Kalatas, January 2023 Sa ating muling pagtatagpo

KORESPONSAL

Sa ating muling pagtatagpo
ni Ka Bora

“Isang mapula at mainit na pagbati!” bati ko nang pinagsalita ako bilang representante ng MAKIBAKA* sa ika-54 na anibersaryo ng Partido sa isang sonang gerilya sa Timog Katagalugan.

Bago makarating sa site, naligo na ang suot kong t-shirt at parka nang lumangoy ako sa kumunoy na ika ng mga kapwa kong makiki-anib ay ‘NPA drip’** daw. Isa namang karangalan sa akin na matawag na BHB kahit hindi pa ako nagpapasya nang panahong iyon. Unang pagkakataon kong makasama ang mga hukbo. Relaks lang naman ako kahit wala akong makita kundi dilim.

Ang nasa isip ko lang talaga ay maki-anib. Maliit lang ang dala kong bag at naka-tsinelas lang ako. Plano ko nga sanang ipamigay sa mga maiiwan ang laman na mga damit ng bag ko. Pero nagbabago ang kalagayan at nagbago rin ang isip ko pagpasok ko sa sona.

Sariwa pa sa akin ang alaala ng anib, ang aking entusiyasmo. Nagdiwang kami at pinagpugayan ang dakilang rebolusyonaryong si Prof. Jose Maria Sison. Lumahok ako sa chorale ng Pulang Bandila nang maghanap ang mga kasama ng reinforcement mula sa mga pumasok. Ginalingan ko nang magkultura ako sa harap ng hukbo kahit manginig-nginig na ako sa kaba.

Sabi ko noon, bibisita lang ako sa hukbo. Pero naantig ako sa hamon ng isang tagapagsalitang Pulang kumander. Inimbitahan niya kaming mag-extend pa. Hindi naman na ako nagdalawang-isip pa at nagpasya na akong mag-extend ng tatlong araw na kalauna’y naging isang linggo at humaba pa ng tatlong buwan. Ganyan talaga, alam ko namang kailangan ang kabataan at babaeng tulad ko ng sambayanan at rebolusyon!

Naiintindihan ko ang pangangailangan, ang hinog na mga batayan para mag-NPA. Sarili ko lang naman talaga ang pumipigil sa akin. Nang tanungin ako ng isang mandirigma kung magpu-fulltime ako, nag-aalangan pa akong magpasya. Hindi ko maibukas sa mga kasama pero hindi pa inaabot ng aking kapasyahan ang mag-fulltime sa hukbo. Pinoproseso ko pa ito sa aking sarili nang panahong iyon.

Ngunit nagbabago ang lahat ng bagay. Sa proseso ay malulutas natin ang mga kontradiksyon habang susulpot ang mga panibagong mas mabibigat at kumplikado. Hindi madaling bitiwan ang mga bagay na matatawag nating ‘atin’ at ang buhay na kinagisnan. Kung hindi man tayo handa ngayon, tandaan natin na hindi natin maiigpawan ang kontradiksyon kung hindi tayo magiging mapangahas sa ating mga kapasyahan. Walang swabeng transisyon sa paghuhukbo. Lahat ay may kanya-kanyang mga pagsubok na haharapin. Ngunit ang tiyak sa ating sanlibong duda, may milyun-milyong dahilan para itapon ang lahat ng agam-agam at sumapi sa BHB.

At dumating na nga ang aking ikinatatakot na mahiwalay sa kakolektiba kong kasamang maki-anib. Sabay kaming nagpasyang mag-extend pero hindi kami naitalaga sa parehong lugar. Nag-iyakan muna kami bago maghiwalay. Akala ko mahihirapan akong umangkop dahil wala na ang taong malapit sa akin. Nagkamali ako dahil mainit ang pagtanggap sakin ng yunit na sinaniban ko. Maingat at buong pasensya nila akong inalalayan sa aking mga kakulangan at limitasyon.

Habang kasama ng yunit, napasubalian ang pagroromantisa ng mga tulad kong petiburges sa buhay hukbo. Hindi pala madaling humawak at gumamit ng baril. Hindi madaling bagtasin ang tereyn sa bundok. Nakakainis ang palaging pagkagat ng sari-saring insekto. Hindi rin madaling masanay sa pagkain sa kanayunan kung nasanay ka sa pagkain sa lungsod. Higit sa lahat, mahirap at mapanganib ang buhay sa hukbo. Subalit nariyan ang mga kasama, ang Partido, ang hukbo, at ang masa upang mag-alalayan sa isa’t-isa.

Tunay na walang madulas na transisyon pero kailangan mapangahas na igpawan ang mga kontradiksyon. Nagdeklara ako na buong panahong ialay ang sarili sa rebolusyon. Maraming maaaring mangyari. Ang tiyak, baun-baon namin ang mga aral mula sa nakaraan. Kailangang maging maingat sa kasalukuyan at tanawin ang obhetibong kinabukasan ng rebolusyon. Araw-araw kong pinapanday ang aking kapasyahan na magsilbi sa rebolusyon at harapin ang hirap, sakripisyo at kamatayan.

Naalala ko ang payo ng isang kasama kapag nahihirapan ako sa isang bagay, “Utay-utayin mo lang.” Sa ganitong paraan ako nagpasyang mag-fulltime sa BHB.

Ito ang aking mensahe para sa mga hindi pa nakakapagpasya. Tiyak na makakamit natin ang maningning na tagumpay ng rebolusyon! Pero higit na madarama ito dito sa piling ng mga mandirigma ng BHB at masa. Sa ating muling pagtatagpo!###
___
*Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, rebolusyonaryong organisasyon ng mga kababaihan at kaalyadong organisasyon ng NDFP

*drip – salitang Ingles na ibig sabihin ay tumutul

Sa ating muling pagtatagpo