Isug-alaw ang mga daku nga pagbato sa ilehitimo nga rehimeng US-Marcos II

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sa sulod sang napulo ka adlaw, pagahiwaton ang isa sa labing ginakangil-aran kag labing makahuluya nga pangkasaysayan nga palaguwaon sa pungsod: ang pagsumpa ni Ferdinand Marcos Jr bilang ika-17 presidente sang Gubyerno sang Republika sang Pilipinas.

Makaligad ang masobra 36 tuig halin nga ginpatalsik sa Malacañang, magabalik sa putuk-putukan sang gahum pangpulitika sa Pilipinas ang labing ginakangil-aran nga pamilya Marcos. Sa halos duha ka dekada, nagpatuyang sila kag naghari-harian. Ang pagsaka ni Marcos Jr bilang presidente sang Pilipinas daw paglugod sang kalamansi sa wala pa nagapali nga pilas sang banwa.

Ilehitimo ang rehimeng Marcos II. Nakatungtong ini sa basehan sang gindaya nga eleksyon. Nakighimbon si Marcos Jr kay Duterte agud gamiton ang Comelec kag ang kumpanya nga nagapadalagan sang dekompyuter nga pag-isip agud ipeke ang “landslide victory”. Nahibal-an sang mga eksperto nga salamangka ang iya 31.5 milyong boto. Subong lang natabo nga labaw sa pinakamataas nga boto sang nagdaug nga senador ang boto nga nakuha sang kandidato sa pagkapresidente, labi na sang isa ka istambay nga sang nagligad nga pila ka tuig nakilala lang nga nalutos sa eleksyong bise-presidente. Ginapagwa sang pila nga naluko sang mga Marcos ang ulo sang mga Pilipino.

Ugaling indi magpaluko ang pumuluyong Pilipino. Ginasikway nila ang ilehitimo nga rehimeng Marcos II kag determinado sila nga batuan ang tanan nga tuyo nga baliskaron ang ila makasaysayan nga husgar batuk sa mga Marcos kag padayon nga isulong ang paghimakas para sa katarungan. Muklat ang pumuluyo sa plano nga gamiton ni Marcos Jr ang poder agud ibasura ang mga kaso sang korapsyon kag pagpandambong para dalayon nga makalikaw sa silut si Imelda, kag padayon nila nga patuyangan ang masobra $10 bilyon nga kinawatan nga manggad.

Muklat ang pumuluyo nga pagagamiton ni Marcos Jr ang poder agud tapnaon kag pahipuson ang mga nagapamatuk sa iya nga pagginahum. Subong pa lang, gindeklarar na sang pulis nga indi pagtugutan ang mga “iligal nga raliyista” sa Hunyo 30 kag balabagan ang sin-o man nga magapakamalaut sa ilehitimo nga rehimen.

Pareho sang gindeklarar sang mga Marcos, pagagamiton nila ang gahum agud bag-uhon ang pagkasulat sa kasaysayan, paguwaon nga “bulawanon nga panahon” ang layi militar kag panason ang kamatuoran sang lapnagon nga korapsyon kag pagpandambong, madamuan nga pagkulong, pagtortyur kag pagpatay sa mga nagahimakas batuk sa diktadurya. Ginakugmat na ang sin-o man nga magbuyagyag sang kamatuoran bahin sa madulom nga panahon sang paghari ni Marcos. Ginabansagan sila nga “komunista” kag ginapaandaman nga himuon nga target sa kontra-insurhensya.

Muklat ang pumuluyo nga himuon ni Marcos Jr ang anum ka tuig para dalayon nga paslawon ang pagbawi sa ginkawat nga manggad sang mga Marcos, kag para labi pa nga palaparon ang ila burukrata-kapitalistang manggad paagi sa pagpanglubag kag pagpanuhol sa mga daku nga negosyante, pagbulsa sa porsyento sang mga kontrata nga pagasudlan sang gubyerno kag pagpalapad kag pagpalawig sa ila pangpulitika nga dinastiya.

