang wala na nahatagan og atensyong medikal.

Kadungan sa paggrabe sa pandemya, migrabe usab ang pagpanumpo ug kabangis batok sa katawhan. Padayon ang kampanya sa mga pagpatay sa mga lider ug mga aktibo sa mga pakigbisog sa masa, ingonman ang mga pag-aresto, pagkaso, paghadlok, red-tagging ug “pagpasurender” sa mga tawong mibarog batok sa pasistang rehimen. Walay pugong ang pag-usik-usik sa binilyong piso sa pagpanghulog og bomba, pagpanganyon, istraping ug dinagkung operasyong militar sa kabanikanhan nga nagsabwag og terorismo sa masang mag-uuma.

Taliwala sa pandemya ug krisis, wala nay kasudlan ang nag-alimpuyo nga kasuko sa katawhang Pilipino sa rehimeng Duterte. Labaw pang pagpamakak ug pagpanglingla, pagpamalikas ug pagpamig-ot ang tubag ni Duterte aron manipulahon ang sentimyento ug panglantaw sa mga Pilipino. Apan wala nay epekto ang maong estilo ni Duterte aron makuha ang suporta sa katawhan tungod kay nabutyag na nga pangtabil lamang kini sa iyang ginahimong pagpaaduhan ug pagsakmit sa mas daku pang gahum.

Tungod sa tinguha ni Duterte nga magpabilin sa poder lapas sa 2022 ug sementuhon sa Malacañang ang iyang dinastiya, mihinay ang suporta bisan sa iyang mga kaalyado sa mga Marcos ug Arroyo. Nag-iya-iya sila og maniobra karon aron ipwesto ang ilang mga paksyon sa umalabot nga eleksyon. Nagkasiaksaik bisan ang kaugalingon niining partidong PDP-Laban tungod sa pagpanghingusog ni Duterte nga modagan isip bise presidente, nga ginagamit usab niya isip bintaha aron makakuha og mas dakung ganansya sa pulitika.

Pulitikanhong krisis ang naghulgang moulbo atubangan sa pagkapyot ni Duterte sa poder taliwala sa pandemya, pagguba sa ekonomiya ug panginabuhian sa masa, ug pagkabutyag sa dinagkung korapsyon ilalum sa iyang rehimen. Miigting ang kontradiksyon sulod sa nagharing hut-ong ug tali sa pasistang rehimen ug katawhan nga posibleng hinungdan sa dinagkung panagbangi ayha pa mag-eleksyon. Atubangan sa mga maniobra ni Duterte, nagkadaghan usab ang mga pwersa nga nag-abli sa posibilidad sa pagtapos sa paghari sa tiraniya bisan ayha ang eleksyon sa umalabot nga tuig.
Pabor ang maong kahimtang aron labaw pang iasdang ang mga pagsukol sa masa ug ang pakigbisog para tapuson ang tiranikong rehimen ni Duterte. Labaw pang mikaylap ug milig-on ang lapad nga nagkahiusang prenteng anti-Duterte sa pagdaghan sa mga pwersa ug personalidad nga natukmod nga mobarog ug dayag nga kontrahon ang korapsyon ug kapalpak sa nagharing pasistang rehimen.

Kinahanglang sakmiton sa katawhang Pilipino ang kahimtang aron subsub nga iasdang ang ilang mga pakigbisog alang sa ilang kaayuhan ug mga katungod. Kinahanglang hiusahon ang kusog sa katawhan sa mga pabrika, mga ospital ug upisina, mga kampus ug komunidad, ug ipataas ang ilang kahimatngon ug determinasyong mosukol pinaagi sa mga pagtuon, panagtigum ug asembliya. Padagaydayon ang mga protesta ngadto sa higanteng baha sa nagdilaab nga kasuko sa gatusan ka liboang katawhan sa kadalanan.

Isumpay ang mga pakigbisog sa kasyudaran sa mga pakigbisog sa kabanikanhan ug ipalanog ang singgit sa masang mag-uuma alang sa yuta ug katungod atubangan sa dayag nga pagpangdaut sa brutal nga pagpanumpo sa militar ug pulis.

Kadungan niini, kinahanglang pasubsubon sa Bagong Hukbong Bayan ang mga taktikal nga opensiba ug puntingon ang pinakalunod-patay nga pasistang mga kriminal. Ipadahunog sa tibuok nasud ang mga armadong kadaugan isip sinyales sa pagpahugno sa demonyo nga si Duterte.

Dumugon sa protesta ang kurakot ug pasistang si Duterte