Pagpamigos sa kahilwayan sa pagpahayag kag impormasyon sa social media

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Padayon nga ginaatubang sang mga rebolusyonaryong pwersa ang pagpamigos kag pagpang-ipit sa kahilwayan sa pagpahayag kag impormasyon sang mga monopolyong kumpanya sa social media pareho sang Facebook, Google kag Twitter. Amo man ang ginaagyan sang nagkalainlain nga grupong rebolusyonaryo kag anti-imperyalista sa nagkalainlain nga parte sang kalibutan, kag bisan mga indibidwal o grupo nga nagapahayag sang pagpamatuk sa mga polisiya sang US.

Una bes nga nag-agi sang pagpamigos ang Philippine Revolution Web Central (PRWC) sang 2017 sang ginkakas ang pahina sini nga sadto may indi magnubo sa 10,000 tagasuporta. Halin sadto, anuman nga pagtinguha sang PRWC nga magbutang sang mga pahayag o artikulo sa Facebook madasig nga ginakakas. Sini lang, awtomatiko nga ginadumilian bisan makigbahin sang link sa website sang PKP, o indi gani mag-“post” sang bisan anuman nga impormasyon bahin sa rebolusyonaryong hublag.

Bandang Marso, wala man sang paandam nga ginkakas sang Google ang mga akawnt sang PRWC kag Buru sa Impormasyon sang Partido Komunista ng Pilipinas sa Gmail, Youtube kag Google Drive. Sang Hunyo, wala man sang pauna nga abiso nga ginkakas sang Twitter ang akawnt sang PRWC nga may masobra 15,000 tagasuporta. Kadungan sang akawnt sang upisyal sa Impormasyon sang Partido kag indi magnubo sa 15 iban pa. Nasulit ini sining Agosto.


Target

Sa tabon sang “community guidelines” o mga pagsulundan pangkomunidad ang mga tikang nga ini sang Facebook, Twitter, Google kag Youtube nga nagakuga sa ilig sang impormasyon kag kahilwayan sa pagpahayag. Madamo sa mga post nga ginabilang nga nagalapas sa ila talaksan amo ang mga pahayag nga nagabuyagyag sa mga krimen kag anomalya nga ginadalahigan sang AFP kag reaksyunaryong estado; mga bidyo o larawan nga nagapakita sang tunay nga laragway sang paghiliusa sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag sang masa, kag sang mga hilikuton, programa kag naagum nga kadalag-an sang rebolusyonaryong hublag labi na sa kaumhan.

Ang mga post nga ini ginabansagan nga “harmful content” (delikado ang kaundan) bangud kuno nagasulong o nagasuporta sa terorismo o mga grupo kag indibidwal nga ginmarkahan nga “terorista” sang US. Sa ngalan sang “transparency” kag “pag-amlig” o “kontra-abuso”, ginaipit ang mga grupo o indibidwal nga imbolbado sa lehitimo nga armadong pagbato.

Luwas sa rebolusyonaryong hublag sa Pilipinas, target man sang pagpang-ipit sang Facebook ang mga organisasyon o kahublagan nga nagalunsar sang pungsodnon nga kahilwayan, pareho sang Popular Front for the Liberation of Palestine, Kurdistan Workers Party, kag sa nagkalainlain nga pungsod.

Sining karon lang, gin-ipit sang Facebook ang mga akawnt sang mga Palestino kag mga tagasuporta nila makaligad nga ginbuyagyag nila ang mga paglapas sa tawhanong kinamatarung sang Israel kag iban pang mga pagpang-abuso sini sang Mayo 2021. Sa panahon nga ini nag-agi ang mga Palestino sang serye sang pag-atake kag pagpamomba sang militar sang Israel. Gilayon nga ginapanas ang mga post nga pabor sa paghimakas sang pumuluyo sang Palestine, pareho sang larawan nga may nagahambal nga “never concede their rights” (indi isurender ang ila kinamatarung), nga gilayon ginapanas sang Instagram, utod nga kumpanya sang Facebook.

Sa pihak nga bahin, nabuyagyag sini lang nga mayorya sa mga ginkuha sang Facebook nga institusyon para magmonitor sang mga post bahin sa gera sa Ukraine direkta nga ginapondohan sang gubyerno sang US, nga may daku nga bahin sa pagsulsol, pagdabuk sa gera kag pagbaligya sang armas didto. Sang Pebrero, ginhalugan sang Facebook ang pagsulundan pabor sa grupong Azov Battalion, isa ka pasista kag neo-Nazista nga grupo sa Ukraine, nga pangunahon kasangkapan sang US sa proxy war sini sa Ukraine.


Sin-o ang nagatalana sang “husto” nga impormasyon?

Ang matuod, ang “community guidelines” sang Facebook armas sang imperyalismong US para pahipuson ang mga kritiko kag kontrolon ang ilig sang impormasyon para siguruhon nga ang mabaton lang diri ang palapnagon. Ang nagatalana sang mga pagsulundan nga ini amo ang Oversight Board sa idalom sang Transparency Center sang kumpanyang Meta, nagapanag-iya sang Facebook kag Instagram. Agud kuno resolbahon ang ila problema sa peke nga balita kag disimpormasyon, nakigbuligay ang Meta sa grupong Atlantic Council, nga ginabug-os sang mga ultra-Tuo nga mga upisyal sa Washington kag Pentagon, mga kapitalista sa armas, kag mga korporasyon nga transnasyunal nga kasosyo sang mga tirano sa mga pungsod Gulf Arab.

Hugot nga nagasugpon ang gubyernong US kag Central Intelligence Agency (CIA) sa Facebook. Ang mismo nagadumala sa Transparency Center amo si Aaron Berman, 15-tuig nga beterano sang CIA. Ang misinformation policy manager sang Facebook amo si Mike Bradow daan nga upisyal sang USAID nga imbolbado sa pagsulsol sang kudeta sa Cuba, Nicaragua kag Venezuela. Daan nga upisyal man sang militar sang US ang nagadumala sa Trust and Safety Policy.

Pagguwa lang sang kumpanyang Meta nga para ini sa “demokrasya.” Sa kamatuoran, ang nagabalay, nagadumala kag nagapatuman sang mga restriksyon sa ngalan sang ila community guidelines amo ang mga pwersa nga bantog sa pagtapna sa kinamatarung sang pumuluyo sa impormasyon kag pagpahayag.

Pagpamigos sa kahilwayan sa pagpahayag kag impormasyon sa social media