Paniniil sa kalayaan sa pagpahayag at impormasyon sa social media

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Tuluy-tuloy na hinaharap ng mga rebolusyonaryong pwersa ang paniniil at panggigipit sa kalayaan sa pagpapahayag at impormasyon ng mga monopolyong kumpanya sa social media tulad ng Facebook, Google at Twitter. Ganito rin ang dinaranas ng iba’t ibang grupong rebolusyonaryo at anti-imperyalista sa iba’t ibang panig ng mundo, at maging mga indibidwal o grupong nagpapahayag ng pagtutol sa mga patakaran ng US.

Unang beses na dumanas ng paniniil ang Philippine Revolution Web Central (PRWC) noong 2017 nang tinanggal ang pahina nito na noo’y may hindi bababa sa 10,000 tagatangkilik. Mula noon, anumang pagtatangka ng PRWC na maglagay ng mga pahayag o artikulo sa Facebook ay mabilis na inaalis. Kamakailan, awtomatikong ipinagbabawal kahit ang magbahagi ng link sa website ng PKP, o kaya’y mag-“post” ng kahit anumang impormasyon tungkol sa rebolusyonaryong kilusan.

Bandang Marso, wala ring babala na tinanggal ng Google ang mga akawnt ng PRWC at Kawanihan sa Impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa GMail, Youtube at Google Drive. Noong Hunyo, walang paunang abiso ring tinanggal ng Twitter ang akawnt ng PRWC na may mahigit 15,000 tagatangkilik, kasabay ng akawnt ng upisyal sa impormasyon ng Partido at hindi bababa sa 15 iba pa. Naulit ito nitong Agosto.


Target

Nasa tabing ng “community guidelines” o mga alituntuning pangkomunidad ang mga hakbanging ito ng Facebook, Twitter, Google at Youtube na sumisikil sa daloy ng impormasyon at kalayaan sa pagpahayag. Marami sa mga post na tinataguriang lumalabag sa kanilang pamantayan ay mga pahayag na naglalantad sa mga krimen at anomalyang kinasasangkutan ng AFP at reaksyunaryong estado; mga bidyo o larawan na nagpapakita ng tunay na larawan ng pagkakaisa ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at ng masa, at ng mga gawain, programa at nakamit na tagumpay ng rebolusyonaryong kilusan laluna sa kanayunan.

Ang mga post na ito ay binabansagang “harmful content” (mapanganib ang nilalaman) dahil umano nagsusulong o sumusuporta sa terorismo o mga grupo at indibidwal na tinatakang “terorista” ng US. Sa ngalan ng “transparency” at “pangangalaga” o “kontra-abuso”, ginigipit ang mga grupo o indibidwal na sangkot sa lehitimong mga armadong paglaban.

Liban sa rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas, target din ng panggigipit ng Facebook ang mga organisasyon o kilusang naglulunsad ng pambansang pagpapalaya, tulad ng Popular Front for the Liberation of Palestine, Kurdistan Workers Party, at sa iba’t ibang bansa.

Kamakailan, ginipit ng Facebook ang mga akawnt ng mga Palestino at mga tagasuporta nila matapos nilang ilantad ang mga paglabag sa karapatang-tao ng Israel at iba pang mga pang-aabuso nito noong Mayo 2021. Sa panahong ito dumanas ang mga Palestino ng serye ng pag-atake at pambobomba ng militar ng Israel. Agad binubura ang mga post na pabor sa pakikibaka ng mamamayan ng Palestine, tulad ng larawan na may nakasaad na “never concede their rights” (huwag isusuko ang kanilang karapatan), na agad binura ng Instagram, kapatid na kumpanya ng Facebook.

Sa kabilang panig, nabunyag kamakailan na mayorya sa mga kinuha ng Facebook na institusyon para magmonitor ng mga post hinggil sa gera sa Ukraine ay direktang pinopondohan ng gubyerno ng US, na may malaking bahagi sa pag-udyok, pagpaypay sa gera at pagbebenta ng armas doon. Noong Pebrero, niluwagan ng Facebook ang patakaran pabor sa grupong Azov Battalion, isang pasista at neo-Nazistang grupo sa Ukraine, na pangunahing kasangkapan ng US sa proxy war nito sa Ukraine.


Sino ang nagtatakda ng “tamang” impormasyon?

Ang totoo, ang “community guidelines” ng Facebook ay sandata ng imperyalismong US para patahimikin ang mga kritiko at kontrolin ang daloy ng impormasyon upang siguruhin na yaon lamang katanggap-tanggap dito ang lalaganap. Ang nagtatakda ng mga alituntuning ito ay ang Oversight Board sa ilalim ng Transparency Center ng kumpanyang Meta, nagmamay-ari ng Facebook at Instagram. Upang umano’y resolbahin ang kanilang problema sa pekeng balita at disimpormasyon, nakipagtulungan ang Meta sa grupong Atlantic Council, na binubuo ng mga ultra-Kanang mga upisyal sa Washington at Pentagon, mga kapitalista sa armas, at mga korporasyong transnasyunal na kasosyo ng mga tirano sa mga bansang Gulf Arab.

Mahigpit na nakadugtong ang gubyernong US at Central Intelligence Agency (CIA) sa Facebook. Ang mismong namamahala sa Transparency Center ay si Aaron Berman, 15-taong beterano ng CIA. Ang misinformation policy manager ng Facebook ay si Mike Bradow ay dating upisyal ng USAID na imbwelto sa pag-uudyok ng kudeta sa Cuba, Nicaragua at Venezuela. Dating upisyal din ng militar ng US ang namamahala sa Trust and Safety policy.

Palabas lamang ng kumpanyang Meta na para ito sa “demokrasya.” Katunayan, ang nagbabalangkas, namamahala at nagpapatupad ng mga restriksyon sa ngalan ng kanilang community guidelines ay mga pwersang bantog sa pagsikil sa karapatan ng mamamayan sa impormasyon at sa pagpapahayag.

Paniniil sa kalayaan sa pagpahayag at impormasyon sa social media