Pagpanumpo sa kagawasan sa pagpadayag ug impormasyon sa social media

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Padayon nga ginaatubang sa mga rebolusyonaryong pwersa ang pagpanumpo ug pagpamig-ot sa kagawasan sa pagpadayag ug impormasyon sa mga monopolyong kumpanya sa social media sama sa Facebook, Google ug Twitter. Ingon niini usab ang nasinati sa lain-laing grupong rebolusyonaryo ug anti-imperyalista sa lain-laing bahin sa kalibutan, ug bisan ang mga indibidwal o grupong nagpadayag og pagbabag sa mga palisiya sa US.

Unang hugna nga nakasinati og pagpanumpo ang Philippine Revolution Web Central (PRWC) niadtong 2017 dihang gitangtang ang Facebook page niini nga adunay dili moubos sa 10,000 ka followers. Sukad niadto, unsamang pagsulay sa PRWC nga magbutang og mga pamahayag o artikulo sa Facebook, paspas nga ginatangtang. Kanhi lang, awtomatikong gibawal bisan ang pag-share og link sa website sa PKP, o kaha mag-post sa bisan unsamang impormasyon mahitungod sa rebolusyonaryong kalihukan.

Bandang Marso, wala usay pahimangno nga gitangtang sa Google ang mga akawnt sa PRWC ug Kawanihan sa Impormasyon sa Partido Komunista ng Pilipinas sa GMail, Youtube ug Google Drive. Niadtong Hunyo, wala usay pahimangno nga gitangtang sa Twitter ang akawnt sa PRWC nga adunay kapin 15,000 followers, kadungan sa akawnt sa upisyal sa impormasyon sa Partido ug dili moubos 15 ka lain pang akawnt. Nasubli kini niadtong Agosto.


Target

Anaa sa takuban sa “community guidelines” o mga lagda pangkomunidad ang maong mga lakang sa Facebook, Twitter, Google ug Youtube nga nagpig-ot sa daloy sa impormasyon ug kagawasan sa pagpadayag. Daghan sa mga post nga ginailang nagalapas sa ilang sukaranan mga pamahayag nga nagabutyag sa mga krimen ug anomalyang gikalambigitan sa AFP ug reaksyunaryong estado; mga bidyu o litrato nga nagapakita sa tinuod nga hulagway sa panaghiusa sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug sa masa, ug sa mga gimbuhaton, programa ug nakab-ot nga kadaugan sa rebolusyonaryong kalihukan ilabina sa kabanikanhan.

Ang maong mga post gitawag og “harmful content” (makadaot ang unod) tungod kay nagapasiugda o nagasuporta kuno sa terorismo o mga grupo ug indibidwal nga gitatakang “terorista” sa US. Sa ngalan sa “transparency” ug “seguridad” o “kontra-abuso”, ginapig-ot ang mga grupo o indibidwal nga lambigit sa lehitimong mga armadong pagsukol.

Gawas sa rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas, target usab sa pagpamig-ot sa Facebook ang mga organisasyon o kalihukang nagalunsad og nasudnong pagpalingkawas, sama sa Popular Front for the Liberation of Palestine, Kurdistan Workers Party, ug sa lain-laing nasud.

Bag-o lang, gipig-ot sa Facebook ang mga akawnt sa mga Palestino ug mga tigsuporta nila human nilang gibutyag ang mga paglapas sa tawhanong katungod sa Israel ug uban pang mga pagpang-abuso niini niadtong Mayo 2021. Niining panahona nakasinati ang mga Palestino sa serye sa pag-atake ug pagpamomba sa militar sa Israel. Dihadihang gitangtang sa Instagram ang mga post nga pabor sa pakigbisog sa katawhan sa Palestine, sama sa litrato nga adunay nakasulat nga “never concede their rights” (dili isurender ang ilang katungod). Sama sa Facebook ang Instagram ginapadagan sa kumpanyang Meta Platforms.

Sa pikas bahin, nabutyag bag-o lang nga mayorya sa mga gikuha sa Facebook nga institusyon aron magmonitor sa mga post mahitungod sa gyera sa Ukraine direktang ginapondohan sa gubyerno sa US, nga adunay dakung bahin sa paghulhog, pagpaypay sa gyera ug pagbaligya og armas didto. Niadtong Pebrero, giluagan sa Facebook ang palisiya pabor sa grupong Azov Battalion, usa ka pasista ug neo-Nazistang grupo sa Ukraine, nga nag-unang instrumento sa US sa proxy war niini sa Ukraine.


Kinsa ang nagatakda sa “hustong” impormasyon?

Ang tinuod, ang “community guidelines” sa Facebook usa ka hinagiban sa imperyalismong US aron pahilumon ang mga kritiko ug kontrolon ang daloy sa impormasyon aron siguruhon nga kadto lamang madawat dinhi ang mokaylap. Ang nagatakda sa mga lagda mao ang Oversight Board ilalum sa Transparency Center sa kumpanyang Meta. Aron kuno resolbahon ang ilang problema sa pekeng balita ug dis-impormasyon, nakigtinabangay ang Meta sa grupong Atlantic Council, nga gilangkuban sa mga ultra-Too nga mga upisyal sa Washington ug Pentagon, mga kapitalista sa armas, ug mga korporasyong transnasyunal nga kasosyo sa mga tirano sa mga nasud nga Gulf Arab.

Hugot nga nakasumpay ang gubyernong US ug Central Intelligence Agency (CIA) sa Facebook. Ang mismong nagdumala sa Transparency Center mao si Aaron Berman, 15 ka tuig nga beterano sa CIA. Ang misinformation policy manager sa Facebook mao si Mike Bradow ang kanhing upisyal sa USAID nga lambigit sa paghulhog og kudeta sa Cuba, Nicaragua ug Venezuela. Kanhing upisyal usab sa militar sa US ang nagdumala sa Trust and Safety policy.

Pakana lamang sa kumpanyang Meta nga para kini sa “demokrasya.” Gani, ang nagagambalay, nagadumala ug nagapatuman sa mga restriksyon sa ngalan sa ilang community guidelines mao ang mga pwersang notoryus sa pagyatak sa katungod sa katawhan sa impormasyon ug sa pagpadayag.

Pagpanumpo sa kagawasan sa pagpadayag ug impormasyon sa social media