Kalatas Editorial, January 2023 Puspusang labanan ang tuta, korap, kriminal na AFP-PNP, ang pasistang kasangkapan ng rehimeng US-Marcos-Duterte

Higit pang lalala ang atrosidad ng teroristang estado sa mamamayang Pilipino sa pagbabalik-poder ng mga berdugong heneral na sina Andres Centino, Carlito Galvez Jr. at Eduardo Año. Madugo ang rekord ng mga heneral na ito sa ilalim ng tiranikong rehimeng Duterte. Sila ang nanguna sa kontra-rebolusyonaryong gera ng estado na nagresulta sa kabi-kabilang pagpaslang, masaker, iligal na pang-aaresto at iba pang paglabag sa karapatang tao sa layuning supilin ang paglaban ng sambayanan at panatilihin ang paghahari ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Higit na nagiging makatarungan ang paglaban ng bayan upang ipagtanggol ang kanilang karapatan at isulong ang kanilang mga demokratikong mithiin.

Hindi kumpyansado ang US sa kalidad ng mga hirang na opisyal ni Marcos Jr. kaya’t pinalitan sila ng tatlong kilalang berdugo at tapat na mga ahente ng US/CIA. Ngayong Enero, itinalaga ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte ang mga pasista sa susing posisyon sa militar at depensa. Si Centino ang bagong chief-of-staff ng AFP; si Galvez ang hinirang na kalihim ng Department of National Defense at ipinalit si Eduardo Año bilang National Security Adviser. Ipinasok sila sa loob ng reaksyunaryong gubyerno sa kumpas ng imperyalismong US. Naging katawa-tawa si Marcos Jr. at mistulang piyon lamang na hawak sa leeg ng US at mga hirang nitong heneral.

Kailangan ng US ang Pilipinas para sa mga pakana nito sa rehiyong Asya-Pasipiko lalo sa gitna ng umiigting nitong tensyon sa karibal na China. Kabilang ang Pilipinas sa first-island chain o kordon ng mga bansang malapit sa China na magiging “teatro ng gera” ng US. Ibinunyag ng heneral ng US kamakailan na target nitong mailunsad ang gera kontra China sa darating na 2025.

Bahagi ng imbing pakana ng imperyalismong US sa bansa at Asya-Pasipiko ang pagpapaigting ng anti-komunistang gera sa Pilipinas. Kasabwat ang mga lokal na naghaharing uri, kinakasangkapan ng US ang AFP-PNP sa paghahasik ng pasistang teror upang panatiliihin ang malakolonyal at malapyudal na sistema ng Pilipinas. Nakabalangkas sa US counter-insurgency guide ang kontra-rebolusyonaryong gera ng AFP-PNP.

Sa whole-of-nation approach, nakakubabaw ang militar sa sibilyang gubyerno at ginagamit ang buong makinarya nito para atakehin at wasakin ang nakikibakang mamamayan. Sanay rito ang mga berdugong heneral na sina Centino, Galvez at Año. Tiwala ang naghaharing pangkating Marcos-Duterte sa kakayahan ni Centino na ilunsad ang teroristang digma sa hibang na pangarap na malipol ang PKP-BHB-NDFP. Bilang Kalihim ng Depensa, titiyakin ni Galvez na maibigay ang lahat ng mga pondo, suporta at ayudang militar para sa kontra-rebolusyonaryong digma. Bahagi rin ng pagkopo ng pondo ang pagbusog sa masisibang heneral ng AFP. Higit namang lalala ang impyunidad sa paghawak ni Año sa National Security Council. Tiyak na magbabalangkas siya ng mga brutal na kampanyang panunupil ng NTF-ELCAC sang-ayon sa Anti-Terror Law.

Ngayong buwan lamang, iligal na dinakip ng estado ang konsultant ng NDFP na si Ruben Saluta at dalawa pang may edad na kadre ng Partido. Si Saluta ay protektado ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Naiulat ang pagdukot sa dalawang aktibista sa Cebu City na pinakawalan din makalipas ang ilang araw.

Nagpapatuloy ang pasistang paninibasib ng AFP-PNP sa mga komunidad kung saan may paglaban ang mamamayan para sa kanilang lupa at karapatan. Walang puknat ang operasyong militar sa hangganang Quezon at Rizal lalo’t binabalak nang ituloy at tapusin ang mapaminsalang proyektong Kaliwa Dam. Sinusupil ang paglaban ng mga Batangueño para sa kabuhayan na pumutok nang magsara ang ilohan sa Central Azucarera de Don Pedro Roxas Inc. Nagkaroon naman ng magkasunod na labanan sa pagitan ng 85th IBPA at NPA Quezon sa Brgy. Pansoy, San Andres noong Enero 27 at Brgy. Mabunga, San Fransisco noong Enero 29. Ang mga lugar na ito ay may mahabang kasaysayan ng pakikibaka sa lupa laban sa mga panginoong maylupang Matias, Reyes, Tan, Murray at Uy.

Sa kalunsuran, inaatake ang mga unyon at liga ng mga manggagawa na lumalaban para sa kanilang karapatan. Ginagawang militarisado ang mga pamantasan at eskwelahan. Nagsisimula pa lamang ang ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte, naiulat ang pagdukot sa dalawang lider-kababaihang sina Elgene Mungcal at Maria Elena Pamposa, habang ipinanawagan ang paglitaw sa mga organisador ng mga manggagawa na sina Elizabeth Magbanua at Alipio Juat na nawawala noon pang Mayo 3. Lahat sila ay huling namataan sa Central Luzon. Sinusupil din ang paglaban ng mamamayang tumututol sa malawakang pagmimina kagaya ng pandarahas ng mga sundalo at pulis sa barikada ng mga residente ng Sibuyan Island, Romblon.

