Kalatas, February 2023 Ang pananabik ng masa sa BHB

Sa isang eryang matagal na naiwanan at muling binalikan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), nagulat ang mga masa nang may bumati, kumamay at magpakilalang mga Pulang hukbo sa kanila. Mababanaag na hindi sila makapaniwalang may mga kasama ulit sa kanilang lugar. Bagamat may kaunting pangamba, sinalubong ng masa ang mga kasama ng malalaking ngiti, mainit na pakikipagkamayan at masasayang pakikipagtalakayan. Ramdam na ramdam ang pananabik nila at ang di magmamaliw na pagmamahal sa kanilang Hukbo.

Halos dalawang dekada na hindi nakilusan ng BHB ang eryang Rosal matapos ang mga pinsalang tinamo nito mula rehimeng US-Arroyo hanggang rehimeng US-Duterte. Dumanas ang mamamayan ng Rosal ng matinding panunupil at paglabag sa karapatang tao mula sa pasistang AFP-PNP — pagpatay, pambubugbog, pagbabanta, iligal na pang-aaresto at pagkulong, pekeng pagpapasuko, pagmamanman at iba pa. Humantong ang panghahalihaw ng mga pasista sa mga labanan kung saan nagbuwis ng buhay ang ilang kasama at masa.

Nagdulot ito ng matinding teror sa kanila. Ngunit hindi nito mapasusubalian ang mga tagumpay na nakamit ng masa at ng rebolusyonaryong kilusan lalo ang lupang ipinamahagi sa masa bunga ng matagumpay na rebolusyong agraryo. Naparusahan ang masasamang elemento sa mga baryo gaya ng magnanakaw ng mga alagang-hayop (baka, kalabaw, kambing, baboy, manok, at iba pa) at mga aset ng kaaway. Naging masigla rin ang pagbibigay-serbisyo ng Hukbo sa masa dito noon gaya ng pag-aayos ng mga alitan sa pagitan ng taumbaryo, serbisyong medikal at produksyon. Ang mga kabataan na katuwang dati ng mga kasama na ngayo’y may mga pamilya na ang nagpapatotoo sa mga ito.

Kwento ni Nanay Laura, “Nung bata pa kami, walang magnanakaw dito sa amin. Kasi takot sila sa NPA! Hindi na nawawala ang mga kalabaw at iba pang hayop, kaya ‘di kami nag-aalala noon. Ngayon, iba na kasi walang NPA. Buti na lang bumalik na kayo.”

Nilangoy ng mga kasama ang Rosal tangan ang prinsipyong patuloy na makapagpalakas at magpursiging maglingkod sa masa sa kabila ng matinding atake ng kaaway sa kasalukuyan. Kumbinasyon ng matatanda at mga batang opisyal at Pulang mandirigma ang nangahas na ireaktiba ang lugar. Hindi naging hadlang sa kanila ang ‘di pamilyarisadong tereyn at limitadong kaalaman sa masa bunga ng matagal na pagkaiwan sa erya upang umabante. Muli nilang inaral ang kalupaan, at inalam ang kalagayan ng masa at inugnayan silang muli para pukawin, organisahin at pakilusin. Pinanghawakan ang paalon-along pag-oorganisa para maabot ang mas malawak na masa.

Puhunan ng mga kasama ang ipinundar ng mga naunang yunit ng Partido’t BHB sa matiyagang pagbalik sa mga dati nitong napakilos na masa. Matiyagang ipinaliwanag sa masa ang batas ng rebolusyon na puno ng liko’t ikot: makibaka, mabigo, muling makibaka, muling mabigo, hanggang sa makamit ang ganap na tagumpay. Sa pamamagitan nito, napawi ang takot ng masa at tumaas ang kanilang rebolusyonaryong kamulatan at kahandaang kumilos. Sabi nga ni Tatay Mark, “Nami-miss ko na yung dati, napakarami nating nagtitipon-tipon para sa anibersaryo ng Partido, sana maulit ‘yon!”

Puspusan naman ang pagpopropaganda at paglilinaw ng mga kasama sa mga bagong nauugnayang masa. Nariyan ang pagpapakilala sa Hukbo, pagpapaliwanag ng katangian ng pasismo ng estado gamit ang berdugong AFP-PNP at pagharap sa pasistang atake. Muli ring inaral ng masa ang mga sulatin ni Jose Maria Sison kagaya ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino.

Kaakibat ng mga ito ang walang pagod na pagbibigay ng mga kasama ng serbisyo para sa masa, pangunahin ang serbisyong medikal. Karaniwang daing ng masa na hindi sila makapagpa-ospital dahil mahal. Sa piling ng BHB, naranasan nila ang libreng payong medikal, gamot, pagtuturo ng mga halamang gamot, akupangtura, paglilinis ng sugat at pagbubunot ng ngipin. Nagbibigay rin ang BHB ng libreng pagpapagupit sa masa.

Inayos din ng mga kasama ang mga kasong inilalapit sa kanila, na karaniwang tungkol sa usapin ng lupa—mga kaso ng pangangamkam ng lupa, o di kaya’y alitan sa lupa ng magkakamag-anak. Masusing pinag-aralan ng mga kasama ang mga ito at bumuo ng mga payo at hakbangin para sa masa. Tumulong din ang BHB sa produksyon ng masa. Sa ganitong mga paraan, unti-unting nakita ng masa ang dalisay na hangarin ng BHB at kaibahan nito sa AFP-PNP.

Nagpunyagi ang Hukbo na maisakatuparan ang kanyang mga gawain sa gitna ng gitgitan at walang-humpay na mga operasyong militar ng berdugong AFP at PNP. Ikinubli ng masa ang kanilang hukbo sa harap ng matinding pananakot at panunupil ng mga sundalo at pulis.

Sa isang pagkakataong nagpanggap ang mga pwersa ng AFP-PNP na mga kasama, hindi nalansi ang masa dahil kilala nila ang kanilang tunay na Hukbo. “Sus alam ko na ‘yan, kilala ko na ang mga kasama mula pagkabata. Kahit gayahin nila ang paraan ng pagsasalita ng mga kasama, hindi ako maloloko ng mga sundalo!” Natatawa pang kwento ni Tony. Hindi makatuloy sa kanyang bahay ang mga pulis at militar ni makakuha ng impormasyon tungkol sa masa at BHB.

Ngunit minsan, may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Hukbo at masa. Nagulat ang mga kasama nang marinig ang balita na galit si Nanay Bella at pinaghahanap sila. Nang matunton sila, ay marahang hinampas ang lahat ng mga kasama habang naghihimutok na sinabing, “Bakit kayo umalis nang walang paalam? Malayo pa ang kaaway, doon muna kayo sa amin.”

Maaaring pansamantalang maputol ang ugnayan ng BHB at masa ngunit hindi kailanman mapapatid ang bigkis na nagbubuklod sa kanila. Hangga’t nagkakaisa ang Hukbo at masa sa hangaring wakasan ang pang-aapi at pagsasamantala, patuloy na susulong ang rebolusyon.###

Ang pananabik ng masa sa BHB