Muklat ang pumuluyong Pilipino nga pagapadayunon sang rehimeng US-Marcos II ang mga polisiya nga neoliberal nga dikta sang mga bangko kag monopolyo kapitalista nga dumuluong sa pagpanguna sang US. Sa tunga sang pagkabangkarote sang estado (nga ang badyet sa tuig 2022 ginsipot na ni Duterte), ginbilinan sang mala-bukid nga utang sa gubyerno, nagapamahug nga igapanaog sa banwa ang labing mabug-at nga mga buhis. Sa paltik nga pangako nga magadul-ong sang kauswagan, ginahatag ang tanan nga pabor sa mga dumuluong nga kapitalista, labi na sa mga daku nga plantasyon kag operasyon sa pagmina, nga nagadambong sa dunang manggad sang Pilipinas, nagapang-agaw sa duta kag nagaupang sa pag-uswag sang pungsod.

Sa idalom ni Marcos Jr, pat-ud padayon ang pagluhod-luhod sa imperyalistang US kag China, pangunahon sa US, labi na sa pagpabaskog sang presensya militar kag pagpasilabot sini sa Pilipinas. Magapadayon ang pagkamasulundon sang reaksyunaryong estado sa doktrina nga kontra-insurhensya pabor sa gera nga nakasandig sa armas kag bomba nga ginabaligya sang mga kumpanyang Amerikano.

Patimaan sang labing pagkagaruk sang nagaharing sistema ang pagpungko ni Marcos Jr sa putuk-putukan sang reaksyunaryong estado bilang pangunahon nga tagapangapin sa interes sang nagaharing sahi kag sang nagaharing sistema nga malakolonyal kag malapyudal.

Ang labing paglala sang krisis sang sistema sa idalom ni Marcos Jr magabun-ag sang sitwasyon nga pabor para isulong ang dalagku nga mga pagbato sang pumuluyong Pilipino kag ang armadong rebolusyon. Ginatulod ang mga mamumugon, mangunguma kag iban nga pigos nga sektor nga mag-organisa kag ipakigbato ang ila reklamo kag pangapinan ang ila kaayuhan sa atubang sang nagatinaas nga presyo kag balayran, manubo nga sweldo, kawad-on sang pangabuhian, kakulangon, kawad-on kag pagpang-agaw sang duta, manubo nga presyo sang mga produkto sa uma, kag pagbaha sang mga dumuluong nga produktong agrikultural.

Sa idalom ni Marcos Jr, labing magatingkad ang pagkatunga sang katilingban nga Pilipino sa tunga sang pila nga nagaharing sahi nga nagapatuyang sa manggad, kag sang mayorya nga pumuluyong pigos kag ginahimuslan nga hagmak sa kabudlayan kag kaimulon. Dapat wala sang kakapoy nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang pumuluyong Pilipino kag sige-sige nga padakuon kag palaparon ang ila mga paghimakas masa.

Sa pagduko ni Marcos Jr sa US kag China, labing mabuyagyag ang wala sang matuod nga kahilwayan kag ang kakinahanglanon nga isulong ang paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan.

Ang nagapasingki nga pangpulitika nga pagpamigos kag pagsara sang dalan para sa nagkalainlain nga porma sang pagpahayag kag pagbato magatulod sa nagadamo nga pumuluyo nga kolektibo nga iduso ang ila basehan nga mga kinamatarung. Dapat nila nga militante kag maisog nga batuan ang tanan nga porma sang pagpamigos kag idemanda ang ila mga kinamatarung – lakip ang pagmartsa batuk sa pagsumpa ni Marcos Jr—kag pamatukan ang pagdumili sa espasyo para hilway nga magpahayag.

Ang pagsara sa mga ligal nga porma sang pagpahayag labing nagaduso sa pumuluyong Pilipino sa dalan sang rebolusyonaryong armadong paghimakas. Sa idalom sang ilehitimo nga rehimeng US-Marcos II kag paglapak sa mga demokratikong kinamatarung, labing indi mabalibaran nga matarung kag kinahanglanon ang armadong pagbato.

Isug-alaw ang mga daku nga pagbato sa ilehitimo nga rehimeng US-Marcos II