Higit na kinamumuhian ng sambayanang Pilipino ang AFP-PNP sa mga atrosidad nito sa gitna ng labis na kahirapan sa bansa. Binabata ng bayan ang patuloy na pagtaas ng implasyon habang nananatiling mababa ang kanilang kita. Walang kaparis ang pagtaas ng presyo ng sibuyas, bawang, itlog, asukal at iba pang pangunahing bilihin. Palpak at inutil ang solusyon ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte sa krisis na dinaranas ng bayan.

Tuloy-tuloy na mag-aaklas ang mamamayang Pilipino hanggang maibagsak ang nabubulok na malakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas kung kaya’t mabibigo ang anumang kontra-rebolusyonaryong gerang ilulunsad ng AFP-PNP. Wala ring kakayahan ang AFP-PNP na ipagwagi ang kontra-rebolusyonaryong gera dahil reaksyunaryo, buktot at brutal ang digma nito. Sa estratehikong punto de bista, talo ang pasista, kriminal at bayarang AFP-PNP dahil superyor at makatarungan ang demokratikong rebolusyong bayan (DRB) na nilalahukan ng buong bayan.

Layon ng DRB na palayain ang inaapi at pinagsasamantalahang uri mula sa imperyalismong US, burgesya komprador, panginoong maylupa at mga ahenteng nitong burukrata kapitalista. Itinataguyod ng DRB ang pambansa at demokratikong interes ng bayan. Ipinagtatanggol ng BHB ang mamamayan at pinarurusahan ang pasistang kaaway sa mga krimen nito sa bayan. Dahil dito, tinatangkilik ng sambayanan ang BHB bilang kanilang tunay na Hukbo at sinusuportahan ang rebolusyon. Ang pagyakap at pagsusulong ng malawak na masang Pilipino sa DRB ang nagpapalakas sa rebolusyonaryong kilusan laban sa pasistang estado.

Sa kabilang banda, ang patuloy na pagkabulok ng mersenaryong AFP-PNP ay nagpapapurol sa kanilang kontra-rebolusyonaryong gera. Umiigting ang bangayan ng mga mayor na paksyon ng mga naghaharing uri na makikita sa sipaan ng mga heneral nito na sumambulat tulad ng pag-agaw ni Centino sa posisyong chief-of-staff mula kay Gen. Bartolome Bacarro. Umaalingasaw ang paksyunalismo at sistemang padrino sa AFP.

Ginagatungan nito ang malaon nang demoralisasyong dinaranas ng karaniwang kawal at mababang ranggong opisyal sa hanay ng AFP. Nasusuklam ang mga pwersa nito sa korapsyon ng matataas nitong heneral habang ginagamit sila sa pag-atake sa mamamayan at iba pang maruruming krimen ng estado. Nagpapakabundat ang mga heneral habang napapagod sila sa mga walang puknat na operasyong militar. Binabagabag din sila sa mga krimeng iniaatas sa kanila at paglabag sa karapatang tao na lalong naghihiwalay sa kanila sa mamamayan. Bunsod nito, may umuusbong na mga naliliwanagang elemento ng AFP-PNP na handang itakwil ang kanilang mersenaryong tradisyon at humanay sa nakikibakang mamamayan. Sa loob mismo ng AFP-PNP, itinatayo ang mga selula ng Lt. Crispin Tagamolila Movement, ang rebolusyonaryong pambansa-demokratikong organisasyon ng mga tunay at makabayang sundalo at pulis.

Kailangang paigtingin ang mga anti-pasistang laban ng mamamayan. Palawakin ang nagkakaisang hanay laban sa teroristang estado. Suportahan ang panawagan para singilin at papanagutin ang berdugong AFP-PNP at rehimeng Marcos-Duterte at ang tiranikong si Duterte. Positibong bagay ang pagtutuloy ng imbestigasyon ng International Criminal Court para litisin ang krimen sa sangkatauhan ng nakaraang rehimeng Duterte.

Patuloy na ilunsad ang mga kampanya sa pagpapalayas ng militar sa mga pamayanan at komunidad. Kasabay nito, padagundungin ang mga pakikibakang anti-pyudal at anti-imperyalista. Ipaglaban ang karapatan sa lupa, kabuhayan, katarungan at pambansang pagpapalaya.

Dapat higit pang pahigpitin ng mamamayan ang pakikipagkaisa sa BHB. Patuloy silang lumahok sa DRB sa pamamagitan ng pagsuporta sa BHB. Aktibong ilunsad ang digmang bayan sa pagbibigay ng paniktik, pag-aagaw ng armas ng kaaway, paglahok sa mga opensiba at iba pa. Gamitin ang iba’t ibang sandata kagaya ng baril, itak at katutubong armas para pinsalain ang kaaway. Sumapi sa BHB upang palakasin ang armadong pakikibaka.

Ilunsad ng mga yunit ng BHB ang mga taktikal na opensiba laban sa maliliit at hiwa-hiwalay na yunit ng AFP-PNP. Bigwasan sila at alisan ng kapasidad na lumaban.

Makakaasa ang sambayanang Pilipino sa rebolusyonaryong kilusan bilang natatangi nilang sandigan laban sa teroristang estado. Sa pagtatagumpay ng DRB, mawawakasan ang pang-aapi at pagsasamantala at itatayo ang makatarungang lipunang nakabatay sa hustisyang panlipunan.###

Puspusang labanan ang tuta, korap, kriminal na AFP-PNP, ang pasistang kasangkapan ng rehimeng US-Marcos-Duterte